Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Metodologie admitere MASTERAT

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII                                           

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

SENATUL UNIVERSITĂŢII                          

 

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA

CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

 

      Preambul

       În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor. Ciclul II - studii universitare de master corespunde unui număr de 60, 90 sau 120 credite de studiu transferabile (ECTS) în funcţie de programul de master. 

       Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare, înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991. În anul 2015, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020", în urma evaluării periodice a calităţii tuturor activităţilor instituţionale şi are în structura sa programe de studii universitare de master acreditate de ARACIS, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru programele de master detaliate în prezentul Regulament la Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021.

 

I. Prevederi generale privind organizarea admiterii

Art. 1 - (1) Admiterea în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia UAB se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit actelor normative şi altor reglementări privind admiterea în învăţământul superior, respectiv:

            - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, cu modificările şi completările ulterioare;

            - OMEN nr. 3838 din 11.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ;

- Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi pentru anul universitar 2019-2020 (modificată prin HG 641/2019);

            - Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internaţionale, organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;          

- OMENCŞ nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;

- Ordinul nr. 3.062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;

- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5618/2019 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016.

 

      (2) Admiterea se desfăşoară în două sesiuni, în condiţii identice, în perioada iulie-septembrie 2020. Întregul proces de admitere se finalizează până cel târziu la începutul anului universitar.

      (3) Pentru programele de studii în limba română, admiterea la studii universitare se susţine în limba română.

       (4) Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.

        (5) În cadrul UAB, candidaţii înscrişi la programele de studii şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română sau dovada absolvirii anului pregătitor de învăţare a limbii române, se pot înscrie în admitere dacă promovează testul de evaluare a cunoştinţelor lingvistice de limba română, urmând procedura prevăzută de Metodologia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de obţinere a Certificatului de competenţă lingvistică în limba română, nivel minim B1. Sunt exceptaţi candidaţii care prezintă Certificate sau atestate de competenţă lingvistică în limba română, nivel minim B1, eliberate de Institutul Limbii Române. Prin excepţie, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulaţie internaţională sau într-o limbă a minorităţilor naţionale, certificarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină - limba engleză, admiterea se susţine în limba străină de predare a programului de studii universitare. Cunoaşterea limbii de predare reprezintă condiţie de participare la concursul de admitere pentru studii în limbi străine. Universitatea a prevăzut în prezentul Regulament modalitatea de certificare a competenţei lingvistice (conform anexei nr. 4). Candidaţii care deţin un certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau de o instituţie internaţională abilitată (certificat Cambridge, TOEFL, IELTS etc.) cu calificativul minim B1 pot prezenta la admitere acest certificat, în vederea echivalării acestuia cu proba de certificare a competenţei lingvistice. Certificatul se prezintă de către candidat în original (pentru a putea fi realizată conformitatea cu originalul), iar copia certificată conform cu originalul se păstrează la dosarul personal de admitere a candidatului.  

        (6) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării  şi a regulamentelor instituţiei de admitere la studii a românilor de pretutindeni, respectiv a cetăţenilor străini din state terţe UE/SEE.

        (7) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia acordă un număr de locuri distincte pentru admiterea în facultăţi a unor tineri de etnie romă, conform prevederilor legale în vigoare. Prevederile specifice sunt detaliate la art. 8(5).            

        (8) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediul său şi pe pagina web proprie, informaţii privind:

            a) metodologia/regulamentul propriu de admitere;

            b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;

            d) perioadele sesiunilor de admitere;

            e) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;

            f) facilităţile sau condiţiile speciale;

            g) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;

            h) alte informaţii utile candidaţilor.

        (9) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi prin publicare pe pagina web proprie.

        (10) Conducerea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

 

II. Categorii de candidaţi care pot participa la concursul de admitere

Art. 2. - (1) Studiile universitare de master asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Programele de master se adresează:

a) absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;

b) absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995;

c) absolvenţilor cu studii efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind studii universitare de licenţă.

            (2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995).

            (3) La admitere pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării MEC înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs documentele de recunoaştere a studiilor.

          (4) La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

 

III. Condiţiile şi procedura înscrierii la concursul de admitere

Art. 3. - (1) Admiterea la studii universitare de master se face prin concurs.

      (2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master într-un domeniu se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică, pentru candidaţii care optează pentru locuri finanţate de la bugetul de stat, printr-o probă orală de tip interviu, pe baza unei tematici şi bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

(3) Concursul de admitere se organizează pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă, în limita numărului de locuri aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării MEC şi prin Hotărâre a Senatului instituţiei.

(4) Un candidat se poate înscrie la concursul de admitere pentru ambele categorii de locuri (finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi cu taxă) sau numai pentru o categorie de locuri. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat prin granturi de studii o singură dată pentru un program de master.

      (5) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.

      (6) Cuantumul taxei anuale de studii este stabilit de Senatul universitar, pe programe de studiu şi este adus la cunoştinţa candidaţilor prin prezentul regulament de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranşe egale, din care prima tranşă la data înmatriculării. Celelalte trei tranşe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul de şcolarizare încheiat cu studenţii, pe care aceştia îl vor semna la înmatriculare.

Art. 4. (1) Admiterea se face, în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase). Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master se iau în considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform regulamentului propriu. Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

      (2) Candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii (indiferent dacă au optat şi pentru locurile cu taxă) sunt admişi pe baza următoarelor criterii:

a) media de la examenul de licenţă - 50%;

b) nota acordată de comisie la interviu - 50%.

(3) Interviul este o probă orală constând într-o discuţie cu candidaţii pe baza unei tematici şi bibliografii din domeniul de specializare (Anexa 3 la prezentul Regulament).

      (4) Probele, tematicile şi bibliografia pentru fiecare program de masterat sunt elaborate de către departamente, aprobate de Consiliile facultăţilor, cuprinse în prezentul Regulament şi afişate pe site-ul Universităţii.

      (5) Candidaţii care optează doar pentru locurile cu taxă sunt admişi pe baza mediei de la examenul de licenţă/diplomă, după caz.

      (6) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii, conform regulamentului propriu. Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu.

 

IV. Probele de admitere şi ierarhizarea candidaţilor

Art. 5. (1) Probele orale, respectiv interviurile pe baza tematicii şi bibliografiei din domeniul de specializare, se susţin în faţa unei comisii de specialitate formată din trei cadre didactice şi un secretar tehnic. Dintre cele trei cadre didactice se desemnează un preşedinte, care are rolul de a conduce desfăşurarea probelor. Probele se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisiile de admitere, care se afişează cu o zi înainte de începerea fiecărei probe. La intrarea în sală candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. Modul concret de desfăşurare a probelor se stabileşte de către comisiile de concurs în funcţie de specificul disciplinelor şi al probelor practice, după caz. Candidaţii care nu s-au prezentat la aceste probe sunt excluşi din concursul de admitere pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi rămân în concurs pentru locurile cu taxă.

            (2) Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor cuprinse în regulamentul de admitere şi afişate la avizierul şi pe site-ul instituţiei. Criteriile de verificare şi notare sunt stabilite ţinându-se seama de specificul domeniului. Baremurile de notare vor fi afişate odată cu rezultatul concursului de admitere. Comisia de examinare va organiza desfăşurarea examenului oral cu respectarea eticii şi deontologiei universitare. La programele de studiu la care nu există cerinţe specifice legate de pregătirea prealabilă de către candidaţi a unor lucrări, se vor asigura subiecte consemnate pe bilete, pe care candidaţii le vor putea extrage la interviu şi la care vor răspunde. Subiectele vor fi formulate exclusiv din tematica şi bibliografia de interviu. 

       (3) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învăţământ superior şi pe pagina web proprie la adresa www.uab.ro. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se presupune generarea şi afişarea următoarelor categorii de liste:

  • Listele candidaţilor români admişi pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii şi forme de învăţământ
  • Listele candidaţilor de etnie romă admişi pe locurile special alocate
  • Listele candidaţilor admişi pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii şi forme de învăţământ
  • Listele candidaţilor respinşi
  • Alte liste, după caz

 

 Art. 6. (1) În cazul existenţei pe ultimele locuri a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală de admitere, departajarea se face aplicând în ordine următoarele criterii:

a) suma notelor (mediilor) probelor de concurs;

b) nota la interviu sau/şi lucrarea scrisă, examenul scris, dacă este cazul;

c) media la examenul de licenţă;

d) media de absolvire a programului de licenţă, calculată ca medie aritmetică a mediilor fiecărui an de studiu.

      (2) În toate cazurile în care, după aplicarea criteriilor de departajare, continuă să existe doi sau mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie pe ultimele locuri, depăşindu-se astfel cifra de şcolarizare, departajarea se face printr-o probă orală tip interviu, la care au obligaţia să se prezinte toţi candidaţii în cauză. Rezultatele acestei probe sunt definitive.

 

V. Conţinutul dosarului candidatului la admitere. Taxa de înscriere la admitere. Calendarul admiterii - prima sesiune

Art. 7. (1) Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere pentru un program de master după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs în cuantum de 150 RON, care se achită la casieria admiterii. Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

 - Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o Cerere de înscriere - Anexa nr. 1.1 la Prezentul Regulament - disponibilă pe site-ul instituţiei (cererea este verificată pe baza originalelor actelor de studii - diplomă de licenţă, supliment la diploma de licenţă, diploma de bacalaureat - de către un membru al Comisiei de admitere, care semnează cererea de înscriere pentru conformitatea datelor) în care vor înscrie, sub semnătura proprie a candidatului, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.

- Plata taxei de înscriere stabilită prin prezentul Regulament la casieria universităţii sau prezentarea documentelor doveditoare ale scutirii de taxă de admitere.

- Pentru specializările teologice este necesară şi Binecuvântarea scrisă a ierarhului.

- la depunerea CERERII DE INSCRIERE, candidatul primeste din partea comisiei de admitere Informarea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fiind obligatorie exprimarea în scris a voinţei candidatului pentru prelucrarea datelor sale personale de către UAB.

            Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului şi de către o altă persoană pe bază de procură.

      (2) Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 8 iulie - 28 august 2020 conform următorului calendar:

 

CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2020

 

Perioada

Activitatea

8 iulie - 17 iulie

Înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică 12 iulie)

18 iulie

Susţinerea probelor orale de interviu (doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii)

20 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii

20 iulie - 31 iulie

  • ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

  • ÎNMATRICULARE A CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

 

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-31 iulie îşi pierd locul de studiu, care va fi redistribuit candidaţilor în aşteptare şi care vor fi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

3 august - 28 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor)

 

      (3) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv certificatele de deces ale părinţilor în original. Comisia de admitere din facultate va păstra la dosarul candidatului o copie pe care o va viza pentru conformitatea cu originalul, conform procedurii interne a universităţii.

      (4) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi din Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv o adeverinţă în original de la centrul de plasament.

      (5) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii cu handicap. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare în original depuse de candidat în dosarul de înscriere şi din care să rezulte situaţia candidatului, respectiv persoană cu handicap. Comisia de admitere din facultate va păstra la dosarul candidatului o copie pe care o va viza pentru conformitatea cu originalul, conform procedurii interne a universităţii.

      (6) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Beneficiază de aceste prevederi şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării admiterii.

      (7) Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

      (8) Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi, cu acordul Decanului facultăţii.

 

VI. Înmatricularea candidaţilor

Art. 8 - (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face după soluţionarea eventualelor contestaţii, în perioadele stabilite prin prezentul Regulament. Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidaţi admişi. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget prin granturi de studii au obligaţia ca, până la data de 31 iulie 2020 în prima sesiune de admitere, potrivit calendarului admiterii, să completeze Contractul de studii în vederea înmatriculării ca studenţi la programul de studii şi facultatea la care au fost admişi şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 8 alin. (4).

      În cadrul primei sesiuni de admitere, locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii, rămase libere la o specializare de master, deoarece candidaţii declaraţi admişi nu s-au înmatriculat, pot fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor libere disponibilizate, de către candidaţii care au optat pentru locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii, au participat la proba tip interviu şi nu au fost declaraţi iniţial admişi. 

      În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere din septembrie vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget, în vederea ocupării acestora, candidaţii declaraţi admişi pe aceste locuri în cea de a doua sesiune de admitere, au obligaţia de a se înmatricula până la data de 25 septembrie 2020, în aceleaşi condiţii cu cele menţionate la prezentul aliniat şi valabile primei sesiuni de admitere.

      La data de 28 august 2020 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 28 august 2020 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă.

      La data de 30 septembrie 2020 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2020 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă.

      (2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă completează Contractul de studii în vederea înmatriculării şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 8 alin. (4), până la 28 august 2020 în prima sesiune de admitere şi până la data de 30 septembrie 2020 pentru cea de a doua sesiune de admitere, dar au şi obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii, respectiv a patra parte din aceasta la data înmatriculării.

      (3) Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie-august 2020 în regim cu taxă care nu se înmatriculează până la data de 28 august, pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concursul de admitere în sesiunea septembrie.

(4) La înmatriculare, după ce au fost declaraţi admişi, candidaţii declaraţi admişi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă, trebuie să depună în dosarul personal la universitate diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original. Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

      Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă conţine următoarele documente:

-          Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original.

-          Supliment la diplomă de licenţă (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-          Diploma de bacalaureat (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-       Cartea de identitate în copie xerox.

-       Certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-       Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-          Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar al universităţii sau medicul de familie.

-          Binecuvântarea ierarhului (în cazul specializărilor teologice).

-       2 fotografii dimensiune 3/4.

-       dosar tip plic.

-      diploma de master(copie xerox pentru studenţii care au mai absolvit o specializare de master)

-      adeverinţă de la facultatea unde a absolvit un alt program de masterat, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă) şi forma de învăţământ (zi sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

      Acei candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă şi care urmează în acelaşi timp un alt program de studiu pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi pe locul cu taxă în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia la care se află originalul diplomei de licenţă, din care să rezulte calitatea de student la master, confirmarea că originalul diplomei de licenţă se află la instituţia respectivă, menţionarea faptului că studentul ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat la acea instituţie. O astfel de adeverinţă este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student la master în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de licenţă se găseşte la o altă instituţie de învăţământ.

(5) Pentru candidaţii de etnie romă, dosarul de înmatriculare al candidatului va cuprinde şi o Recomandare, eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. Nu se vor accepta declaraţii de propria răspundere privind apartenenţa la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverinţe eliberate de alte instituţii/structuri etc. Candidaţii romi vor depune, în perioada de înscriere stabilită de universitate, o Cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (la secretarul şef al universităţii şi nu al facultăţii vizate) şi, în aceeaşi zi, un dosar de concurs, însoţit de adresa emisă în acest scop de către secretarul şef al instituţiei pentru facultatea la care candidaţii doresc să se înscrie, la Comisia de admitere a acesteia.

(6) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care achită integral taxa de studiu vor beneficia de o reducere de 5% din cuantumul taxei de şcolarizare.

      (7) Candidaţii admişi care au depus cerere de înscriere şi au fost înmatriculaţi ca studenţi în regim cu taxă - achitând prima tranşă a taxei de studiu - şi care ulterior se retrag, au dreptul la returnarea taxei de studiu, în următoarele condiţii:

            (a) dacă se retrag anterior datei de 01.09 a anului în care s-au înscris, li se va returna un procent de 90 % din taxa de studiu;

            (b) dacă se retrag în perioada 01.09 şi 01.10 a anului în care s-au înscris, li se va returna un procent de 50 % din taxa de studiu;

(c) dacă se retrag ulterior datei de 01.10 a anului în care s-au înscris, nu li se va mai returna taxa de studiu.

        (8) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi la studii de master în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului Universităţii. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii la care au fost admişi.

        (9) Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale.

 

 

 

 

VII. Comisia de admitere. Contestaţii

Art. 9 - (1) Pentru organizarea şi conducerea admiterii pe ansamblul Universităţii, Senatul decide constituirea Comisiei centrale de admitere, care va asigura condiţiile materiale şi organizatorice necesare desfăşurării normale a admiterii, precum şi supravegherea respectării prevederilor Regulamentului. Din Comisia centrală fac parte: rectorul, prorectorii, preşedinţii Comisiilor de admitere pe facultăţi, responsabilul Comisiei de informatică, reprezentantul Comisiei de admitere pentru candidaţii străini, directorul CSUD, purtătorul de cuvânt, directorul general administrativ, preşedintele Senatului universitar, consilierul juridic şi un secretar. Preşedintele Comisiei centrale de admitere este Rectorul Universităţii. În cazuri excepţionale, rectorul poate fi înlocuit la preşedinţia Comisiei centrale de un prorector. La nivelul Universităţii funcţionează Comisia de informatică.

      (2) Organizarea şi desfăşurarea admiterii pe specializări sunt asigurate de Comisiile de admitere pe facultăţi.  Structura şi componenţa acestora se stabilesc de consiliile facultăţilor şi se aprobă de Senatul universitar. Acestea răspund de respectarea strictă a prevederilor prezentului Regulament şi a prevederilor legale în domeniu.

      (3) Preşedintele comisiei de admitere pe facultate răspunde de existenţa în dosarul de concurs a documentelor prevăzute la art. 8 alin (4). Membrii comisiei care vor primi dosarele de la candidaţi, vor răspunde, în solidar cu preşedintele comisiei, de existenţa tuturor documentelor în dosar, conform art. 8 alin (4).

       (4) În situaţia în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, preşedintele comisiei va anunţa de urgenţă conducerea universităţii, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

       (5) Pentru admiterea la studii universitare de master a candidaţilor străini se constituie Comisia de admitere pentru candidaţii străini (români de pretutindeni cu diplomă de bacalaureat obţinută în România, români de pretutindeni şi cetăţeni străini ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cât şi din state terţe) din cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale. 

       (6) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Comisia de admitere a facultăţii. Nu se admit contestaţii la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere. Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

 

VIII. Calendarul admiterii - a doua sesiune

Art. 10 - (1) În cazul în care, după prima sesiune rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2020. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în a doua sesiune a concursului de admitere.

          (2) Admiterea se organizează în cea de a doua sesiune perioada 7 septembrie - 30 septembrie 2020 conform următorului calendar:

 

CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Perioada

Activitatea

7 septembrie - 18 septembrie

Înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică 13 septembrie)

19 septembrie

Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

21 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii

21 septembrie - 25 septembrie

  • ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

şi

  • ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

28 septembrie - 30 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor)

 

IX.1 Reguli de constituire a unui program de master

Art. 11 - (1) Un program de master poate fi organizat numai dacă numărul candidaţilor admişi şi ulterior înmatriculaţi care au optat pentru programul respectiv permite constituirea unei formaţii de studiu cu cel puţin o grupă, respectiv 15 candidaţi. Fac excepţie programele de studii ale căror planuri de învăţământ pot fi compatibilizate integral, aşa încât formaţiile de studiu să nu implice costuri suplimentare.

      (2) Candidaţii admişi care au optat pentru un program de master ce nu poate fi organizat, ca efect al prevederii de la aliniatul precedent, pot să opteze pentru oricare alt program din facultate, dintre cele care întrunesc condiţiile de a fi organizate şi la care condiţiile de admitere sunt identice, fără a se depăşi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la această specializare şi cu păstrarea regimului de studiu dobândit prin examenul de admitere.

      (3) La constituirea formaţiilor de studiu pe programe de master  nu se face distincţie între cele două categorii de candidaţi înmatriculaţi, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă.

 

LISTA ANEXELOR CONŢINUTE DE PREZENTUL REGULAMENT

 

Anexa nr. 1.1 - CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Anexa 1.3 - CALENDAR admitere studii universitare de master 2020

Anexa nr. 2 - Criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2020-2021

Anexa nr. 3 - Tematica şi bibliografia de admitere pentru locuri finanţate de la bugetul de stat MASTER în anul universitar 2020-2021

Anexa nr. 4 - Tematica probei de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru studiile de master organizate în limba engleză

Anexa nr. 5 - Informarea candidatului şi consimţământul acestuia privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UAB

 

      Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 13.12.2019 şi este valabil pentru admiterea la studiile universitare de master Ciclul II pentru anul universitar 2020-2021.