Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini

Admiterea 2017 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

se organizează conform următorului calendar

 

Programul admiterii cuprinde următoarele acţiuni: înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă. Admiterea se organizează în sesiunea SEPTEMBRIE 2017, în perioada 4 septembrie - 30 septembrie 2017, conform calendarului:


4-21 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilelor de duminică, 10 şi 17 septembrie);

22 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/ eliminatorii/ competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul);

23 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

25 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;

- 25-30 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

(Art. 8) - (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

      - completarea fizică pe format hârtie şi depunerea la Comisia de admitere care îşi desfăşoară activitatea la sediul facultăţilor, a CERERII DE ÎNSCRIERE - Anexa nr. 1.1 la Regulamentul de admitere (disponibilă pe site-ul instituţiei www.uab.ro secţiunea Admitere, unde poate fi consultată anterior înscrierii). Cererea completată în format hârtie la Comisia de admitere este verificată pe baza originalelor actelor de studii ale candidatului- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original şi foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original - de către un membru al Comisiei de admitere, care semnează Cererea de înscriere pentru conformitatea datelor candidatului cu actele de studii. În Cererea de înscriere, candidaţii vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise. După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

      - plata taxei de înscriere la casieria universităţii. Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 RON. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (învăţământ cu frecvenţă - zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă. Cazurile în care candidatul este scutit de taxa de înscriere sunt prevăzute în art. 9 la Regulamentul de admitere link http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=4&l=ro

Pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

      (3) Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament art. 4(1), vor anexa la Cererea de înscriere diploma de premiu, în original.

(Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.)

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

(Art.18) - (1) Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidaţi admişi. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget prin granturi de studii (cât şi cei care sunt admişi pe locuri fără taxă de şcolarizare, conform art. 3(7) şi 3(8)) au obligaţia capână la data de 30 SEPTEMBRIE 2017să completeze Contractul de studii în vederea înmatriculării ca studenţi la domeniul de licenţă, specializarea/programul de studii şi facultatea la care au fost admişi şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 18 alin. (7). 

      (2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă completează Contractul de studii în vederea înmatriculării şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 18 alin. (7), până la data de 30 septembrie 2017 pentru cea de a doua sesiune de admitere, dar au şi obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii, respectiv a patra parte din aceasta.

 

DOSARUL candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă conţine următoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2016-2017);

- foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

- cartea de identitate în copie xerox;

- certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

- certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

- adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;

pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

- pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2017 organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2017-2018, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

- foaia matricolă în original, corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

- 2 fotografii dimensiune 3/4;

dosar tip plic.

 

După înmatriculare, studenţii îşi pot depune cererile online pentru cazarea în căminele studenţeşti pe durata anului universitar 2017-2018.

 

 

NU EZITA ŞI ÎNSCRIE-TE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ !!!

Programul de formare psihopedagogică formează competenţe pentru cariera de PROFESOR şi pentru ocuparea posturilo didactice în învăţământ.

Candidaţii admişi la programele de licenţă sau master ale Universităţii la  buget/taxă vor avea acelaşi statut (student bugetat/taxă) şi la programul de formare psihopedagogică.

Sesiunea de Toamnă: 25-30 SEPTEMBRIE 2017 (la Secretariatul DPPD - Corp B, et.1)

 

 

 

 

 

 

Ghidul candidatului

 

Mai jos puteţi accesa ghidul candidatului