Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REGULAMENT ADMITERE MASTERAT

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA

CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

 

       Preambul

       În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor. Ciclul II - studii universitare de master corespunde unui număr de 60, 90 sau 120 credite de studiu transferabile (ECTS) în funcţie de programul de master. 

       Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare, înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991. În anul 2020, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2020-2025", în urma evaluării periodice a calităţii tuturor activităţilor instituţionale şi are în structura sa programe de studii universitare de master acreditate de ARACIS, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru programele de master detaliate în prezentul Regulament la Anexa nr. 1 - Numărul de locuri şi taxele pentru admiterea la studiile universitare de master în anul universitar 2021-2022.

 

I.        PREVEDERI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

 

Art. 1 - (1) Admiterea în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia UAB se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit actelor normative şi altor reglementări privind admiterea în învăţământul superior, respectiv:

            - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, cu modificările şi completările ulterioare;

            - OMEN nr. 3838 din 11.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ;

- Hotărârea nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 08 mai 2020

            - Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internaţionale, organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;          

- OMENCŞ nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare

            -  Ordinul MEC Nr. 4205/2020 din 6 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016, publicat în MO nr. 372 din 8 mai 2020

- Ordinul comun MEC şi MS nr. 4.266/840/2020, pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, publicat în MO nr. 417 din 19 mai 2020;

- Ordinul comun MEC şi MS  nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicat în MO nr. 417 din 19 mai 2020;

- Ordinul comun MEC şi MS nr. 5.650/1.670/2020 privind modificarea Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor / instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentrru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

- (2) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaţilor a prevederilor prezentului regulament.

 

Art.2 - (1) Admiterea desemnează, în înţelesul prezentului Regulament, întregul pachet de norme, măsuri şi acţiuni prin care se constituie anul I de studii în ciclul de studii universitare de masterat şi prin care se dobândeşte calitatea de student (masterand) al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

          Locurile alocate pentru admiterea la studii universitare de masterat pentru cetăţenii români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, în anul universitar 2021 - 2022 sunt prevăzute în Anexa 1 şi cuprind:

Ø      locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), la forma de învăţământ cu frecvenţă alocate în limita cifrei de şcolarizare repartizată statistic.

Ø      locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), la forma de învăţământ cu frecvenţă alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României.

Ø    locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), alocate distinct pentru admiterea la studii universitare de licenţă a candidaţilor de etnie roma, în limita cifrei de şcolarizare alocată pentru această categorie.

Ø  - locuri cu taxă

      (2) Admiterea se organizează pe bază de criterii de selecţie, stabilite prin prezentul Regulament, prevăzute în Anexa 2 - Criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2021-2022.

(3) Concursul pentru admiterea la studii universitare de masterat, pentru toate formele de învăţământ se desfăşoară în două sesiuni, în condiţii identice, în perioada iulie-septembrie 2021 şi  se finalizează  înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2021, conform Anexei 3 - Calendarului de desfăşurare a admiterii (iulie /septembrie).

(4) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării  şi a regulamentelor instituţiei de admitere la studii a românilor de pretutindeni, respectiv a cetăţenilor străini din state terţe UE/SEE.

(5) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia acordă un număr de locuri distincte pentru admiterea în facultăţi la studii universitare de master a unor tineri de etnie romă, conform prevederilor legale în vigoare.  

 (6) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediul său şi pe pagina web proprie, informaţii privind:

            a) metodologia/regulamentul propriu de admitere;

            b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;

            d) perioadele sesiunilor de admitere;

            e) modalitatea de desfăşurare a concursului;

            f) facilităţile sau condiţiile speciale;

            g) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;

            h) informarea şi consimţămâmtul candidaţilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UAB;

i) alte informaţii utile candidaţilor.

        (7) Perioadele sesiunilor de admitere şi formele de concurs se fac publice, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi prin publicare pe pagina web proprie.

        (8) Conducerea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

(9) După admiterea în universitate, pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii masteranzi trebuie să cunoască şi să respecte reglementările legale şi interne instituţionale în vigoare.  

(10) După promovarea perioadei de studii de masterat şi după promovarea examenului de finalizare a studiilor de masterat, absolvenţilor li se conferă Diploma de Master. Pe aceasta sunt menţionate toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut.

 

 

II. CATEGORII DE CANDIDAŢI CARE POT PARTICIPA

LA CONCURSUL DE ADMITERE

 

Art. 3. - (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de masterat doar absolvenţii de studii universitare nivel licenţă cu Diplomă de Licenţă sau diplomă echivalentă, indiferent de anul absolvirii facultăţii.

(2) La admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, şi cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care sunt absolvenţi de studii universitare nivel licenţă cu Diplomă de Licenţă sau echivalentă obţinută în statele menţionate, în instituţiile de învăţământ superior recunoscute, conform unei liste şi metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

(3) Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la alin. 2 pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în baza diplomei de licenţă echivalate în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

(4) Studiile universitare de master asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

            (5) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida:

a)      absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 1/2001);

b)      absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004);

c)      absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995);

d)      absolvenţii cu studii efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind studii universitare de licenţă

            (6) La admitere pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării MEC înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs documentele de recunoaştere a studiilor.

          (7) La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

(8) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a regulamentelor de admitere la studii a românilor de pretutindeni, respectiv a cetăţenilor străini din state terţe UE/SEE. Universitatea asigură candidaţilor interesaţi serviciile de preluare a actelor de studiu şi transmiterea acestora către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea obţinerii echivalării actelor de studiu.  

(9) Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe programe de studii din facultăţi diferite din cadrul Universităţii, cu condiţia depunerii unui dosar de înscriere la fiecare program de masterat. Un candidat declarat admis poate beneficia doar de un loc finanţat de la bugetul de stat prin granturi de studii pentru o singur program de studiu, pe durata legală a studiilor. Un alt program de studiu poate fi urmat doar în regim cu taxă.

(10) În vederea înmatriculării, candidatul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are obligaţia să depună Diploma de Licenţă/Adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, în original, în condiţiile prezentului regulament. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului universitar 2020-2021. Neprezentarea diplomei/adeverinţei de absolvire, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

      (11) Admiterea la studii universitare de master se face prin concurs.

      (12) Concursul de admitere se organizează pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă, în limita numărului de locuri aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi prin Hotărâre a Senatului instituţiei.

(13) Un candidat se poate înscrie la concursul de admitere pentru ambele categorii de locuri (finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi cu taxă) sau numai pentru o categorie de locuri. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat prin granturi de studii o singură dată pentru un program de master.

      (14) Cuantumul taxei anuale de studii este stabilit de Senatul universitar, pe programe de studiu şi este adus la cunoştinţa candidaţilor prin prezentul regulament de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranşe egale, din care prima tranşă la data înmatriculării. Celelalte trei tranşe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul de şcolarizare încheiat cu studenţii admişi la programul de master, pe care aceştia îl vor semna la înmatriculare.

Anexa 1 - Numărul de locuri şi taxele pentru admiterea la studiile universitare de masterat în anul universitar 2021-2022

 

 

III. CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE.

 

A.Conţinutul dosarului candidatului la admitere în sistem online

 

Art. 4 - (1) În conformitate cu Ordinul MEC Nr. 4205/2020 din 6 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016, publicat în MO nr. 372 din 8 mai 2020, înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face on line, prin intermediul modului ADMITERE ON-LINE, integrat sistemului UMS.

(2) Procesul de admitere în sistem on-line  presupune accesarea din partea candidaţilor a modulului de Admitere on-line, parte integrantă a versiunii UMS implementată în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Comisiile de admitere organizate la nivelul fiecărei structuri implicate în procesul de admitere vor oferi consultanţă continuă candidaţilor care solicită acest lucru la telefoane special alocate modulului de admitere on-line. Numerele de telefon pentru consultanţă directă din partea comisiilor de admitere vor fi afişate pe site-ul universităţii. Dotarea tehnică a comisiilor de admitere este asigurată de Biroul IT.

(3) Modulul de Admitere on-line poate fi accesat de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la reţeaua Internet şi la browserul de navigare updatat (recomandat Google Chrome)

(4) Paşii modulului de Admitere on-line sunt făcuţi publici prin afişare pe site-ul universităţii la adresa https://admitereonline.uab.ro/. Securitatea conexiunii este asigurată de un sistem de criptare de tip SSL. Pentru a beneficia de securitate extinsă se recomandă:

- utilizarea conexiunilor sigure la reţeaua Internet, evitând conexiunile wireless de tip public

- utilizarea unui program antivirus actualizat

- utilizarea unui sistem de operare licenţiat şi a unor programe software licenţiate

- tastarea adresei platformei (modulului) direct în câmpul adresă de la browser, evitând accesarea de pagini afişate de motoare de căutare

- verificarea existenţei particulei https imediat după intrarea pe site: https://admitereonline.uab.ro/

(5) Procedura de înscriere on-line este descrisă în Procedura operaţională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat în sistem online şi exemplificată în Ghidul candidatului pentru înscrierea on-line şi cuprinde următorii paşi:

     I. Crearea unui cont de acces în aplicaţie prin introducerea elementelor de autentificare personală (nume, prenume şi adresă de email validă şi transcrierea codului Captcha, variantă alfanumerică pentru a se evita crearea automată de conturi în scop maliţios. Pe adresa de email introdusă candidatul va primi un link din partea aplicaţiei care validează accesul la cont. Pe această adresă de e-mail candidatul va primi ulterior alte informaţii privind status-ul dosarului.

Numai utilizatorii care şi-au creat un cont la nivelul platformei de admitere online vor putea accesa şi depune dosare online.

     II. După activarea contului se accesează platforma de admitere on-line pentru depunerea dosarelor de concurs, completând credenţialele declarate în momentul creării contului. (adresă de email şi parola declarată)

     III. Selecţia sesiunii. Se alege din listă sesiunea de licenţă la care candidatul doreşte să se înscrie şi îşi asumă declaraţiile pe proprie răspundere privind datele completate în platformă. Se vizualizează şi bifează declaraţiile prin care candidatul îşi asumă corectitudinea, completitudinea şi conformitatea informaţiilor declarate online pe platformă, plus condiţiile impuse prin Metodologia admiterii. Este un pas obligatoriu, fără de care nu se poate continua înscrierea. Aceste declaraţii vor fi asociate contului de candidat. După bifarea şi salvarea declaraţiilor pe proprie răspundere sistemul va deschide fereastra pentru selectarea facultăţilor şi a programelor de studiu care intră în concurs în sesiunea selectată.

IV. Selecţia facultăţii şi specializării. Se selectează facultatea şi concursul, programul de studiu) la care doreşte să participe. În cadrul unui program de studiu se poate opta pentru una sau ambele forme de finanţare.

V. Se accesează Fişa de înscriere on-line şi se completează următoarele seturile de date:

a) Datele personale de tip nume, prenume, prenumele tatălui/mamei, CNP, număr de telefon, adresă de email.

b) Datele personale referitoare la adresa de domiciliu stabil, locul naşterii, data naşterii, informaţii despre actul de identitate. Aplicaţia nu va permite trecerea la următorul pas dacă actul de identitate nu se află în perioada de valabilitate.

c) Datele personale privind starea civilă şi informaţii despre situaţii speciale (orfan de un părinte, de ambii părinţi, provenit din aşezăminte sociale, familie monoparentală, persoană cu dizabilităţi).

d) Introducerea informaţiilor despre studiile liceale absolvite şi după caz, alte studii universitare absolvite cu sau fără diplomă de licenţă.

e) Alegerea opţiunilor. Candidatul va trebui să selecteze programul(ele) de studiu la care doreşte să se înscrie, proba de concurs (dacă este cazul) şi tipul de loc pentru care candidează (buget/taxă), stabilind ierarhia opţiunilor pentru fiecare program de studiu.

 f) Încărcarea documentelor specifice. La acest pas se încarcă la nivelul platformei actele în format electronic (.pdf; .jpeg) cu o dimensiune de maxim 3 Mb.

g) Plata taxei de admitere. Plata se face on-line sau se încarcă documentul justificativ a achitării taxei, dacă candidatul a ales deja să plătească prin alta metoda de plata. Dacă se încadrează în categoria candidaţilor scutiţi de taxa  de înscriere, va trebui încărcat documentul justificativ pe baza căruia are această facilitate.

h) Completarea declaraţiilor pe propria răspundere asumate de candidat prin bifare individuală şi trimiterea dosarului spre validare de către comisia de admitere.

VI. Statusul dosarului din acest moment, este Dosar în aşteptare, atât din punct de vedere financiar, cât şi al documentelor ataşate acestuia:. În această etapă:

- candidatul va putea vizualiza, salva şi lista fişa de înscriere on-line, direct din contul său, creat pe platforma de înscriere on-line la admitere;

- candidatul va primi pe adresa de email, declarată la crearea contului, confirmarea automată din partea sistemului privind preluarea dosarului, precum şi fişa de înscriere on-line, generată conform formatului utilizat la nivelul aplicaţiei.

- din momentul în care candidatul a trimis dosarul electronic către validare, Universitatea, prin comisiile de admitere are acces la datele declarate pentru a efectua verificările necesare în vederea înscrierii. Universitatea va avea acces la Sistemul informatic integrat al Învăţământului din România pentru validarea celor declarate de candidat.

VII. Validarea dosarului. Candidatul va fi notificat atât prin emailul declarat cât şi prin contul din aplicaţie referitor la starea dosarului:

- dacă dosarul necesită modificări (ex. un document nu este lizibil) candidatul va primi un mesaj în care se menţionează motivul invalidării;

- dacă totul este corespunzător iar dosarul a fost validat atât financiar cât şi din punctul de vedere al documentelor încărcate, candidatul va putea vizualiza, salva şi lista legitimaţia de concurs, direct din contul creat pe platforma de admitere on-line sau din emailul primit pe adresa declarată.

  (6) Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobândesc calitatea de candidaţi la admitere. Calitatea de admis, respectiv cea ulterioară de student-masterand, se dobândeşte pe baza procedurilor de selecţie, departajare, respectiv înmatriculare specificate în prezentul Regulament, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specializare şi formă de învăţământ.

(7) Completarea Fişei de înscriere la concursul de admitere echivalează cu recunoaşterea, de către candidaţi, a faptului că au cunoştinţă despre prevederile prezentului Regulament şi se obligă să le respecte. Orice contestaţie ulterioară nu se poate raporta decât la aceste prevederi sau la criteriile generale specifice reglementărilor legale.

 

Art. 5. (1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg şi listate din aplicaţie):

 

a)   Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);

b)   Certificatul de naştere;

c)    Cartea de identitate;

d)   Certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă e cazul;

e)   Diploma de Licenţă sau echivalenta acesteia.

f)     Suplimentul la diploma de licenţă/foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă sau echivalenta acesteia;

g)   Pentru promoţia 2020-2021 este valabilă Adeverinţa de absolvire;

h)   Pentru candidaţii absolvenţi ai promoţiei 2020-2021, Adeverinţă de la universitatea/facultatea absolvită din care să rezulte separat notele obţinute la cele 2 probe ale examenului de licenţă, precum şi media obţinută pe fiecare an de studiu din cadrul Ciclului I licenţă.

i)Diploma de bacalaureat;

j)Foaia matricolă la Diploma de Bacalaureat;

k)   Dovada plăţii taxei de înscriere;

 

    Dosarul de concurs va conţine şi alte documente, obligatorii, după caz:

 

l)Binecuvântarea scrisă a ierarhului, în cazul candidaţilor la specializările teologice;

m) Diploma de master sau echivalentă şi suplimentul la diploma de master/foaia matricolă în cazul candidaţilor care au absolvit şi alte studii universitare de master;

n)   Adeverinţă privind regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz), în cazul candidaţilor care au absolvit un alt program de master;

o)    Pentru candidaţii de etnie romă, care concurează pe locurile speciale destinate acestei categorii, dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde şi o Recomandare, eliberată de o organizaţie a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. Nu se vor accepta declaraţii de propria răspundere privind apartenenţa la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverinţe eliberate de alte instituţii/structuri etc. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizaţiei care a eliberat Recomandarea.

p)   Adeverinţa care atestă că persoana provine din sistemul de protecţie socială, în cazul candidaţilor care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiţi de taxa de înscriere;

q)   Certificatele de deces ale părinţilor, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială: orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani;

r)    Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, pentru candidaţii scutiţi de taxa de înscriere.

s)    Adeverinţa emisă de o instituţie de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ,  în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

t)      Adeverinţa eliberată de Biroul Personal Salarizare al Universităţii „1 Decembrie 1918" în cazul candidaţilor al căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918"  şi care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

 

IV. TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE

 

Art. 6 - (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 RON, care se plăteşte în condiţiile art.7, alin. (5), lit. g. din cadrul prezentului Regulament. În cadrul acestei taxe unice, candidaţii au dreptul să opteze pentru unul sau mai multe programe de studiu şi forme de învăţământ organizate (învăţământ cu frecvenţă - zi, buget sau taxă) de Universitate. Taxa de înscriere se achită în contul IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia; Cod fiscal : 5665935. Modalităţi de plată: card bancar; plata la casieria Universităţii; plată prin casieria bancara (OP)

(2) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare. (certificate de deces ale părinţilor, în format pdf sau jpeg), introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line.

(3) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line, respectiv o adeverinţă de la centrul de plasament. 

(4) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii cu handicap. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line şi din care să rezulte situaţia candidatului, respectiv persoană cu handicap.

(5) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate. Beneficiază de aceste prevederi şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării admiterii.

    (6) Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în baza adeverinţei eliberată de Biroul Personal - Salarizare al UAB care atestă că părinţii candidatului sunt angajaţi ai UAB, încărcată în aplicaţia admiterea on-line;

(7) Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere a facultăţilor, cu acordul Decanului facultăţii.

Art. 7 - (1) Candidaţii pot să-şi retragă cererea, în perioada de înscriere, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Taxa de înscriere se returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere precizate în prezentul Regulament.

 

V. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 

Art. 8 - (1) Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de masterat se organizează pentru ocuparea următoarelor categorii de locuri:

Ø  locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii;

Ø  locuri în regim cu taxă.

(2) Admiterea pe locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii se face strict în limita numărului de locuri aprobate prin Hotărâre de Guvern şi repartizate instituţiilor de învăţământ superior prin Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(3) De locurile în regim cu taxă pot beneficia, candidaţii care au o medie mai mică decât a ultimului admis pe locurile finanţate prin granturi de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere şi în limita numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la un domeniu de masterat, dacă au optat pentru această formă de finanţare. De locurile în regim cu taxă pot beneficia, candidaţii care au optat pentru aceste tipuri de locuri în concursul de admitere.

(4) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de masterat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidaţii admişi la mai multe programe de studii universitare de masterat optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/adeverinţei de licenţă în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzut de lege, se suportă de către studenţi.    

(5) Ocuparea locurilor finanţate prin granturi de studii şi a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu.

          (6) Condiţii speciale de organizare a probelor de admitere pentru persoanele cu dizabilităţi:

       a)    În conformitate cu legislaţia în domeniu, Comisiile de admitere vor lua măsuri pentru asigurarea egalităţii de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi înscrise la concursul de admitere, asigurând, acolo unde este necesar, suport suplimentar adaptat persoanelor cu handicap în vederea accesului şi susţinerii probelor de admitere;

       b)    Pe baza documentelor medicale doveditoare (decizie de încadrare în grad de handicap şi documente doveditoare ale tipului de dizabilitate), candidaţii - persoane cu dizabilităţi, vor solicita în scris Comisiei de admitere, suport adiţional în funcţie de tipul de dizabilitate, care să asigure participarea şi susţinerea în condiţii optime a probelor de admitere;

       c)    Pentru candidaţii cu deficienţe motorii Facultăţile vor organiza susţinerea probelor fie într-o clădire, respectiv sală, care să asigure accesibilitatea persoanelor cu handicap motor, fie online sub formă de examen oral;

       d)    Pentru candidaţii cu deficienţe vizuale Facultăţile vor organiza susţinerea probelor în format oral, asigurând timpul optim necesar adaptat nevoilor persoanei cu dizabilităţi. Dacă se solicită răspuns scris la proba de admitere, candidatul cu deficienţă vizuală va dicta răspunsul unei persoane desemnate de Comisie prin tragere la sorţi care să transcrie integral răspunsul candidatului;

       e)    Pentru candidaţii care nu pot redacta lucrarea scrisă de la examenul de admitere decât în condiţii limitate sau nu pot dicta conţinutul temei unei alte persoane din cauza unor deficienţe multiple asociate sau din cauza altor motive ce ţin de modul de desfăşurare a examenului, se va mări timpul de examinare în aşa fel încât să asigure parcurgerea tuturor subiectelor cuprinse în proba de examen;

       f) Pentru candidaţii care sunt sub tratament medical care este necesar să fie administrat în intervalul de timp alocat probelor de admitere, li se vor asigura condiţiile necesare pentru efectuarea tratamentului respectiv în timpul examenului;

g) Pentru candidaţii cu deficienţe de vedere facultăţile vor organiza susţinerea probelor în format oral, asigurând timpul optim necesar adaptat nevoilor persoanei cu dizabilităţi. Dacă se solicită răspuns scris la proba de admitere, candidatul cu deficienţă vizuală va dicta răspunsul unei persoane desemnate de comisie prin tragere la sorţi care să transcrie integral răspunsul candidatului.

 

V.1  IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR

 

Art. 9 - (1) Ierarhizarea candidaţilor la concursul de admitere se face în funcţie de două criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:

       a) media generală de admitere, calculată potrivit prevederilor prezentului Regulament din cadrul secţiunii Anexa 2 - Criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2021-2022

     b) opţiunile candidaţilor, privind forma de finanţare, în ordinea în care acestea au fost menţionate în Fişa de înscriere on-line.

      (2) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

      (3) Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare din partea candidaţilor a Fişei de înscriere.

      (4) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în  Fişa de înscriere on-line.

 

Art.10 - (1) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, fără a se depăşi capacitatea de şcolarizare aprobată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi implicit şi fără a se depăşi numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de şcolarizare. Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program de studiu.

(2) În cazul în care numărul alocat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

 

Art.11 - (1) Candidaţii admişi pe locurile în regim cu taxă beneficiază de acelaşi program de studii, având aceleaşi drepturi şi obligaţii profesionale cu ale celorlalţi studenţi, conform prevederilor legale.

(2) Taxele anuale de studii pentru anul I sunt stabilite de Senatul universitar, pe domenii de licenţă şi programe de studiu şi sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin prezentul regulament de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranşe egale, din care prima tranşă în termenul de înmatriculare. Celelalte trei tranşe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul de şcolarizare încheiat cu studenţii, pe care aceştia îl vor semna la înmatriculare.

 

V.2 CRITERII DE ADMITERE

 

Art. 12 - (1) Criteriile pe baza cărora se calculează media generală de admitere şi se realizează ierarhia candidaţilor, precum şi criteriile de departajare a candidaţilor cu medii egale aflaţi pe ultimul loc, sunt descrise în Anexa 2 - Criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2021-2022.

(2) Candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat sau pe locurile cu taxă sunt admişi pe baza unui criteriu unic: Media de la examenul de licenţă - (pondere) 100%;

(3) Prin excepţie de la alin. (2), pentru examenele de admitere la programele de studii din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale; Facultăţii de Teologie Ortodoxă; Facultatea de Istorie şi Filologie media de admitere se calculează pe baza a 2 criterii: media anilor de studii obţinută în ciclul I-  studii universitare de licenţă, cu o pondere de 50 % şi  media de la examenul de licenţă, cu o pondere de 50 %.

 


ANEXA 2.  CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTERAT în anul universitar 2021-2022

 

Nr.

crt.

Programul de masterat acreditat

Durata studiilor

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

LOCURI CU TAXĂ

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

 

1.

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

1.    Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licenţă

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licenţă)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

2.

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

3.

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

4.

Limbă, literatură şi cultură

engleză în context european / English Language, Literature and Culture in the

European Context (în limba engleză)

4 semestre

1 Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licenţă

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licenţă)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

 

1.

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medie examen de licenţă

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medie examen de licenţă 100%

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

2.

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

3.

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

4.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

5.

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

6.

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

7.

Administrarea afacerilor / Business Administration (în limba engleză)

4 semestre

8.

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

 

1.

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

4 semestre

 

 

 

 

 

 

 

 

Medie examen de licenţă

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medie examen de licenţă

 100%

 

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

2.

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

3.

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

4.

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

1.

Instituţii de drept privat

2         semestre

1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licenţă

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%) +

 

 

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

 

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licenţă)

(pondere 50%) +

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

2.

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

3.

Asistenţă managerială şi administrativă

4 semestre

4.

Management educaţional

4 semestre

5.

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

6.

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

7.

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

1.

Teologie comparată

4 semestre

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licenţă)

(pondere 50%) +

 

 

 

 

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

 

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licenţă)

(pondere 50%) +

2. Medie examen de licenţă (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licenţă - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licenţă (calculată ca medie ponderată)

2.

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

 

V.3 Calendarul admiterii - sesiunea IULIE-AUGUST 2021. Afişarea rezultatelor.

 

Art.13 - Programul admiterii cuprinde următoarele acţiuni: înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi şi a candidaţilor admişi pe locuri cu taxă. Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 7 iulie - 27 august 2021 conform următorului calendar:

 

Anexa 3. CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2021

 

Perioada

Activitatea

7 iulie - 16 iulie

Înscrierea candidaţilor

17 iulie

Ierarhizarea candidaţilor

19 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

19 iulie - 23 iulie

PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ŞI PE LOCURILE CU TAXĂ

Candidaţii admişi (PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ŞI PE LOCURILE CU TAXĂ) care nu se înmatriculează în perioada 19-23 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere

26 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

26 iulie - 30 iulie

A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

2 august - 27 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

(este realizată în cadrul secretariatelor facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

V.4 Afişarea rezultatelor.

 

Art. 14 -  (1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcţie de categoria de locuri (finanţate prin granturi de studii sau cu taxă) la care candidaţii au concurat.

      (2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/sediile facultăţilor şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa www.uab.ro. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere presupune generarea şi afişarea următoarelor categorii de liste:

  • Listele candidaţilor români admişi pe locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii
  • Listele candidaţilor admişi pe locurile special alocate candidaţilor de etnie rromă
  • Listele candidaţilor admişi pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii şi forme de învăţământ
  • Listele candidaţilor respinşi
  • Alte liste, după caz

(3) Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

      (4) Eventualele contestaţii/sesizări pot fi adresate Comisiei centrale de admitere care le va soluţiona în aceeaşi zi.

 

VI. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

 

Art.15 - (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face în perioadele stabilite prin prezentul Regulament, în Anexa 3. Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidaţi admişi.

(2) În data de 19 iulie se vor afişa rezultatele iniţiale ale admiterii, iar în data de 26 iulie se vor afişa rezultatele admiterii după prima etapă de înmatriculare desfăşurată în perioada 19-23 iulie.

(3 Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat şi candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile cu taxă pe listele de admitere din data de 19 iulie au obligaţia ca până la data de 23 iulie 2021, potrivit calendarului admiterii, să completeze, să semneze şi să depună fizic Contractul de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării ca studenţi la domeniul/ specializarea/programul de studii şi facultatea la care au fost admişi, precum şi dosarul cu documentele menţionate la Art. 15 alin. (12). Odată cu semnarea contractului studentul va semna Informarea şi Consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 4 - INFORMAREA candidatului la admiterea în învăţământul superior în anul universitar 2021 - 2022_masterat_în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE_DECLARAŢIA de consimţământ

(4) Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat şi candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile cu taxă,  pe listele de admitere afişate în data de 19 iulie şi care nu s-au prezentat la înmatriculare în perioada 19 - 23 iulie, vor pierde locurile obţinute prin concurs. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere. Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat în baza primei opţiuni din fişa de înscriere la concursul de admitere şi care s-au înmatriculat, nu mai participă la redistribuire. Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat în baza unei opţiuni inferioare din fişa de înscriere la concursul de admitere, au posibilitatea de a participa la redistribuire cu condiţia exprimării acordului scris din partea candidatului în momentul completării Contractului de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării (completarea în momentul înmatriculării a unei fişe de consimţământ privind participarea candidatului la redistribuire).

Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile cu taxă în baza primei opţiuni din fişa de înscriere la concursul de admitere şi care s-au înmatriculat, nu mai participă la redistribuire. Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile cu taxă în baza unei opţiuni inferioare din fişa de înscriere la concursul de admitere, au posibilitatea de a participa la redistribuire cu condiţia exprimării acordului scris din partea candidatului în momentul completării Contractului de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării (completarea în momentul înmatriculării a unei fişe de consimţământ privind participarea candidatului la redistribuire).

          În cadrul procesului de admitere, locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii, rămase libere la un program de studii deoarece candidaţii declaraţi admişi nu s-au înmatriculat, pot fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor libere disponibilizate, de către:

-  candidaţii care au optat doar pentru locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi nu au fost declaraţi iniţial admişi pe acest tip de locuri;

-  candidaţii care au optat pentru locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pentru locuri cu taxă şi nu au fost iniţial declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat. 

(5) În data de 26 iulie vor fi afişate listele finale de admitere după etapa redistribuirii. Candidaţii admişi pe locurile bugetate în urma etapei de redistribuire, aflaţi pe listele afişate în 26 iulie, trebuie să se înmatriculeze în perioada 26 - 30 iulie, iar în caz contrar vor pierde locul bugetat. Locurile bugetate rămase neocupate în sesiunea iulie 2021 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021.

(6) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă în urma etapei de redistribuire, aflaţi pe listele afişate în 26 iulie, trebuie să completeze, să semneze şi să depună fizic Contractul de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării, precum şi dosarul cu documentele menţionate la Art. 18 alin. (12), până la data de 27 august 2021, pentru sesiunea iulie-august 2021. Termenul limită pentru înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă pentru cea de-a doua sesiune de admitere este 30 septembrie 2021. Odată cu semnarea contractului studentul va semna Informarea şi Consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii, respectiv 25 % din aceasta, la data înmatriculării. Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie-august 2021 în regim cu taxă care nu se înmatriculează până la data de 27 august, pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concursul de admitere în sesiunea septembrie.

(7) În cazul în care în cea de-a doua sesiune de admitere, septembrie 2021, vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget, candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate pe listele de admitere din data de 20 septembrie, au obligaţia de a se înmatricula până la data de 24 septembrie 2021. În caz contrar vor pierde locul de studiu finanţat de la buget.

(8) La data de 27 august 2021 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 27 august 2021 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă.

(9) La data de 30 septembrie 2021 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2021 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă.

(10) La înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă, trebuie să depună în dosarul personal la universitate diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original. Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta, în locul diplomei de licenţă (dacă aceasta nu a fost eliberată), Adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, în original, din care rezultă faptul că au promovat examenul de licenţă.

(11) Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(12) Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă conţine următoarele documente:

- Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original.  Adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, în original este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului şcolar 2020-2021);

- Supliment la diplomă de licenţă (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

- Diploma de bacalaureat (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere)

- Cartea de identitate în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;    

- Certificatul de naştere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);   

-Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 

- Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul medical al universităţii sau medicul de familie;

- Binecuvântarea scrisă a ierarhului, în original, pentru candidaţii la specializările teologice;

 - 2 fotografii dimensiune 3/4;

- Dosar tip plic.

- Diploma de master (copie, xerox pentru studenţii care au mai absolvit o specializare de master)

- Adeverinţa în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de masterat, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (IF, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

- Recomandare, în original, eliberată de o organizaţie a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizaţiei care a eliberat Recomandarea.

- Certificatele de deces ale părinţilor, în copie, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială şi au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere: orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);       

- Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, în copie, pentru candidaţii care menţionează situaţia specială şi au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere. (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);    

- Adeverinţa, în original, emisă de o instituţie de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi, în original, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ,  în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

- Adeverinţa eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaţilor al căror părinţi sunt angajaţii UAB , în original, în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

      (13) Candidaţi declaraţi admişi pe locurile cu taxă şi care urmează în acelaşi timp un alt program de studiu pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi pe locul cu taxă în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia la care se află originalul diplomei de Licenţă, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de Licenţă se află la instituţia respectivă şi menţionarea faptului că studentul ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat la acea instituţie. O astfel de adeverinţă este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de Licenţă se găseşte la o altă instituţie de învăţământ.

(14) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului Universităţii. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registru matricol al specializării şi unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

VII. COMISIILE DE ADMITERE

 

Art. 16 - (1) Pentru organizarea şi conducerea admiterii pe ansamblul Universităţii, Senatul decide constituirea Comisiei centrale de admitere, care va asigura condiţiile materiale şi organizatorice necesare desfăşurării normale a admiterii, precum şi supravegherea respectării prevederilor Regulamentului. Din Comisia centrală fac parte:  rectorul, prorectorii, preşedinţii Comisiilor de admitere pe facultăţi, responsabilul Comisiei de informatică,  reprezentantul Comisiei de admitere pentru candidaţii străini, directorul CSUD, purtătorul de cuvânt, directorul general administrativ, consilierul juridic, preşedintele senatului şi un secretar. Preşedintele Comisiei centrale de admitere este Rectorul Universităţii. În cazuri excepţionale, rectorul poate fi înlocuit la preşedinţia Comisiei centrale de un prorector. La nivelul Universităţii funcţionează Comisia de informatică.

(2) Organizarea şi desfăşurarea admiterii pe specializări sunt asigurate de Comisiile de admitere pe facultăţi.  Structura şi componenţa acestora se stabilesc de consiliile facultăţilor şi se aprobă de Senatul universitar. Acestea răspund de respectarea strictă a prevederilor prezentului Regulament şi a prevederilor legale în domeniu.

(3) Comisia de admitere pe facultate răspunde de existenţa în dosarul de concurs a tuturor documentelor prevăzute la Art. 5 alin (1)

(4) Comisia de admitere verifică dosarul de înscriere a candidaţilor din aplicaţia ADMITEREA ON-LINE şi validează /invalidează dosarul şi achitarea taxei de înscriere.

(5) Comisia de admitere verifică şi validează rezultatele concursului de admitere.

(6) Comisia de admitere verifică dosarul de înmatriculare a candidatului admis, certifică documentele din dosar în conformitate cu originalele. Membrii comisiei care vor primi dosarele de la candidaţi, vor răspunde, în solidar cu preşedintele comisiei, de existenţa tuturor documentelor în dosarul studenţilor înmatriculaţi, conform Art. 15 alin. (12). În situaţia în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, preşedintele comisiei va anunţa de urgenţă conducerea universităţii, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

(7) Pe parcursul procesului de înscriere a candidaţilor comisiile de admitere asigură consultanţă, consiliere si sprijin, la cererea candidaţilor. Facultăţile vor publica la secţiunea Admitere 2020 numerele de telefon şi adresele de email aflate la dispoziţia candidaţilor.

(8) Pentru admiterea la studii universitare de masterat a candidaţilor străini se constituie Comisia de admitere pentru candidaţii străini în cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale pentru admiterea candidaţilor români de pretutindeni,  cetăţeni străini ai statelor Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cât şi din state terţe UE, SEE şi CE.

 

VIII. REGULI DE CONSTITUIRE A UNEI SPECIALIZĂRI

 

Art. 17 - (1) Un program de studii poate fi organizat numai dacă numărul candidaţilor admişi şi ulterior înmatriculaţi care au optat pentru programul respectiv  permite constituirea unei formaţii de studiu cu cel puţin o grupă, respectiv 15 candidaţi. Excepţie fac programele de studiu unde numărul maxim de studenţi masteranzi care pot fi şcolarizaţi, aprobat de ARACIS, este mai mic de 15, precum şi specializările de masterat în limba engleză. De asemenea, fac excepţie programele de studii ale căror planuri de învăţământ pot fi compatibilizate integral, aşa încât formaţiile de studiu să nu implice costuri suplimentare.

(2) Candidaţii admişi care au optat pentru un origram de studii ce nu poate fi organizat, ca efect al prevederii de la aliniatul precedent, pot să opteze pentru oricare alt program de studii din Universitate, dintre cele care întrunesc condiţiile de a fi organizate şi la care condiţiile de admitere sunt identice, fără a se depăşi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la această specializare şi cu păstrarea regimului de studiu dobândit prin examenul de admitere.

(3) La constituirea formaţiilor de studiu pe programe de studii nu se face distincţie între cele două categorii de candidaţi înmatriculaţi, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă.

 

IX. RETURNAREA DE TAXE

 

Art. 18 - (1) Candidaţii admişi în sesiunea iulie-august, care au depus Fişa de înscriere şi au fost înmatriculaţi ca studenţi în regim cu taxă, forma de învăţământ cu frecvenţă - achitând prima tranşă a taxei de studiu - şi care ulterior se retrag, au dreptul la returnarea taxei de studiu, în următoarele condiţii:

(a) dacă se retrag anterior datei de 28.08.2021, li se va returna un procent de 90% din taxa de studiu achitata;

(b) dacă se retrag în perioada 29.08.2021 şi 30.09.2021, li se va returna un procent de 50% din taxa de studiu achitata.

(2) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care achită la înmatriculare, integral taxa de studiu anuală, vor beneficia de o reducere de 5% din cuantumul taxei de studii anuale.

 

X. PROGRAMUL ADMITERII - A DOUA SESIUNE

 

Art.19 - (1) În cazul în care, după prima sesiune de admitere rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2021. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în a doua sesiune a concursului de admitere.

          (2) Cea de a doua sesiune de admiterea se organizează în perioada 6 septembrie - 30 septembrie 2021 conform următorului calendar:

 

Perioada

Activitatea

6 septembrie - 17 septembrie

Înscrierea candidaţilor

18 septembrie

Ierarhizarea candidaţilor

20 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii

20 septembrie - 24 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

27 septembrie - 30 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

Prezentul Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2021 - 2022,  este aprobat prin Hotărâre a Senatului şi este valabil pentru admiterea la studiile universitare de masterat Ciclul II, în anul universitar 2021-2022.

 

LISTA ANEXELOR CONŢINUTE DE PREZENTUL REGULAMENT

 

 Anexa 1 - Numărul de locuri şi taxele pentru admiterea la studiile universitare de masterat în anul universitar 2021-2022

Anexa 2 - Criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2021-2022

Anexa 3 - Calendarul admiterii la studii universitare de masterat 2021 (sesiunea iulie -august, septembrie)

Anexa 4 - Informarea candidatului la admiterea în învăţământul superior în anul universitar 2021 - 2022_masterat_în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE_Declaraţia de consimţământ

 

În desfăşurarea activităţilor care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cele naţionale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 şi reglementările interne elaborate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, politici de confidenţialitate).

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

din 16 decembrie 2020.

 

P R E Ş E D I N T E

Conf. univ. dr. Attila Tamas-Szora

                                                                                          AVIZAT

                                                                                          Oficiul Juridic

                                                                                                Consilier juridic Sanda Tomuţa

 

 

informare GDPR - master 2021