Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2017
 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Admitere LICENŢĂ 2017-2018
Admitere MASTERAT 2017-2018
Admitere DOCTORAT 2017-2018
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Metodologie admitere MASTERAT

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea

concursului de admitere la studii universitare de masterat

pentru anul universitar 2017 - 2018

 

 

 

       Preambul

       În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor. Ciclul II - studii universitare de master corespunzând unui număr de 60, 90 sau 120 credite (ECTS) în funcţie de program. 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare, înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991. În anul 2015, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020", în urma evaluării periodice a calităţii tuturor activităţilor instituţionale şi are în structura sa programe de studii universitare de master acreditate de ARACIS, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru programele de master detaliate în prezentul Regulament la Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

I. Prevederi generale privind organizarea admiterii

Art. 1 - (1) Admiterea în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia UAB se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit actelor normative şi altor reglementări privind admiterea în învăţământul superior, respectiv:

            - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, cu modificările şi completările ulterioare;

            - OMEN nr. 3838 din 11.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ;

            - OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind admiterea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE şi Metodologia de aplicare a ordinului ministrului, cu modificările şi completările ulterioare;

            - OMECTS nr. 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor stiintifice;

            - OMEC nr. 4501/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România;

            - Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internaţionale, organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;

           

      (2) Admiterea se desfăşoară în două sesiuni, în condiţii identice, în perioada iulie-septembrie 2017. Întregul proces de admitere se finalizează până cel târziu la începutul anului universitar.

      (3) Admiterea la studii universitare se susţine în limba română.

       (4) Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.

        (5) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba străină de predare a programului de studii universitare, iar instituţia a prevăzut în prezentul Regulament modalitatea de certificare a competenţei lingvistice.

        (6) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

        (7) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia acordă un număr de locuri distincte pentru admiterea în facultăţi a unor tineri de etnie romă, conform prevederilor legale în vigoare.           

        (8) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediul său şi pe pagina web proprie, informaţii privind:

            a) metodologia/regulamentul propriu de admitere;

            b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;

            d) perioadele sesiunilor de admitere;

            e) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;

            f) facilităţile sau condiţiile speciale;

            g) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;

            h) alte informaţii utile candidaţilor.

        (9) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi prin publicare pe pagina web proprie.

        (10) Conducerea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

 

II. Categorii de candidaţi care pot participa la concursul de admitere

Art. 2. - (1) Studiile universitare de master asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Programele de master se adresează:

a) absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;

b) absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995;

c) absolvenţilor cu studii efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ca fiind studii universitare de licenţă.

            (2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995).

            (3) La admitere pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul MENCS înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs documentele de recunoaştere a studiilor.

           (4) La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

 

III. Condiţiile şi procedura înscrierii la concursul de admitere

Art. 3. - (1) Admiterea la studii universitare de master se face prin concurs.

      (2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master într-un domeniu se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică, pentru candidaţii care optează pentru locuri finanţate de la bugetul de stat, printr-o probă orală de tip interviu, pe baza unei tematici şi bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

(3) Concursul de admitere se organizează pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de sudii şi pe locuri cu taxă, în limita numărului de locuri aprobate prin Ordin al MENCS şi prin Hotărâre a Senatului instituţiei.

(4) Un candidat se poate înscrie la concursul de admitere pentru ambele categorii de locuri (finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi cu taxă) sau numai pentru o categorie de locuri. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat prin granturi de studii o singură dată pentru un program de master.

      (5) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.

      (6) Cuantumul taxei anuale de studii este stabilit de Senatul universitar, pe domenii de licenţă şi programe de studiu şi este adus la cunoştinţa candidaţilor prin prezentul regulament de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranşe egale, din care prima tranşă în termenul de înmatriculare. Celelalte trei tranşe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul de şcolarizare încheiat cu studenţii, pe care aceştia îl vor semna la înmatriculare.

 

Art. 4. (1) Admiterea se face, în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase). Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master se iau în considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform regulamentului propriu. Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

      (2) Candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii (indiferent dacă au optat şi pentru locurile cu taxă) sunt admişi pe baza următoarelor criterii:

a) media de la examenul de licenţă - 50%;

b) nota acordată de comisie la interviu - 50%.

(3) Interviul este o probă orală constând într-o discuţie cu candidaţii pe baza unei tematici şi bibliografii din domeniul de specializare (Anexa 3 la prezentul Regulament).

      (4) Probele, tematicile şi bibliografia pentru fiecare program de masterat sunt elaborate de către departamente, aprobate de Consiliile facultăţilor, cuprinse în prezentul Regulament şi afişate pe site-ul Universităţii.

      (5) Candidaţii care optează doar pentru locurile cu taxă sunt admişi pe baza mediei de la examenul de licenţă/diplomă, după caz.

      (6) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii, conform regulamentului propriu. Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu. În conformitate cu Legea nr. 224/11.07.2005, locurile finanţate prin granturi de studii se ocupă anual, în funcţie de punctele - credit acumulate de la începutul studiilor şi media generală la finele anului anterior.

 

IV. Probele de admitere şi ierarhizarea candidaţilor          

Art. 5. (1) Probele orale, respectiv interviurile pe baza tematicii şi bibliografiei din domeniul de specializare, se susţin în faţa unei comisii de specialitate formată din trei cadre didactice  şi un secretar tehnic. Dintre cele trei cadre didactice se desemnează un preşedinte, care are rolul de a conduce desfăşurarea probelor. Probele se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisiile de admitere, care se afişează cu o zi înainte de începerea fiecărei probe. La intrarea în sală candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. Modul concret de desfăşurare a probelor se stabileşte de către comisiile de concurs în funcţie de specificul disciplinelor şi al probelor practice. Candidaţii care nu s-au prezentat la aceste probe sunt excluşi din concursul de admitere pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi rămân în concurs pentru locurile cu taxă.

            (2) Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor cuprinse în regulamentul de admitere şi afişate la avizierul şi pe site-ul instituţiei. Criteriile de verificare şi notare sunt stabilite ţinându-se seama de specificul domeniului. Baremurile de notare vor fi afişate odată cu rezultatul concursului de admitere.

       (3) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învăţământ superior şi pe pagina web proprie la adresa www.uab.ro. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

      - Liste provizorii - generate înainte de înmatriculare - cu ierarhizarea candidaţilor

      - Liste finale - generate după soluţionarea contestaţiilor şi înmatriculare, care vor cuprinde rezultatele definitive şi incontestabile:

 • Listele candidaţilor români admişi pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii
 • Listele candidaţilor de etnie romă admişi pe locurile special alocate
 • Listele candidaţilor români de pretutindeni, admişi pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri alocate acestora, pe specializări/programe de studii
 • Listele candidaţilor admişi pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii
 • Listele candidaţilor respinşi

 Art. 6. (1) În cazul existenţei pe ultimele locuri a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală de admitere, departajarea se face aplicând în ordine următoarele criterii:

a) suma notelor (mediilor) probelor de concurs;

b) nota la interviu sau/şi lucrarea scrisă, examenul scris, dacă este cazul;

c) media la examenul de licenţă.

      (2) În toate cazurile în care, după aplicarea criteriilor de departajare, continuă să existe doi sau mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie pe ultimele locuri, depăşindu-se astfel cifra de şcolarizare, departajarea se face printr-o probă orală tip interviu la care au obligaţia să se prezinte toţi candidaţii în cauză. Rezultatele acestei probe sunt definitive.

 

V. Conţinutul dosarului candidatului la admitere. Taxa de înscriere la admitere. Programul admiterii - prima sesiune

Art. 7. (1) Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere pentru un program de master după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs în cuantum de 150 RON. Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

 - Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o Cerere de înscriere - Anexa nr. 1.1 la Prezentul Regulament - disponibilă pe site-ul instituţiei (cererea este verificată pe baza originalelor actelor de studii - diplomă de licenţă, supliment la diploma de licenţă, diploma de bacalaureat - de către un membru al Comisiei de admitere, care semnează cererea de înscriere pentru conformitatea datelor) în care vor înscrie, sub semnătura proprie a candidatului, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.

- Plata taxei de înscriere stabilită prin prezentul Regulament la casieria universităţii sau prezentarea documentelor doveditoare ale scutirii de taxă de admitere.

- Pentru specializările teologice este necesară şi Binecuvântarea scrisă a ierarhului.

      (2) Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 17 iulie - 25 august 2017 conform următorului calendar:

-          17 - 27 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 23 iulie);

-          28 iulie: susţinerea probelor orale de interviu;

-          29 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

-          31 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

-          31 iulie - 4 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

-         7 - 25 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

 

VI. Înmatricularea candidaţilor

Art. 8 - (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face după soluţionarea eventualelor contestaţii, în perioadele stabilite prin prezentul Regulament. Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidaţi admişi. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget prin granturi de studii au obligaţia ca, până la data de 4 august 2017 în prima sesiune de admitere, potrivit calendarului admiterii, să completeze Contractul de studii în vederea înmatriculării ca studenţi programul de studii şi facultatea la care au fost admişi şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 8 alin. (4). Locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii, rămase libere la un program de master, deoarece candidaţii declaraţi admişi nu au depus cerere în vederea înmatriculării, vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii care s-au înmatriculat pe locurile cu taxă la programul  respectiv. În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget, în vederea ocupării acestora, candidaţii declaraţi admişi pe aceste locuri în cea de a doua sesiune de admitere, au obligaţia de a se înmatricula până la data de 30 septembrie 2017, în aceleaşi condiţii cu cele menţionate la prezentul aliniat şi valabile primei sesiuni de admitere.

      (2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă completează Contractul de studii în vederea înmatriculării şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 8 alin. (4), până la 25 august 2017 în prima sesiune de admitere şi până la data de 30 septembrie 2017 pentru cea de a doua sesiune de admitere, dar au şi obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii, respectiv a patra parte din aceasta.

      (3) Candidaţii declaraţi admişi care nu îndeplinesc aceste condiţii prevăzute la aliniatele 1 şi 2 în prima sesiune de admitere pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concurs în sesiunea septembrie. La data de 25 august 2017 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată.

(4) La înmatriculare, după ce a fost declarat admis, ) candidaţii declaraţi admişi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă, trebuie să aibă în dosarul depus diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original. Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

      Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă conţine următoarele documente:

-         Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original.

-         Supliment la diplomă de licenţă (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-         Diploma de bacalaureat (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-       Cartea de identitate în copie xerox.

-       Certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-       Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

-         Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie.

-         Binecuvântarea ierarhului (în cazul specializărilor teologice).

-       2 fotografii dimensiune 3/4.

-       dosar tip plic.

Pentru candidaţii de etnie romă, dosarul de înmatriculare al candidatului va cuprinde şi o Recomandare, eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. Nu se vor accepta declaraţii de propria răspundere privind apartenenţa la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverinţe eliberate de alte instituţii/structuri etc. Candidaţii romi vor depune, în perioada de înscriere stabilită de universităţi, o Cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (la secretarul şef al universităţii şi nu al facultăţii vizate) şi, în aceeaşi zi, un dosar de concurs, însoţit de adresa emisă în acest scop de către secretarul şef al instituţiei pentru facultatea la care candidaţii doresc să se înscrie, la Comisia de admitere a acesteia.

      Acei candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă şi care urmează în acelaşi timp un alt program de studiu pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi pe locul cu taxă în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia la care se află originalul diplomei de licenţă, din care să rezulte calitatea de student la master, confirmarea că originalul diplomei de licenţă se află la instituţia respectivă, menţionarea faptului că studentul ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat la acea instituţie. O astfel de adeverinţă este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de licenţă se găseşte la o altă instituţie de învăţământ.

      (5) Candidaţii admişi pe locuri cu taxă, care la înmatriculare achită integral taxa de studiu beneficiază de 5% reducere din cuantumul taxei.

      (6) Candidaţii admişi care au depus cerere de înscriere şi au fost înmatriculaţi ca studenţi în regim cu taxă - achitând prima tranşă a taxei de studiu - şi care ulterior se retrag, au dreptul la returnarea taxei de studiu, în următoarele condiţii:

            (a) dacă se retrag anterior datei de 01.09 a anului în care s-au înscris, li se va returna un procent de 90 % din taxa de studiu;

            (b) dacă se retrag în perioada 01.09 şi 01.10 a anului în care s-au înscris, li se va returna un procent de 50 % din taxa de studiu;

(c) dacă se retrag ulterior datei de 01.10 a anului în care s-au înscris, nu li se va mai returna taxa de studiu.

        (7) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului Universităţii. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

        (8) Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor final.

(Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pebază de procură.)

 

VII. Comisia de admitere. Contestaţii

Art. 9 - (1) Pentru organizarea şi conducerea admiterii pe ansamblul Universităţii, Senatul decide constituirea Comisiei centrale de admitere, care va asigura condiţiile materiale şi organizatorice necesare desfăşurării normale a admiterii, precum şi supravegherea respectării prevederilor Regulamentului. Din Comisia centrală fac parte:  rectorul, prorectorii, preşedinţii Comisiilor de admitere pe facultăţi, responsabilul Comisiei de informatică,  reprezentantul Comisiei de admitere pentru candidaţii străini, directorul CSUD, purtătorul de cuvânt, directorul general administrativ, preşedintele senatului, consilierul juridic şi un secretar. Preşedintele Comisiei centrale de admitere este Rectorul Universităţii. În cazuri excepţionale, rectorul poate fi înlocuit la preşedinţia Comisiei centrale de un prorector. La nivelul Universităţii funcţionează Comisia de informatică.

      (2) Organizarea şi desfăşurarea admiterii pe specializări sunt asigurate de Comisiile de admitere pe facultăţi.  Structura şi componenţa acestora se stabilesc de consiliile facultăţilor şi se aprobă de Senatul universitar. Acestea răspund de respectarea strictă a prevederilor prezentului Regulament.

      (3) Preşedintele comisiei de admitere pe facultate răspunde de existenţa în dosarul de concurs a documentelor prevăzute la art. 8 alin (4). Membrii comisiei care vor primi dosarele de la candidaţi, vor răspunde, în solidar cu preşedintele comisiei, de existenţa tuturor documentelor în dosar, conform art. 8 alin (4).

       (4) În situaţia în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, preşedintele comisiei va anunţa de urgenţă conducerea universităţii în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

       (5) Pentru admiterea la studii universitare de master  a candidaţilor străini se constituie Comisia de admitere pentru candidaţii străini (români de pretutindeni cu diplomă de bacalaureat obţinută în România, români de pretutindeni şi cetăţeni străini ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cât şi din state terţe) din cadrul Biroului programe comunitare. 

       (6) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la comisia de admitere. Nu se admit contestaţii la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 3 zile de la încheierea termenului de depunere. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de admitere din cadrul universităţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

 

VIII. Programul admiterii - a doua sesiune

Art. 10 - (1) În cazul în care, după prima sesiune rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2017. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în a doua sesiune a concursului de admitere.

          (2) Admiterea se organizează în cea de a doua sesiune perioada 4 septembrie - 30 septembrie 2017 conform următorului calendar:

- 4-21 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilelor de duminică, 10 şi 17 septembrie);

- 22 septembrie: susţinerea probelor orale de interviu ;

- 23 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

- 25 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;

- 25-30 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă.

      (3) Locurile rămase neocupate după finalizarea celei de-a doua sesiuni de admitere se anulează.

 

IX.1 Reguli de constituire a unui program de master

Art. 11 - (1) O specializare poate fi organizată numai dacă numărul candidaţilor admişi care au optat pentru specializarea respectivă permite constituirea unei formaţii de studiu cu cel puţin o grupă, respectiv 15 candidaţi. Fac excepţie programele de studii ale căror planuri de învăţământ pot fi compatibilizate integral, aşa încât formaţiile de studiu să nu implice costuri suplimentare.

      (2) Candidaţii admişi care au optat pentru o specializare ce nu poate fi organizată, ca efect al prevederii de la aliniatul precedent, pot să opteze pentru oricare altă specializare din facultate, dintre cele care întrunesc condiţiile de a fi organizate şi la care condiţiile de admitere sunt identice, fără a se depăşi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la această specializare şi cu păstrarea regimului de studiu dobândit prin examenul de admitere.

      (3) Constituirea formaţiilor de studiu pe specializări se definitivează după exprimarea opţiunilor de către candidaţii admişi şi după repartizarea acestora pe specializări până la începutul anului universitar.

 

LISTA ANEXELOR CONŢINUTE DE PREZENTUL REGULAMENT

Anexa nr. 1.1 - CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Anexa nr. 2 - Criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2017-2018

Anexa nr. 3 - Tematica şi bibliografia de admitere pentru locuri finanţate de la bugetul de stat MASTER în anul universitar 2017-2018 

Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 14.12.2016 şi şi este valabil pentru admiterea la studiile universitare de master Ciclul II pentru anul universitar 2017-2018.

 

P R E Ş E D I N T E

Conf. univ. dr. Lucian Marina


AVIZAT, Oficiul Juridic

                                                                              Consilier juridic Claudia Rotar

 

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la

Studiile universitare de MASTER în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români

 

Programul de MASTER

NUMĂR DE LOCURI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

Finanţate de la buget Candidaţi români

 

 

ROMI

TAXĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

8

1

50

 

 

2.000 lei

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

8

0

50

Literatură şi cultură românească în context european

9

0

50

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

9

0

50

TOTAL FACULTATE

34

1

200

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

9

0

50

 

 

2.300 lei

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

9

0

50

Administrarea dezvoltării regionale durabile

9

1

39

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

9

0

40

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

9

0

36

Marketing şi promovarea vânzărilor

9

0

40

TOTAL FACULTATE

54

1

255

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

10

0

39

 

2.400 lei

Programare avansată şi baze de date

12

1

34

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

8

0

41

Sisteme electronice inteligente avansate

9

0

19

TOTAL FACULTATE

39

1

133

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

13

0

59

 

2.300 lei

 

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

8

0

40

Management educaţional

9

0

41

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate***

9

0

50

Ştiinţe penale şi criminalistică

13

1

58

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

9

0

41

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

9

0

38

TOTAL FACULTATE

70

1

327

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

12

0

50

 2.200 lei

Mediere interculturală şi interreligioasă

11

1

50

TOTAL FACULTATE

23

1

100

 

TOTAL UNIVERSITATE

220

5

1015

 

 

 

 

 

 

*** Admiterea se va organiza după apariţia Hotărârii de Guvern în care va fi menţionată cifra de şcolarizare pentru programul de master respectiv


 

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la

Studiile universitare de MASTER în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi români de pretutindeni

Programul de MASTER

 

 

Candidaţi români de pretutindeni REP MOLDOVA

CU BURSĂ

FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

0

2

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

0

2

Literatură şi cultură românească în context european

0

3

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

1

2

TOTAL FACULTATE

1

9

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

1

2

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

0

2

Administrarea dezvoltării regionale durabile

0

1

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

0

1

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

1

4

Marketing şi promovarea vânzărilor

0

2

TOTAL FACULTATE

2

12

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

0

1

Programare avansată şi baze de date

1

3

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

0

1

Sisteme electronice inteligente avansate

0

1

TOTAL FACULTATE

1

6

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

1

2

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

0

2

Management educaţional

0

0

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate***

0

3

Ştiinţe penale şi criminalistică

0

2

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

0

1

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

1

2

TOTAL FACULTATE

2

12

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

1

1

Mediere interculturală şi interreligioasă

0

3

TOTAL FACULTATE

1

4

TOTAL UNIVERSITATE

7

43

 

 

 

*** Admiterea se va organiza după apariţia Hotărârii de Guvern în care va fi menţionată cifra de şcolarizare pentru programul de master respectiv


 

 

 

 

Anexa nr. 2 - Criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2017-2018

CRITERIILE DE SELECŢIE

pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2017-2018

Nr.

crt.

Programul de masterat acreditat

Durata studiilor

 

Criterii de admitere pentru

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

Criterii de admitere pentru

LOCURI CU TAXĂ

 

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

1.

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

 

Nota la INTERVIU 50%

Medie examen licenţă 50%

Medie examen de licenţă 100%

2.

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

3.

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

4.

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

1.

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

 

Nota la INTERVIU 50%

Medie examen licenţă 50%

 

Medie examen de licenţă 100%

2.

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

3.

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

4.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

5.

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

6.

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

1.

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

4 semestre

 

Nota la INTERVIU 50%

Medie examen licenţă 50%

 

 

Medie examen de licenţă 100%

2.

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

3.

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

4.

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

1.

Instituţii de drept privat

2 semestre

 

 

Nota la INTERVIU 50%

Medie examen licenţă 50%

 

Medie examen de licenţă 100%

2.

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

3.

Management educaţional

4 semestre

4.

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

5.

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

6.

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

7.

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

1.

Teologie comparată

4 semestre

Nota la INTERVIU 50%

Medie examen licenţă 50%

Medie examen de licenţă 100%

2.

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

 

 

Anexa nr. 3 - Tematica şi bibliografia de admitere pentru locuri finanţate de la bugetul de stat MASTER în anul universitar 2017-2018

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Tematica de admitere pentru master

Specializarea:  Limba, literatura şi cultura engleză în context european

Tematica generală pentru interviu

Sunt acceptate, spre dezbatere, lucrări care tratează SCRIITORI, OPERE, CURENTE ŞI ORIENTĂRI LITERARE ŞI CULTURALE DIN SPATIUL BRITANIC ÎN CONTEXT EUROPEAN.

 

Bibliografie generală

Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. New York: Routledge, 1992.

Barry Lewis, The Routledge Companion to Postmodernism, London: 1998/2005

Lewis Mac Leod, Do We of Necessity Become Puppets in a Story? Or Narrating the World: on Speech, Silence and Discourse, in J. M. Coetzee"s Foe, in Modern Fiction Studies, 52/1, 2006

L. Dolezel, Postmodernist Rewrite, in L. Dolezel, Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds, baltimore: The Johns Hopkins UP, 1998

James Acheson, Historia and Guilt: Graham Swift"s Waterland, in Critique, 47/1, 2005

J. Phelan, M. P. Martin Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis, D. Herman (ed.), Columbus: Ohio State UP, 1999

Corcoran, Neil, English Poetry since 1940, Longman, London  & New York, 1993

Freedman, J. (ed.), The Cambridge Companion to Henry James, CUP, 2000

Leavis, F. R., D. H. Lawrence: Novelist, Penguin Books, London, 1994

Marcus, Laura, Virginia Woolf, Nothcote House Publishers, Plymouth, 1997

Norris, M., A Companion to James Joyce"s Ulysses, Bedford/St. Martin"s, Boston, 1998

Perkins, David, A History of Modern Poetry. Modernism and After, Harvard University Press, Cambridge, 1987

Robinson, Alan, Instabilities in Contemporary British Poetry, Macmillan Press, London, 1988

Schwarz, Daniel R., Reading the Modern British and Irish Novel. 1890-1930, Blackwell Publishing, Oxford, 2005

 

 

 

Tematica de admitere pentru master

 

Specializarea: Literatură şi cultură românească în context european

Tematica generală pentru interviu

Sunt acceptate, spre dezbatere, lucrări care tratează SCRIITORI, OPERE, CURENTE ŞI ORIENTĂRI LITERARE ŞI CULTURALE ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXT EUROPEAN.

 

Bibliografie generală

1. M. Anghelescu, M. Bucur, Zoe Dumitrescu Buşulenga (coordonator ştiinţific), Paul Cornea, Alexandru Duţu, N. Manolescu, D. Micu, G. Mihăilă, George Muntean, Al. Săndulescu, Istoria literaturii române. Studii, Bucureşti, Editura Academiei, 1979

2. N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, postfaţă şi bibliografii finale de Dan Simionescu, prefaţă de Dan Zamfirescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1980

3. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţie facsimil, Bucureşti, Editura Semne, 2003

4. Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române.  Cinci secole de literatură, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008

5. N. Iorga, Istoria literaturii româneşti (Introducere sintetică). Arta şi literatura românilor (Sinteze paralele), traducere de Lisia Simion şi Andrei Pippidi, studiu introductiv şi note de  Andrei Pippidi, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999

6. E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, vol. I-II, ediţie îngrijită de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Minerva, 1973

7. Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. I-IV, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1976-1989 (vol. I, 1978; vol. II, 1976; vol. III, 1984; vol. IV, 1989)

8. Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane 1944-2000, Bucureşti, Editura Maşina de scris, 2005

 

 

 

Tematica de admitere pentru master

Specialiarea: Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

1. Organizarea şi evoluţia Transilvaniei între secolele X-XIII; Stările Transilvaniei în secolele XIV-XVI. Aspecte politice, sociale, economice şi religioase

Bibliografie:

- Pop Ioan-Aurel, Thomas Nägler, Istoria Transilvaniei, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, vol. I (până la 1541), Cluj-Napoca, 2003, cap. 6, 7, 8, pp. 199-320.

2. Constituirea Principatului Autonom al Transilvaniei (1526-1571). Transilvania identitară la mijlocul secolului al XVI-lea

 

Bibliografie:

- Tătar, Octavian, Transilvania identitară. Transilvania subiectivă (secolele XV-XVI), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, pp. 59-100.

 

3. Religie şi societate în Europa premodernă

Bibliografie:

- Chartier, Roger, Lecturi şi cititori în Franţa Vechiului Regim, traducere din limba franceză de Maria Carpov, Bucureşti, Meridiane, 1997;

- Nicoară, Toader, Introducere în istoria mentalităţilor colective, antologie, Cluj-Napoca, Presa Universitară, 1998, pp. 213-282.

- Pop, Ioan-Aurel, Thomas Nägler, Magyari András (coord.), Istoria Transilvaniei, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, vol. II (de la 1541 până la 1711), Cluj-Napoca, 2007, pp. 235-276; vol. III (de la 1711 până la 1918), 2008, pp. 13-111.

 

4. Naţiunile Europei Centrale între competiţie şi colaborare (1867-1918)

Bibliografie:

- Bérenger, Jean, Istoria Imperiului Habsburgilor 1273-1918, Bucureşti, Teora, 2000, pp. 458-460, 484;

- Taylor, A. J. P., Monarhia habsburgică 1809-1918. O istorie a Imperiului Austriac şi a Austro-Ungariei, Bucureşti, All, 2000, pp. 23-31, 224-229.

 

 

5. Cultură şi politică în România. Modele europene (sf. sec. al XIX-lea, încep. sec. XX)

Bibliografie:

- Istoria Românilor, vol. VIII, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003. (Cap. IV, Societatea românească, p. 125-173);

- Livezeanu, Irina, Cultură şi naţionalism în România Mare 1918-1930,Bucureşti, Humanitas, 1998, pp. 174-193;

- Moga, Valer, „Astra" şi societatea 1918-1930, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, pp. 201-216.

 

 

 

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

 1. Colecţii, colecţionari şi muzee din spaţiul românesc

Bibliografie:

- Ioan Opriş, Istoria muzeelor din România, Bucureşti, 1994.

- Ioan Opriş, Transmuseographia, Bucureşti, 2000.

 

2. Tehnici de cercetare, restaurare şi conservare a patrimoniului mobil

Bibliografie:

- Cesare Brandi, Teoria restaurării, Bucureşti, 1996.

- Mihail Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a monumentelor istorice, Bucureşti, 1970.

- Irina Oberländer-Târnoveanu, Un Viitor pentru Trecut. Ghid de bună practică pentru păstrarea patrimoniului cultural, CIMEC 2002. Ediţie digitală 2009.

- Ion Sandu, Viorica Vasilache, Felix Adrian Tencariu, Vasile Cotiugă, Conservarea ştiinţifică a artefactelor din ceramică, Ed. Univ. „Al. I. Cuza", Iaşi, 2010.

 

 

3. Tehnici de cercetare şi conservare a  patrimoniului imobil

Bibliografie:

- Gheorghe Curinschi-Vorona, Arhitectură. Restaurare. Urbanism, Bucureşti, 1996.

- Nistor, S., Protecţia patrimoniului cultural în România. Culegere de acte normative, Ed. Universitară "Ion Mincu", Bucureşti, 2002.

- Oberländer-Târnoveanu, I., Un Viitor pentru Trecut. Ghid de bună practică pentru păstrarea patrimoniului cultural, CIMEC 2002. Ediţie digitală 2009.

- Szabó, B., Introducere în teoria reabilitării structurilor de rezistenţă istorice, Ed. Utilitas, Cluj-Napoca, 1998.

 

 

4. Management muzeal şi legislaţie de patrimoniu

Bibliografie:

- Ioan Opriş, Managementul muzeal, Bucureşti, 2008.

- Legea nr. 182 (r1) din 25/10/2000, Republicatăin Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 09/12/2008, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.           

 

5. Conceptul de „turism cultural" şi caracteristicile acestuia. Strategii de promovare a turismului cultural-istoric

Bibliografie:

- Balaure V., Cătoiu, I., Vegheş, C., Marketing Turistic, Editura Uranus, Bucureşti, 2005.

- Gherasim, T., Gherasim, D., Marketing turistic, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

- Patriche D., Stremţan, F., Ispas, A., Patriche, I., Elemente de Marketing Turistic, Editura Global Media Image, Deva, 2000.

 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

 

Tematica interviului

1.                              Managementul unităţilor de comerţ - componentă a  managementului serviciilor (referinţa 1, pag. 43-84)

2.                              Managementul activităţilor de bază din unităţile de comerţ (referinţa 1, pag. 91-144)

3.                              Piaţa turistică (referinţa 2, pag. 25-48, referinţa 3, pag. 133-160)

4.                              Circulaţia turistică: formele de turism şi măsurarea circulaţiei turistice (referinţa 3, pag. 73-98)

5.                              Politica de produs turistic (referinţa 2, pag. 174- 203)

6.                              Politica de distribuţie în turism  (referinţa 2, pag. 208- 220)

7.                              Politica de preţuri şi tarife în turism (referinţa 2, pag. 226-237)

8.                              Politica de promoţională în turism (referinţa 2, pag. 241-261)

9.                              Principiile managementului în servicii (referinţA 4, pag. 56-61)

 

Bibliografie

1.                              Hinescu A., (coord.), Management în comerţ, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2005

2.                              Patriche, D., Stremţan, F. (ş.a.), Elemente de marketing turistic, Editura GLOBAL MEDIA IMAGE, Deva, 2000

3.                              Minciu, R., Economia turismului, Ed. Uranus, Bucureşti, 2004

4.                              Achim, M.I., Hinescu. A., Popa. D., Managementul serviciilor, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2005

5.                              Nedelea A.M.(coord.), Turism. Teorie şi practică, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014

 

                                                                                                                  Director Departament

 

Conf. univ. dr. Gavrilă Paven Ionela

 

 

 

 Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Auditul şi controlul agenţilor economici

 

Nr. Crt.

Tematica

Referinţa bibliografică

Paginaţie /articol

1.

Delimitări conceptuale privind activitatea de audit financiar

[1]

[3]

60-61

24-26

2.

Necesitatea, rolul şi obiectivele auditului financiar

[3]

[4]

31-35

15-19

3

Obiective şi principii care guvernează auditul situaţiilor financiare

[1]

69-87

4

Conţinutul dosarelor de lucru

[3]

161-163

5.

Importanţa probelor în auditul financiar

[3]

84-88

5.

Responsabilităţile managementului, comunicarea cu cei însărcinaţi cu guvernanţa şi responsabilităţile auditorului financiar în cadrul misiunilor de audit statutar

[3]

47-54

8.

Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare (obiective, structuri specifice, caracteristici calitative pentru utilitatea informaţiilor prezentate, criterii de recunoaştere şi metode de evaluare).

 [10]

Art 3 - 12

9.

Conţinutul informaţional al situaţiilor financiare

-         Bilanţul

-         Contul de profit sau pierdere

-         Situaţia fluxurilor de trezorerie

-         Situaţia modificărilor capitalurilor proprii

-         Politici contabile şi note explicative

 

 

[7]

 

 

 

132 - 146

 

10.

Indicatori de analiză a situaţiei financiar-patrimoniale

-         Indicatori de analiză a lichidităţii

-         Indicatori de analiză a riscului

-         Indicatori de analiză a gestiunii resurselor

-         Indicatori de profitabilitate

 

 

[2]

 

 

42-55

11

Entităţile obligate sã organizeze şi sã asigure exercitarea activitãţii profesionale de audit intern

[9]

Art.20

 

Referinţe bibliografice

 1. Horomnea E., Audit financiar. Concepte, standarde, norme, Editura Alfa, Iaşi, 2010;

2. Briciu S., - Contabilitate managerială. Aspecte teoretice şi practice, Editura Economică, Bucureşti, 2006;

3.Briciu S., Socol A., Ivan R., Tamas A., Puţan A., Topor D., Audit financiar-aspecte teoretice şi aplicaţii practice, Seria Didactica, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, 2014;

4. Neamţu H., Roman A.G., Ţurlea E., Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe, Editura Economică, Bucureşti, 2012;

5. Mihăilescu I. (coord.), - Audit financiar, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2008;

6. Morariu A., Ţurlea E., - Audit financiar-contabil, Editura Economică, Bucureşti, 2008;

7. Todea N., - Teorie contabilă şi raportare financiară, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009;

8. OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 598/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordonanţa de Urgenţa nr.90 din 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi situaţiilor financiare  consolidate, publicată în Monitorul Oficial, nr. 481 din 30.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul oficial nr. 963/2014;

 

*** Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menţionate.

 

Director Departament

Prof.univ. dr. Cenar Iuliana

 

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Administrarea dezvoltării regionale durabile

 

 Tematica interviului

1.      Conceptul de integrare economică internaţională - definire şi forme

2.      Uniunea Europeană - etape în evoluţie

3.      Cracteristicile Uniunii Europene ca uniune supranaţională

4.      Importanţa practică a pieţei unice interne

5.      Parlamentul European - instituţie a Uniunii Europene

6.      Comisia Europeană - instituţie a Uniunii Europene

7.      Funcţiile managementului

8.      Stiluri, metode şi tehnici generale de conducere

9.      Managementul prin obiective

10.  Motivarea resurselor umane, pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane

 

Referinţele bibliografice:

1.      Economie europeană - Note de curs, Seria Didactica, Ionela Gavrilă-Paven, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, 2013.

2.      Investiţiile in economia contemporană, Ionela Gavrilă-Paven, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.

3.      Procesul managerial şi funcţiile managementului, Arcadie Hinescu, Management, Seria Didactică, Alba Iulia, 2006.

4.      Management strategic, Radu Mihalcea, Management, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

5.      Sistemul decizional managerial al firmei, Arcadie Hinescu, Management, Seria Didactică, Alba Iulia, 2006.

6.      Cercetarea şi dezvoltarea întreprinderii, Radu Mihalcea, Management, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

7.      Motivarea şi managementul resurselor umane, Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Management, Editura Economică, Bucureşti.

 

Director Departament

Conf.univ. dr. Gavrilă Paven Ionela

 

Tematica de admitere pentru master

Specializare Bănci, Asigurări şi Pieţe Financiare

Nr. Crt.

Tematica

Referinţa bibliografică

Paginaţie

1.

 Managementul activelor şi pasivelor bancare. 

[1]

[4]

[6]

 

 [7]

29-31, 150-163, 371-399

251-273

107-173, 216- 230, 250-270

405-412, 483-485

2.

Elementele tehnice ale asigurărilor.

[2]

 [8]

33-48

62-81

3.

Clasificarea asigurărilor.

[2]

48-64

4.

Contractul de asigurare.

 

[2]

 

65-79

5.

Piaţa financiară. Definiţii. Componente. Funcţii

[5]

11-17

6.

Instrumente negociabile la bursele de valori şi de mărfuri

[3]

[5]

26-53

20-56

 

 

Referinţe bibliografice

 1.     Badea L., Socol A., Drăgoi V., Drigă I, - Managementul riscului bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2010. 

2.      Danuleţiu D., Danuleţiu A., - Asigurări şi reasigurări, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010.

3.      Danuleţiu D., Danuleţiu A., - Burse de mărfuri şi valori. Fundamente teoretice şi aplicaţii, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2008.

4.      Dedu V., - Gestiune şi audit bancar, ed II, Editura Economică, Bucureşti, 2008.

5.      Hada T., - Plasamente bursiere în România, Editura Risoprint Cluj Napoca 2006.

6.      Olteanu A., Olteanu F.M., Badea L., - Management bancar: caracteristici, strategii, studii de caz, Editura Dareco, Bucureşti, 2003.

7.      Socol A., - Contabilitatea şi gestiunea societăţilor bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2005.

8.      Vacarel I., Bercea F., - Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucuresti, 2007.

*** Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menţionate.

 

Director Departament

 

Prof.univ. dr. Cenar Iuliana 

 

 

 

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Marketing şi promovarea vânzărilor

 Tematica interviului:

1.                              Conceptul de marketing (referinţa 1, pag. 19-27)

2.                              Mediul de marketing  (referinţa 1, pag. 75-90)

3.                              Piaţa întreprinderii (referinţa 1, pag. 91-107)

4.                              Politica de produs (referinţa 1, pag. 329-367)

5.                              Politica de preţ (referinţa 1, pag. 375-401)

6.                              Politica de distribuţie (referinţa 1, pag. 405-479)

7.                              Politica promoţională (referinţa 1, pag. 483-519)

8.                              Organizarea activităţii de marketing în cadrul firmei (referinţa 1, pag. 523-550)

9.                              Procesul cercetării de marketing (referinţa 2, pag.91-142 )

10.                          Anatomia şi tipologia deciziilor de cumpărare (referinţa 3, pag. 34-47)

 

 Bibliografie:

1.                              Balaure, V., (coord.), Marketing, ediţia a-II-a, Editura Uranus, Bucureşti, 2003

2.                              Cătoiu, I., (coord.), Cercetări de marketing - tratat, Editura Uranus, Bucureşti, 2009

3.                              Cătoiu, I., Teodorescu, N., Comportamentul consumatorului, , Editura Uranus, Bucureşti, 2004

 

Director Departament

Conf.univ.dr. Gavrilă Paven Ionela

 

 

 

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Nr. crt.

Tematica

Referinţa bibliografică

Paginaţie

1.

Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare (obiective, structuri specifice, caracteristici calitative pentru utilitatea informaţiilor prezentate, criterii de recunoaştere şi reguli de evaluare).

 [9]

[11]

art. 37 - 37

pct. 16-46; 75-122

2.

Sistemul informaţional al contabilităţii de gestiune

[1]

[10]

11 - 17

Anexa - pct. 1  

3.

Necesitatea, rolul şi obiectivele auditului financiar

[2]

[5]

31-35

15-19

4.

Suportul documentar utilizat în contabilitate

[4]

[12]

61 - 72

Anexa 1-  pct. A-D

5.

Conţinutul informaţional al situaţiilor financiare

5.1. Bilanţul

5.2. Contul de profit şi pierdere

5.3. Situaţia fluxurilor de trezorerie

5.4. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii

5.5. Politici contabile şi note explicative

[7]

132-145

 

6.

6. Indicatori de analiză a situaţiei financiar-patrimoniale

6.1. Indicatori de analiză a lichidităţii

6.2. Indicatori de analiză a riscului

6.3. Indicatori de analiză a gestiunii resurselor

6.4. Indicatori de profitabilitate

[7]

 

[3]

 

329 - 339

 

267 - 297, 204 - 226, 322 - 332

7

Instrumentele controlului de gestiune

[8]

45-115

8.

Bazele de evaluare utilizate în contabilitate

[5]

[6]

80 - 94

147-156

9.

Inventarierea în contabilitate

[4]

73 - 79

 

 

Referinţele bibliografice:

1.      Briciu S., ş.c., - Contabilitate şi control de gestiune, Editura Aeternitas, Alba Iulia,  2010.

2.      Briciu S., at. al, - Audit financiar-aspecte teoretice şi aplicaţii practice, Editura Aeternitas, Seria Didactica,  Alba Iulia, 2014;

3.      Burja C., - Analiză economico-financiară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2009.

4.      Cenar I.,  - Bazele contabilităţii, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2008.

5.      Neamţu H., Roman A.G., Ţurlea E., - Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe, Editura Economică, Bucureşti, 2012.

6.      Matiş D., coord., - Bazele contabilităţii. Aspecte teoretice şi practice, Editura Alma mater, Cluj-Napoca, 2005.

7.      Todea N., - Teorie contabilă şi raportare financiară, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009.

8.      Teiuşan S.C., - Control de gestiune, Universitatea „1 Decembrie 1918", Seria Didactica, Alba Iulia, 2014.

9.      Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, în Monitorul Oficial al României nr. 454/2008, actualizată.

10.   OMFP nr. 1826/2003, pentru aprobarea Precizărilor privind organizarea contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor, Monitorul Oficial nr. 23/2004.

11.   OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul oficial nr. 963/2014.

12.  OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Monitorul Oficial nr. 910/2015.

         *** Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menţionate.                                                                                               Director Departament

 

Prof.univ. dr. Cenar Iuliana 

 

 

 

 

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 

Tematica şi bibliografia pentru admitere master Sisteme electronice inteligente avansate 2017-2018

Componente şi circuite electronice pasive

 

1.      Enumeraţi şi explicaţi parametrii rezistorului, inclusiv elementele parazite care intervin în schema echivalentă.

2.      Enumeraţi şi explicaţi parametrii condensatorului, inclusiv elementele parazite care intervin în schema echivalentă.

3.       Enumeraţi şi explicaţi parametrii inductorului, inclusiv elementele parazite care intervin în schema echivalentă.

4.      Explicaţi parametrii termistorului şi trasaţi caracteristica sa electrică şi termică.

5.      Explicaţi parametrii varistorului şi trasaţi caracteristica sa electrică.

 

 

Instrumentaţie electronică de măsură

1.      Explicaţi caracteristicile metrologice (domeniu, rezoluţie, sensibilitate, precizie, trasabilitate, acurateţe) şi cele constructive (capacitate de suprasarcină, protecţie climatică si perturbaţii externe) ale mijloacelor electronice de măsură.

2.      Despre ce aparat de măsură este vorba în figură şi cum funcţionează acesta?

 

 

 

http://admitere.uab.ro/upload/17_4_tematica__seia_2016-2017.jpg

 

 

 

Robotică

1.      Descrierea sistemelor de acţionare electrică pentru ansamblu robotizat.

2.      Prezentarea sistemelor de conducere:

a.      Cu logică cablată,

b.      Cu logică flexibilă,

c.      Cu automate programabile,

d.      Cu multiprocesor,

 

Pentru ansambluri robotizate.

3.      Conducerea roboţilor prin controlere logice programabile.

 

Bibliografie

Chircor, M.,Curaj, A.[2001]. Elemente de cinematica, dinamica si planificarea traiectoriilor robotilor industriali, Bucuresti : Editura Academiei Romane.

Handra-Luca, V., s.a. [2003]. Introducere in modelarea robotilor cu topologie speciala, Cluj-Napoca : Editura Dacia.

Ciortea E. M., [2014]. Bazele Roboticii. Note de curs, Seria Didactică, Alba Iulia  :

Subiectul 1. - pag. 43-63, Subiectul 2a. - pag. 64-71, Subiectul 2b. - pag. 72-98, Subiectul 2c. - pag. 99-106, Subiectul 2d. - pag. 107-120, Subiectul 3. - pag. 121-131

 

 

 

Sisteme de comunicaţii

 

1.         Arhitectura de bază şi principii de comunicaţii digitale

2.         Comunicaţii seriale sincrone- exemple: semnale, protocol, circuite

3.         Comunicaţii seriale asincrone- exemple: semnale, protocol, circuite

4.         Comunicaţii seriale asincrone industriale- exemple: semnale, protocol, circuite

5.         Principii de realizare a convertoarelor de protocoale de comunicaţie

6.         USB sincron şi asincron: arhitecturi, exemple

7.         Modelul OSI pentru industrial ethernet

8.         Modelul OSI pentru comunicaţiile radio în banda liberă. Ex. 2.4 GHz

9.         Arhitectura sistemului de comunicaţie GSM. Protocoale specifice

10.     Arhitecura sistemului de comunicaţie GPS. Mod de realizare. Protocolul NMEA

11.     Arhitecura sistemului de comunicaţie RFID. Mod de realizare. Protocolul Wincester

 

Bibliografie

- RAY HORAK, TELECOMMUNICATIONS AND DATA COMMUNICATIONS HANDBOOK, WILEY-INTERSCIENCE

A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, ISBN 978-0-470-04141-3

- Steve Mackay CPEng, Edwin Wright MIPENZ, DeonReynders Pr.Eng, John Park, Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting, Elsevier 2012, ISBN 07506 5807X

 

 

 

Sisteme de achiziţii de date şi sisteme de senzori

1.         Principii de măsură ale parametrilor electrici

2.         Principii de măsură ale parametrilor ne-electrici

3.         CAN/DAC pentru sisteme de achiziţii de date

4.         Teorema lui Niquist pentru sistem monocanal/ multicanal

5.         Datalogger-e pentru măsurarea datelor

6.         Principii de proiectare ale  sistemelor de achiziţie şi stocare a datelor la distanţă

 

Bibliografie

- Sabrie Soloman, SENSORS HANDBOOK, ISBN: 978-0-07-160571-7, Copyright © 2010, The McGraw-Hill Companies

- Lucian Ciobanu Senzori şi traductoare Editura MATRIX ROM 2006

- Valer Dolga Senzori si traductoare Editura Eurobit, Timisoara,1999

 

Microcontroller-e

1.         Arhitecturi tipice de microcontroller-e

2.         Organizarea datelor în memoria microcontroller-elor

3.         Configurarea microcontrollere-lor pentru Analog I/O, digital I/O

4.         Utilizarea întreruperilor în microcontroller-e

5.         Seturi de instrucţiuni ale miccorcontroller-elor

6.         Directive specifice microcontroller-elor

7.         Etapele programării microcontroller-elor

8.         Medii de programare specifice microntrollere-lor

9.         Clase de elemente hardware conectabile la microcontroller-e

 

Bibliografie:

- Gunther Gridling, Bettina Weiss, Introduction to Microcontrollers, Vienna University of Technology, Institute of Computer Engineering, Embedded Computing Systems Group

 

 

Circuite integrate analogice

1.      Circuite integrate analogice de uz general.

2.      Principalii parametrii ai amplifcatoarelor operaţionale.

3.      Subcircuite utilizate în amplificatoarele operaţionale.

4.      Aplicaţii liniare şi neliniare ale circuitelor integrate analogice.

 

 Bibliografie CIA:

1.      Gray P.R., R.G. Meyer, "Circuite integrate analogice. Analiza şi proiectare", Ed. Tehnica,1997.

2.      Gheorghe Pană, CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE, Îndrumar de proiectare, Universitatea Transilvania Braşov, 1999, disponibil online la adresa: http://vega.unitbv.ro/~pana/cia.p/Pr_EA.pdf

 

 

 

Circuite integrate digitale

1.      Noţiuni de algebră Boole. Minimizarea funcţiilor logice.

2.      Clasificări ale circuitelor integrate digitale. Ilustraţi fiecare tip de circuit.

3.      Clasificări ale memoriilor semiconductoare. Ilustraţi fiecare tip.

4.      Tipologia circuitelor logice programabile. Ilustrare.

 

Bibliografie CID:

1.      Toacşe Gheorghe, Nicula Dan: Electronică digitală, vol I şi II, Ed. Tehnică, 2005.

2.      Dan NICULA, ELECTRONICA DIGITALĂ - Carte de invăţătură, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012 (disponibilă şi online la adresa: http://www.dannicula.ro/ed_ci/index.html).

 

 

 

Sisteme electronice programabile

1.      Limbaje de programare folosite în programarea microcontrolerelor

2.      Compilatoare şi interpretoare

3.      Structura generală a unui microcontroler AVR pe 8 biţi

4.      Diferenţe între logica cablată si logica programată

5.      Structura de baza a unui PLC

6.      Limbaje de programare a PLC - urilor

7.      Programarea cu circuite logice, limbaje de programare, structura generală a circuitelor logice programabile

 

Bibliografie

Călin, Sergiu. ş.a. (1983). Echipamente electronice pentru automatizări, Bucureşti:Editura Didactică şi Pedagogică

Chivu, Aurelian. ş.a. (2005). Electronică analogică, electronică digitală, Craiova:Editura Arves

Dumitrache loan (2005). Ingineria reglării automate, Bucureşti: Editura Politehnica Press

 

 

 

Electronică medicală

1.      Criterii de clasificare a semnalelor biomedicale

2.      Descrierea amplificatorului de instrumentaţie, prezentarea schematica

3.      Traductoare folosite în culegerea semnalelor biomedicale

 

Bibliografie

T. D. Gligor, A. Poliacec, D. Bartor, V. Goia, Aparate electronice medicale, Ed. Dacia, 1988

Rodica Srungaru, Electronica medicala, E.D.P. 1992

H. Costin, Electronică Medicală, Editura Cantes, Iaşi, 2000 sau Electronică Medicală, Litografia U.M.F., 2000

R.Strungaru , Electronică Medicală, Editura Didactica si pedagogica, Bucureşti, 1982

Policec A., Aparate electronice aplicate in medicina, Inst. Pol. Traian Vuia, Timisoara, 1978

 

 

 

Dispozitive electronice

1.      Cum funcţionează o diodă  Zener

2.      Cum funcţionează TEC-J 

3.      IDSS  este: (a) curentul maxim de drenă; (b) curentul minim de drenă; (c) curentul maxim de poartă; (d) curentul minim de poartă.

4.      Cum se realizează funcţia de amplificare

5.      Cum se comportă circuitele electronice în frecventă. Care este influenţa capacităţilor interne Cgs, Cgd  ale tranzistoarelor MOS

6.      Ce reprezintă parametrii statici ai dispozitivelor semiconductoare

7.      Ce reprezintă parametrii dinamici ai dispozitivelor semiconductoare

 

 

 

Circuite Electronice

1.      Circuite cu tranzistoare bipolare. Amplificator în conexiunea EC. Amplificator în conexiunea CC

2.      Tranzistor cu efect de câmp TEC

3.      Polarizarea tranzistoarelor bipolare şi cu efect de câmp

4.      Amplificatoare cu tranzistoare bipolar

5.      Calculul răspunsului la joasă şi înaltă frecvenţă

6.      Circuite cu amplificatoare operaţionale: Circuite de însumare, circuite astabile, amplificatoare diferenţiale, amplificatoare de instrumentaţie

7.      Circuite de integrare şi derivare. Circuite de logaritmare şi exponenţiale

8.      Stabilizatoare liniare cu reacţie negativă

9.      Generatoare de funcţii simetrice şi asimetrice

10.  Oscilatoare sinusoidale

11.  Amplificatoare de putere

12.   Stabilizatoare cu circuite integrate A 723. Stabilizatoare în trei puncte 78XX, 79XX

 

Bibliografie

G.Brezeanu,Fl. Dreghiciu, - Circuite Electronice Fundamentale, Editura Niculescu, 2013-

G.Brezeanu, A. Rusu , Electronic Devices - power points slides,2006

- R. Muller, T. Kamins, Devices Electronics for Integrated Circuits, Wiley and Sons, New York, 1988.

- R. F. Pierret, G. W. Neudeck, Modular Series on Solid State Devices, Addison - Wesley, New York, 1990

- P.R.Gray, P.J. Hurst, S.H.Lewis,R.G.Meyer, Analysis and Design of Analog IC"s, editia 4, J.Whiley&Sons,2001.

- K.R.Laker,W.M.C. Sansen, Design of Analog IC"s and Systems , McGrawHill, 1994.

- T.H. Lee The Design of CMOS Radio Frequency IC ,Cambridge University Press, 1998.

- A. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic Circuits,editia a 5-a,Oxford University Press, 2004.

- D. Dascalu, A.Rusu, M. Profirescu, I. Costea, Dispozitive si circuite electronice, Ed. Didactica Pedagogica, Bucuresti, 1982.

 

 

 

Electronica Auto

1.      Sisteme de injecţie electronică.

2.      Sisteme de aprindere electronică.

3.      Sisteme de control al frânării.

4.      Ce măsoară sonda Lambda?

5.      Cum se explică denumirea catalizatorului cu trei căi?

6.      In timpul reparaţiei autovehiculului s-a deconectat bateria. După reparaţie motorul nu funcţionează uniform. Din ce cauză?

7.      Care este scopul comutării tubului de aspiraţie?

8.      Cum reacţionează sistemul Motronic la defectarea senzorului axului cu came?

9.      Care afirmaţie descrie modul de lucru al motorului Diesel?

 

BIBLIOGRAFIE

Modern Automotive technology.Fundamental Service Diagnostics.2006, ISBN 978-3-8085-2301-8

*** Bosch - Automotive Handbook 8th Edition - R. Bosch - 2011; ISBN 978-1-119-97556-4

Electrical Engineering. Tables Standards, Formulas, 1st English edition 2008, ISBN 978-3-8085-3033-7

A. Jurgen - Automotive Electronics Systems Handbook - McGraw Hill - 2001

*** Bosch - Automotive Handbook - R. Bosch - 2001

*** Bosch - K, J, KE Injection Systems - R. Bosch - 2001;

*** Bosch - CAN Protocol - R. Bosch - 2002;

*** Bosch - Engine management and ECU - R. Bosch - 2001;

Infineon - Automotive Applications Handbook - R. Bosch - 2001

 

 

TESTAREA AUTOMATA

1.      Standardele de testare. Standardul IPC 610

2.      Tehnologia de Asamblare a Componentelor în Găuri

3.      Ansambluri Montate pe Suprafaţă - SMT

4.      Defecte de Componente,  Ansambluri şi PCB

5.      Testabilitate: principii, proiectare SCAN şi BOUNDARY SCAN

 

BIBLIOGRAFIE

1.       Electrical Engineering. Tables Standards, Formulas, 1st English edition 2008, ISBN 978-3-8085-3033-7

2.       Pitică Dan  - Elemente de testare pentru sisteme electronice, Editura Albastră, 2001;

3.       Abramovici M., Breuere M., Friedman A. - Digital Systems Testing and Testable Design, Computer Science Press, 1998;

 

Pitică Dan, Şortoc Cornel- Testarea echipamentelor electronice -îndrumar de laborator, Casa cărţii de ştiinţă, 2001.

 

Tematica interviu admitere master

Specializarea: Programare Avansată şi Baze de Date 2017-2018

Partea I: Programare:

1.      Caracteristici algoritmilor. Etapele elaborarii algoritmilor. Metode de proiectarea algoritmilor. Top-down, Bottom Up. 

2.      Programarea structurata. Principii.

3.      Algoritmi elementari           

a.       Schimbarea valorilor a doua variabile         

b.      Parcurgerea elementelor unei multimi          

c.       Implementarea cuantificatorilor matematici oricare si exista.             

4.      Metode si tehnici de realizare a algoritmilor 

a.       Metoda Greedy     

b.      Metoda Backtracking        

c.       Metoda Divide et Impera

d.      Programare dinamica         

5.      Structuri de date

a.       structuri neomogene (articol, fisier)

b.      tablouri: operatii cu tablouri. Metode de sortare

c.       liste inlantuite

d.      arbori binari de cautare

e.       grafe

6.      Programarea modulara. Definirea si parametrizarea subalgoritmilor.

7.      Programarea orientata obiect. Concepte si principii:

a.       Clasa. Abstractizarea

b.      Obiect. Incapsulare

c.       Atribute (câmpuri)

d.      Metode (operatii)

e.       Relatiile dintre clase.

f.        Mostenirea

g.       Polimorfismul

 

Partea a II-a:  Baze de date

1.      Principii generale.

a.       Concepte de bază;

b.      Abordarea bazelor de date;

c.       Nivele de abstractie în SGBD. Baza logică. Baza conceptuală

1.      Procesul de proiectare a bazelor de date;

a.       Modelarea datelor logice;

b.      Modelul conceptual entitate relatie

c.       Proprietătile dezirabile si functionale SGBD

2.      Maparea pe modelul relaţional;

3.      Normalizarea;

a.       Formele normale FN1, FN2, FN3

b.      Scheme relationale.

4.      Algebra relationala.

a.       Chei primare si secundare. Constrîngeri de integritate

5.      Proiectarea fizică a bazelor de date relaţionale

a.       Interogarea bazelor de date (SELECT)

 

Partea a III-a:  Retele de calculatoare

1.      Clasificarea reţelelor de calculatoare

2.      Protocoale. Topologii de reţele

3.      Standarde. Necesitatea standardizării

4.      Modelul ISO-OSI

5.      Nivelul fizic.  Nivelul legătură de date. Nivelul reţea.  Nivelul transport. Nivelul sesiune. Nivelul prezentare.    Nivelul aplicaţie

6.      Modelul TCP/IP

7.      Paralelă între OSI şi TCP

8.      Modelul TCP/IP. Modelul de retea şi protocoalele  IEEE.

9.      Transportul datelor pe o legatura de date

10.  Protecţia datelor împotriva erorilor

11.  Sisteme de operare în retea

12.  Reţele publice de date. Servicii de date în GSM

13.  Compresia datelor

14.  Reţele locale fără fire

15.  Securitatea in retele de calculatoare.

 

Bibliografie recomandată

 

1.                              Domsa O., Algoritmica, Curs, Editura Didactica, 2002, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia

2.                              Rotar C., Algoritmi si structuri de date, Curs, Editura didactica, 2008, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia.

3.                              LOGOFATU D., ALGORITMI FUNDAMENTALI IN C ++: APLICATII,  Iasi, Editura POLIROM, 2007.

4.                              Frentiu M., Motogna S., Lazar I., Prejmerean V., Elaborarea algoritmilor, Litografia Universitatii "Babes Bolyai", Cluj Napoca, 1998.

5.                              CORMEN T.H., LEISERSON E.C., RIVEST R.R., Introducere în algoritmi, Editura Libris Agora, 2000 (traducere în limba româna).

6.                              Stroustrup B.: The C++ Programming Language, Adisson-Wesley, 3nd edition, 1997

7.                              Schildt H., C++ Manual complet, Teora, 2000

8.                              Bruce Eckel: Thinking in C++, 2nd Edition , Thinking in Java, 3rd Edition

9.                              Olteanu E., Proiectarea sistemelor de gestiune a bazelor de date, Aeternitas, 2006.

10.                          LUNGU, I., BODEA, C., Baze de date: organizare, proiectare si implementare , ALL EDUCATIONAL, BUCURESTI, 1995 

11.                          CONNOLLY T., BEGG C. , STRACHAN A.,  BAZE DE DATE. PROIECTARE, IMPLEMENTARE, GESTIONARE  TEORA, BUCURESTI, 2001 

12.                          KORTH H. F., SILBERSCHATZ A.  "Database System Concepts"

13.                           EMILIAN CEUCA - RETELE DE CALCULATOARE SERIA DIDACTICA 2007

14.                          Tanenbaum, A.S., ""Reţele de calculatoare, ed. 4"", Byblos SRL, 2003

 

Director DSEI

 

Lect.univ.dr. Aldea Mihaela

 

 

 

TEMATICA PROBEI TEORETICE A EXAMENULUI DE ADMITERE LA MASTERAT

 Specializarea: Sisteme Informationale Cadastrale si Managementul Imobiliar 2017-2018

 

I. TEHNICI GEODEZICE ŞI TOPOGRAFICE

 

1.                              Sisteme de proiecţie şi de referinţă utilizate în geodezie

2.                              Verificarea şi rectificarea aparatelor clasice şi moderne

3.                              Metode indirecte de măsurare a mărimilor topografice

4.                              Metode de optimizare a diferitelor tipuri de măsurători

5.                              Reţele geodezice de sprijin, de îndesire, de ridicare

6.                              Crearea reţelelor de nivelment de precizie

7.                              Lucrări geodezo-topografice în exploatări miniere

8.                              Lucrări geodezo-topografice în construcţii

9.                              Reţele GPS - principii generale

10.                          Modernizarea reţelelor geodezice

11.                          Aplicaţii geodezice - utilizarea aparaturii moderne în aplicaţii geodezice

12.                          Automatizarea calculelor geodezice şi topografice

13.                          Exploatarea programelor specializate în topografie şi cadastru

14.                          Utilizarea staţiei totale în lucrări topografice

15.                          Transcalcularea coordonatelor

 

 

 

II. METODE MODERNE ÎN CADASTRU SI MANAGEMENTUL IMOBILIAR 

 

1.                              Sisteme de proiecţie cartografice utilizate în cadastru

2.                              Modernizarea metodelor de ridicare a detaliilor cadastrale

3.                              Întocmirea planurilor cadastrale (conţinut)

4.                              Redactarea automată a planurilor cadastrale

5.                              Optimizarea documentaţiei grafice cadastrale

6.                              Succesiunea operaţiilor de compensare a suprafeţelor în teritoriile administrativ - teritoriale

7.                              Utilizarea teledetecţiei şi fotogrammetriei în cadastru

8.                              Delimitarea cadastrală

9.                              Trasarea lucrărilor de cadastru

10.                          Publicitatea imobiliară

11.                          Principii de întocmire automatizată a registrelor cadastrale

12.                          Evaluarea bunurilor imobile: terenuri şi construcţii

13.                          Bonitarea terenurilor agricole

14.                          Principii juridice în lucrările de cadastru

15.                          Managementul lucrărilor în cadastrul imobiliar şi al reţelelor edilitare

16.                          GIS în cadastre de specialitate

17.                          Actualizarea periodică a cadastrului 

Notă: Tematica propusă va fi abordată în mod practic prin prisma prezentării de către candidat a unui studiu de caz centrat pe una din temele propuse.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 Boş N. - Cadastru general, Ed, Allbak, Braşov, 2003;

Boş N. - Cartea funciară şi expertiza tehnică topo-cadastrală, C.H. Beck, C.H. Beck 2003;

Boş N., Iacobescu O. - Topografie modernă, Edit. C.H. Beck, C.H. Beck, 2007;

Coşarcă C. - Topografie inginerească, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2003;

Deaconescu, C. - Topografie şi desen tehnic, Editura Didactică Pedagogică, Bucureşti, 1979;

Dima, N . ş.a. - Topografie minieră, Editura Corvin , Deva, 1996;

Dima, N. ş.a. - Topografie generală şi elemente de topografie minieră, Editura Universitas, Petroşani, 2005;

Dima N., s.a. - Teoria erorilor si metoda celor mai mici patrate, Editura Universitas Petrosani1999;

Dragomir P. I., Sărăcin A. - Măsurători Terestre - Fundamente. Vol II, Topografie Inginereascã, Edit. Matrix Rom, Bucureşti, 2002;

Ghiţău, D., - Geodezie şi gravimetrie geodezică, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1983;

Grecea C.- Introducere în geodezia satelitară, Ed. Mirton, Timişoara, 1999;

Ienciu, I. - Exploatarea programelor topografice, Seria Didactica, Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba-Iulia, 2006;

Ienciu, I. - Optimizarea reţelelor geodezice în cadastru, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006;

Leu, N. I. ş.a - Topografie şi Cadastru Editura Universul, 2002;

Moldoveanu, C. - Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală, poziţionare, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002;

Neamţu, M.; Ulea, E.; Atudorei, M.; Boceanu, I. - Instrumente Topografice şi Geodezice, Editura Tehnicã Bucureşti, 1982;

Nistor Gh. -Teoria prelucrarii masuratorilor geodezice, Lit. U.T.Gh. Asachi, Iasi 1996;

Onose D., Neuner J. ş.a. - Măsurători Terestre - Fundamente, Vol I, II, III, Editura Matrix Rom, Bucureşti 2001;

Oprea L. - Cadastru - Îndrumătot de proiect, Seria Didactica, 2007

Palamariu M - Geodezie - Curs universitar Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2006;

Palamariu, M. - Cartografie şi Geodezie (Aplicaţii), Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2004;

Palamariu, M., Borşan, T. - Măsurători geodezice prin unde - Curs universitar, Seria Didactica, Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2008

Palamariu M., E. Koncsag.- Compensarea masuratorilor si statistica, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2009;

Pădure I. - Cadastru funciar, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006;

Pădure, I.; Kovacs L. - Topografie Generală, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005;

Pădure I., Tudoraşcu M., Oprea L. - Cadastru funciar, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2009;

Pădure I., Ungur A. - Cadastre de specialitate, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006;

Păunescu C., Mocanu V., Dimitriu S.- Sistemul global de poziţionare G.P.S., Ed. Universităţii din Bucureşti;

Tămâioagă G, Tămâioagă M. - Cadastru general şi cadastre de specialitate, Ed. Matrixrom, Bucureşti, 2006

Turdeanu  L. - Fotogrammetrie Analitică, Edit. Academiei, Bucureşti,1996;

Ungur A., Koncsag E. - Cadastru - Îndrumător de laborator, Seria Didactica, Alba Iulia, 2009;

Zăvoianu F. - Fotogrammetria, Edit. Tehnică Bucureşti, 1999;

 

Director DSEI

 

Lect. univ. dr. Aldea Mihaela 

 

Tematica de admitere pentru master 

Specializarea: EVALUAREA, MONITORIZAREA ŞI AUDITUL MEDIULUI

Sesiunea iulie 2017

 

Tema 1. Ecologie şi protecţia mediului

1. Ecologia şi dinamica populaţiilor. Explozia demografică

2. Surse de poluare a mediului

3. Efectul de seră

4. Deprecierea stratului de ozon stratosferic

5. Resurse energetice şi utilizarea acestora

6. Dezvoltarea durabilă

Tema 2. Evaluarea impactului ecologic asupra mediului 

1. Etapele procedurale ale evaluării impactului asupra mediului

2. Bilanţul de mediu

3. Metode de evaluare a impactului asupra mediului

Tema 3. Tehnologii de recuperare şi reconversie a deşeurilor

1. Managementul deşeurilor.

2. Aplicaţii practice în domeniul managementului deşeurilor solide

3. Emisii de la incineratoarele de deşeuri

 

Bibliografie

1. F. Ardelean, V. Iordache, Ecologie si protecţia mediului, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2007 (pag. 35-47, pag. 78-95, pag. 125-131 şi pag. 143-166)

2. I. Tulbure, Ecologie generala - suport de curs, Ed. Univ. „1 Decembrie 1918", 2009 (pag. 21-42 şi pag. 48-74)

3. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030

4. Rojanschi V, Florina Bran, Grigore F., Diaconu Simona - Evaluarea impactului ecologic si auditul de mediu - Ed. ASE Bucuresti 2004

5. Mihai Corcheş, Evaluarea impactului ecologic asupra mediului  înconjurător - Note de curs, Seria Didactica, Alba Iulia, 2012 (pag. 25-32 şi pag. 45-54)

5. Oana Cristina   Modoi,  Alexandru   Ozunu,  Aplicaţii   practice  în  domeniul managementului   deşeurilor   solide,   Editura   Efes,   Cluj-Napoca,   2012   (capitolul "Generalităţi despre   managementul   deşeurilor", pag 5-16  şi   capitolul   "Emisii de la incineratoarele de deşeuri", pag 70-79)

5. Oana Cristina   Modoi,  Alexandru   Ozunu,  Aplicaţii   practice  în  domeniul managementului deşeurilor   solide,   Editura   Efes,   Cluj-Napoca,   2012   (capitolul "Generalităţi   despre   managementul   deşeurilor",   pag   5-16   şi   capitolul   "Emisii de la incineratoarele de deşeuri", pag 70-79)

6. Oana Cristina Modoi, Alexandru Ozunu, Aplicaţii practice în domeniul managementului deşeurilor solide, Editura Efes, Cluj-Napoca, 2012 (pag 5-16 şi pag 70-79)

Notă: Tematica propusă va fi abordată în mod practic prin prisma prezentării de către candidat a unui studiu de caz centrat pe una din temele propuse.

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Instituţii de drept privat

TEMATICĂ

Raportul juridic civil

§                                 Consideraţii generale

§                                 Definiţia şi izvoarele raportului juridic civil

§                                 Caracterele raportului juridic civil

§                                 Structura raportului juridic civil

 

Elementele raportului juridic civil

§                                 Părţile raportului juridic civil

§                                 Determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor raportului juridic civil

§                                 Capacitatea civilă

 

Conţinutul raportului juridic civil

§                                 Definiţia şi structura conţinutului raportului juridic civil

§                                 Drepturile subiective de natură civilă

§                                 Abuzul de drept

 

Obligaţia civilă şi obiectul raportului juridic civil

§                                 Definirea şi clasificarea obligaţiilor civile

§                                 Definirea obiectului raportului juridic civil

§                                 Bunurile ca obiect al raportului juridic civil

§                                 Proba raporturilor juridice civile concrete

 

 Actul juridic civil

§                                 Definirea şi clasificarea actului juridic civil

§                                 Condiţiile actului juridic civil

 

 

Modalităţile şi efectele actului juridic civil

§                                 Termenul, condiţia şi sarcina ca modalităţi ale actului juridic civil

§                                 Enumerarea şi reglementarea principiilor care guvernează efectele actului juridic civil

 

Nulitatea în actul juridic civil

§                                 Noţiunea şi funcţiile nulităţii

§                                 Cazurile care atrag aplicarea nulitatii şi clasificarea nulităţilor

§                                 Efectele juridice ale aplicării sancţiunii nulităţii

 

 BIBLIOGRAFIE

1.                                       Ion Dogaru, N.Popa, D.C. Danisor, S. Cercel - Bazele dreptului civil. Teoria generala., Ed. C.H.Beck, 2008

2.                                       E. Lupan, I. Sabau - Pop - Tratat de drept civil roman. Partea generala, Vol. I, Ed. C.H.Beck, 2006

3.                                       E. Lupan, I. Sabau - Pop - Tratat de drept civil roman. Persoane, Vol. II, Ed. C.H.Beck, 2007

4.                                       O. Ungureanu - Drept civil. Introducere, Editia 8, Ed. C.H.Beck, 2007

5.                                       I. Dogaru, S. Cercel - Drept civil. Partea generala, Ed. C.H.Beck, 2008

6.                                       E. Chelaru - Drept civil. Partea generala, Ed. C.H.Beck, 2007

7.                                       E. Chelaru - Drept civil. Persoanele, Ed. C.H.Beck, 2008

8.                                       I. Dogaru, S. Cercel - Drept civil. Persoanele, Ed. C.H.Beck, 2007

9.                                       C. Dumitrescu, L. Uta - Drept civil. Partea generala. Persoanele. Caiet de seminarii, Ed. C.H.Beck, 2005

10.                                   E. Lupan,- Drept civil roman. Partea generala. Scheme, Ed. C.H.Beck, 2007

11.                                   S. Cercel - Codul civil si legile conexe, Editia 2008

12.                                   C. Turianu - Drept civil. Parte generala. Persoanele. Culegere de practica judiciara. Colectia Codices, Ed. C.H.Beck

13.                                   C. Leana - Societatile comerciale. Proceduri speciale, Ed. C.H.Beck, 2008

14.                                   C. Gheorghe - Societatile comerciale. Vointa asociatilor si vointa sociala. Ed. C.H.Beck, 2003

15.                                   M. Cantacuzino - Elemente de drept civil, Ed. C.H.Beck, 1998

16.                                   I. Adam, C. Savu - Societatile comerciale, Ed. C.H.Beck, 2008

17.                                   Dumitru Lupulescu - Drept civil. Introducere in dreptul civil, Galati, 1999

18.                                   Gheorghe Beleiu - Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de editura si presa "Sansa", Bucuresti, 1998

19.                                   E. Lupan - Drept civil. Teoria generala, Editura Lupan, Cluj-Napoca, 1999

20.                                   E. Lupan - Drept civil. Persoana fizica, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1993

21.                                   E. Lupan, Dan A. Popescu, Amalia Marga - Drept civil. Persoana juridica, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1994

22.                                   I. Dogaru - Elementele dreptului civil. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de editura si presa ""Sansa", Bucuresti, 1993

23.                                   Stefan Rauschi - Drept civil. Partea generala. Persoana fizica. Persoana juridica, Ed. Fundatiei "Chemarea", Iasi, 1993

24.                                   Aspazia Cojocaru - Drept civil. Partea generala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000

25.                                   Victor Dan Zlatescu - Tratat elementar de drept civil roman. Teoria generala, vol. I, Casa editoriala "Calistrat Hogas", Bucuresti, 2000

26.                                   G. Boroi, Partea generala. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012

27.                                   E. Lupan, S. Sztranyczki, E. Veress - Drept civil. Partea Generala, Ed. C. H. Beck, Bucuresti, 2012.

28.                                   Eugen Chelaru - Drept civil, Partea Generala, Ed. C. H. Beck, Bucuresti, 2012.

 

 

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

 

            TEMATICĂ

1.      Condiţiile generale ale investirii în funcţie a funcţionarului public

2.      Detaşarea funcţionarului public

3.      Raspunderea disciplinară a funcţionarului public

4.      Actele de natură administrativă ale şefului statului

5.      Incetarea calităţii de membru al Guvernului

6.      Raspunderea Guvernului în raport cu răspunderea miniştrilor

7.      Principiile administraţiei publice locale

8.      Răspunderea consiliilor şi consilierilor

9.      Proceduri consulatative impuse de imperativul asigurării transparenţei decizionale în administraţia publică

10.  Actele aadministrative irevocabile

11.  Nulitatea absolută şi relativă în dreptul administrativ

12.  Efectele controlului parlamentar

13.  Condiţiile (de fond şi formă) ale activităţii de verificare, de către Avocatul Poporului, a respectării drepturilor şi şibertăţilor cetăţeneşti

14.  Condiţiile de admisibilitate ale acţiunii în contencios administrativ

15.  Procedura constatării contravenţiei

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

1.I.Alexandru, Dreptul administrativ in Uniunea Europeana - Drept administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, 2006

2.C. Clipa, Drept administrativ. Teoria functiei publice - (1) Raportul juridic de serviciu - notiune, natura, parti, obiect si continut, ed.Hamangiu, 2011

3.I. Alexandru, Drept administrativ comparat, Ed. Universul Juridic, 2011

4.N. Miulescu, Stiinta administratiei, Ed.Universul Juridic, 2010

5.V. Vedinas, Drept administrativ-curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2012

6.E. Albu, Dreptul contenciosului administrativ, Ed. Universul Juridic, 2009

7.O.Hârceagă, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, voi I-II Universitatea "l Decembrie 1918" Alba lulia Ed.didactică;

8.M. Preda, Curs de drept administrativ, Partea generală, Casa editorială "CALISTRAT HOGAŞ", Bucureşti, 1995.

9.V. Prisăcaru Acte şi fapte de drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

10.V. Verdinas, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative Ed. Lumina Lex, 2002.

11.D. Dragoş Cosmin, Procedura contenciosului administrativ, Ed. All.Beck, 2002.

12.I. Santai, Acte şi faptele de drept administrativ, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2005.

 

 

 

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Ştiinţe penale şi criminalistică

 

 Tematică:

Din domeniile: Drept penal general, Drept penal special, Criminalistică, Drept procesual penal

Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea

Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri.

Pluralitatea de infractori

Cercetarea locului faptei.

Concursul de infracţiuni

Tactica ascultării martorului.

Recidiva

Planificarea activităţii de urmărire penală.

Infracţiunea continuă, continuată şi de obicei

Înşelăciunea.

Minoritatea în dreptul penal

Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului.

Pedepsele în dreptul penal

Furtul.

Amnistia şi graţierea

Urmele în criminalistică.

Răspunderea penală

Uciderea din culpă.

Ultrajul contra bunelor moravuri

Metodologia investigării infracţiunilor de furt.

Asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni

Laboratoarele institutului de criminalistică

Şantajul

Identificarea criminalistică

Violarea de domiciliu

Aspecte criminologice privind delincvenţa juvenilă.

Individualizarea executării pedepselor

Furtul calificat.

Tâlhăria

Tactica cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite cu violenţă.

 

Bibliografie

1. Pentru Criminalistică

Lazăr Augustin, "Criminalistică", ediţia a II-a, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2008

I. Mircea, "Criminalistică", Editura Lumina Lex, Bucureşti

2. Pentru Drept penal

 

Florin Streteanu, Daniel Nitu, „Drept penal. Partea Generala", Editura Universul juridic, Bucuresti, 2014

Alexandru Ionas, Alexandru Florin Magureanu, Cristina Dinu, „Drept penal. Partea speciala", Editura Universul Juridic, Bucuresti. 2015

Angela Maria Tatu, "Drept penal general", editura Risoprint, Seria Doctrina, 2007

Adrian Ştefan Tulbure, Laurenţiu Boureanu, "Drept penal român - partea specială", Editura Risoprint, Seria Doctrina, 2007

Mitrache Constantin, Mitrache Cristian, "Drept penal roman. Partea generală", Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

Alexandru Boroi, "Drept penal şi drept procesual penal", Editura CH Beck, Bucureşti, 2009

3. Pentru drept procesual penal

Anca Lelia Lorincz, „Drept procesual penal",  Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Adrian Ştefan Tulbure, Angela Tatu, "Tratat de drept procesual penal", Editura All Beck, Bucureşti, 2003

 

Legislaţie:

Noul Cod penal

Noul Cod de procedură penală

 

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Management educaţional

 

 

Tematica interviului de admitere

1.                              Direcţii fundamentale ale reformei învăţământului românesc. Realizări şi perspective.

2.                              Conducerea şcolii şi managementul educaţional în contextul descentralizării şi autonomiei instituţionale.

3.                              Curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii. Repere de elaborare a curriculumului la decizia şcolii.

4.                              Nevoile de educaţie şi resursele educaţionale. Implicaţii ale analizei acestora în managementul educaţional.

5.                              Parteneriatele şcoală - familie - comunitate.

Bibliografie:

 • Joiţa, Elena (2000), Management educaţional. Profesorul manager: roluri şi metodologie, Polirom, Iaşi.

 • Voiculescu, Florea (2004), Analiza resurse-nevoi şi managementul strategic în învăţământ, Aramis, Bucureşti.

 • Voiculescu, Florea (2007), Tehnici de analiză şi proiectare în managementul educaţional strategic, Aeternitas, Alba Iulia.

 

 

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

 

Tematica interviului de admitere

       Interviul se desfăşoară pe baza documentului Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani. Acest document poate fi accesat pe site-ul Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/10135
            Din acest document se cer următoarele părţi:

1.                              Cadrul de referinţă general.

2.                              Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani.

Nu se cere Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 3 ani.

 

Temele interviului vizează:

1.                              Definirea conceptului de educaţie timpurie.

2.                              Valori, cerinţe şi principii ale educaţiei timpurii.

3.                              Domeniile de dezvoltare vizate de curriculumul pentru educaţie timpurie.

4.                              Tipurile de activităţi prevăzute în curriculumul pentru educaţie timpurie.

5.                              Ariile curriculare ale educaţiei copiilor cu vârsta între 3 şi 6/7 ani. 

 

 

 

Tematica de admitere pentru master   

Specializarea: Dezvoltare şi Managementul Resurselor Umane

 

Criterii de evaluare

o                                                        Cunoştinţe generale în domeniul resurselor umane şi ocupării

o                                                        Consistenţa motivaţiei alegerii domeniului de master

o                                                        Calitatea comunicării orale

o                                                        Capacitatea de implicare în activitatea de cercetare pe parcursul ciclului de masterat

 

Sugestii documentare generale:

1.  STRATEGIA INTEGRATA  PENTRU DEZVOLTAREA  RESURSELOR  UMANE 2009-2020. Capitolul 4. Strategia (pp. 57-83)

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/downdocs/sidru2.pdf

 

2. Regiunea 7 Centru - STRATEGIA DE DEZVOLTARE

REGIONALĂ 2014-2020. Axa Prioritară 6: Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii sociale

http://www.adrcentru.ro/Document_Files/strategia2014-2020/00001446/if3d6_Axa%20prioritar%C4%83%206.%20Dezvoltarea%20resurselor%20umane.pdf

 

 

 

 

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

 

Criterii de evaluare

§         Cunoştinţe generale în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate

§         Consistenţa motivaţiei alegerii domeniului de master

§         Calitatea comunicării orale

§         Capacitatea de implicare în activitatea de cercetare pe parcursul ciclului de masterat

Tematica

 

Specificul cercetării calitative în domeniul social

Studiul de caz

Managemetul de caz

Proiectarea  intervenţiei în comunitate

Bunăstarea. Distribuire şi redistribuire

Servicii de asistenţă socială

 

 Bibliografie

Buţiu, C. A. (2014), Bunăstarea, încotro? Spre o nouă paradigmă în politicile sociale,  Presa Universitară Clujeană,  Cluj - Napoca pp. 97 - 130

Neamţu, G., (coord.) (2003), Tratat de Asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p.161-164, 230-234, p. 245-248, p.290-309, p.675-676, p.789-824, p. 959-977 ;

Pascaru, M., Buţiu, C., (2007), Restituirea rezultatelor şi dezvoltarea comunitară, Argonaut, Iaşi, pp. 60-71

Tutty, L.M., Rothery, M.A.; Grinnell, R.M. (2005), Cercetarea calitativă în asistenţa socială. Faze, etape şi sarcini,  Polirom, Iaşi, pp. 18-34.

Yin, Robert, K., (2005), Studiul de caz, Ed. Polirom, Iaşi, p. 37-100;

Legea Nr. 292 din 20 decembrie 2011 - legea Asistentei Sociale

 

 

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Teologie comparată

Elaborarea unui eseu pe baza unei teme:

1.   Suferinţa omului şi iubirea lui Dumnezeu

2.   Lupta omului cu Dumnezeu

3.Posibilitatea Revelaţiei divine

Bibliografie:

 • * * * Patericul egiptean, Alba Iulia, Editura Episcopiei, 1990;

 • * * * Fapte minunate de la Părinţii athoniţi, Roman, Editura Episcopiei, 1994;

 • Pascal, Blaise, Cugetări, Bucureşti, Editura Aion, 1998.

 • Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, în vol. „Boethius şi Salvianus, Articole teologice şi mângâierile filozofiei. Despre guvernarea lui Dumnezeu", cuvânt înainte de IPS Dr. Nicolae Corneanu, traducere, note şi comentarii de Prof. David Popescu, col. „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti", vol. 72, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R.,1992;

 • Siluan Athonitul, Sfântul, Între iadul smereniei şi iadul deznădejdii, traducere de Pr. prof. Ioan Ică şi Diac. prof. Ioan I. Ică jr., studiu introductiv de Diac. prof. Ioan I. Ică jr., Sfânta Mănăstire Ioan Botezătorul, Editura Deisis, 1994;

 • Weil, Simone, Autobiografie spirituală,Bucureşti, Editura Humanitas, 2005;

4.   Două „zeităţi" actuale trupul şi banul;

5.   Suferinţa familiei creştine;

6.   Eroismul tânărului creştin care duce o viaţă frumoasă într-o lume destrăbălată.

Bibliografie

 • * * * Congresul internaţional „Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin", Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de misiune al B. O. R., 2001;

 • Basil Sion, William, Eros şi transfigurare, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2001;

 • Suciu, Ioan, Eroism, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2002.

7.   Moartea lui Hristos ca recuperare a morţii păgâne (teologie comparată în problema thanatologiei;

8.   Exacerbarea extremismelor religioase în societatea contemporană;

9.     Mesianismul ca dimensiune pan-religioasă.

 

Bibliografie:

 • Delumeau, Jean (Ed.), Religiile lumii, traducere de Bogdan Budeş, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996;

 • Gaudin, Philippe (Coord.), Marile religii, Bucureşti, Editura Orizont şi Editura Lider, 1995;

 • Jurcan, Emil, Lumea religioasă veche. Mesaje antice despre revelaţia pierdută, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003;

 • Jurcan, Emil, Lumea religioasă contemporană. Evoluţie şi problematizare, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2004.

10.   Preoţia ierahic-sacramentală în epoca apostolică;

11.   Sfânta Scriptură în tradiţia Bisericii;

12.   Apocalipsa şi interpretarea ei în contextul unei lumi desacralizate.

 

Bibliografie:

 • Agouridis, Savvas, Comentariu la Apocalipsa Sfântului Ioan, ediţia a Il-a, traducere de Pr. prof. dr. Constantin Coman, Bucureşti, Editura Bizantină, 2004;

 • Breck, John, Sfânta Scriptură în tradiţia Bisericii, Cluj/Napoca, Editura Patmos, 2003.

 • Verzan, Sabin, Preoţia, ierarhie sacramentală în epoca apostolică, Bucureşti, 1992.

13.   Teologia psalmilor;

14.   Personalitatea biblică a regelui David;

15.           Unitatea Pentateuhului.

Bibliografie:

 • Beaucamp, Paul, Cincizeci de portrete biblice, Bucureşti, Editura Cartier, 2001, pp, 155-180.

 • Hârlăoanu, Dr. Alfred, Istoria biblică, Bucureşti, Editura Haşefer, 1995.

 • Jacob, Edmond, Vechiul Testament, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993.

 • Onişor, Pr. conf. Remus, Consideraţii teologice asupra Psalmilor, în „Psaltirea de la Alba Iulia", Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2001, pp. 21-33;

 • Schultz, Samuel J., Călătorie prin Vechiul Testament, Oradea, 2001, pp. 167-183;

 • Semen, Pr. Petre, Aşteptând mântuirea, Iaşi, Editura Trinitas, 2000;

16.    Misiunea Bisericii Ortodoxe în contextul actual;

17.    Învăţătura de credinţă şi misiunea Bisericii;

18.Poziţia Bisericii Ortodoxe în cadrul mişcării ecumenice şi în dialogul interreligios de tip monoteist.

Bibliografie:

 • * * * Pastoraţie şi misiune în Biserica Ortodoxă, Galaţi, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2001;

 • Himcinschi, Pr. dr. Mihai, Misiune şi dialog, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003.

 • Ică jr., Ioan I., Marani, Germano (coord.), Gândirea socială a Bisericii, Sibiu, Editura Deisis,

 • 2002;

19.    Liturghie şi Euharistie în Biserica Ortodoxă;

20.    Botezul şi iniţierea în creştinism;

21.    Icoana şi teologia icoanei;

22.    Muzica coral-bisericească din România:

23.    Muzica psaltică în Ţările române;

24.           Genurile muzical-poetice în cadrul cultului ortodox.

 

Bibliografie:

 • Branişte, Ene, „Rolul Botezului, al Mirungerii şi al Sfintei Euharistii în viaţa creştină după Nicolae Cabasila", în Glasul Bisericii, XV (1956), nr. 10 (octombrie), pp. 551-555.

 • Branişte, Ene, Liturgica generală, Bucureşti, Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 1984;

 • Branişte, Ene, Liturgica specială, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 1984;

 • Necula, Pr. prof. dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I-II, Galaţi, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 1996, 2001; vol. III, Bucureşti, Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 2004;

 • Schmemann, Alexander, Din apă şi din duh. Un studiu liturgic al Botezului, Bucureşti, traducere de Alexandru Mihăilă, Editura Sophia, 2009;

 • Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, „Fiinţa Tainelor în cele trei confesiuni", în Ortodoxia, VIII (1956), nr. 1 (ianuarie-martie), pp. 3-28;

 • Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, „Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei", în Studii Teologice, seria a II-a, IX (1957), nr. 7-8 (septembrie-octombrie), pp. 427-452;

 • Stăniloae, Pr. prof. dr. Dumitru, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 1986, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 2004;

 • Streza, Laurenţiu, episcopul Caransebeşului, Tainele de iniţiere în Bisericile Răsăritene, Iaşi, Editura Trinitas, 2002;

 • Uspensky, Leonid, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, studiu introductiv şi traducere de Teodor Baconsky, Bucureşti, Editura Anastasia, 1996;

 • Vintilescu, Pr. prof. Petre, Liturghierul explicat, Bucureşti, Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 1998.

25.    Capadocienii - mari organizatori ai slujirii semenilor;

26.    Slujirea aproapelui în viziune hrisostomică;

27.           Teologia politică ortodoxă - definiţie şi clarificări conceptuale.

 

Bibliografie:

 • * * * Teologie şi politică de la Sfinţii Părinţi la Europa unită (coord. Miruna Tătaru-Cazaban), Bucureşti, Editura Anastasia, 2004;

 • Alexandrescu, Răzvan, „Creştinismul şi Asistenţa Socială în perioada bizantină", în volumul aniversar:„Universitatea «Aurel Vlaicu» Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă la zece ani de existenţă", coordonatori: Pr. conf. dr. Ioan Tulcan, Arhid. lect. dr. Mihai Săsăujan, Arad, Editura Universităţii din Arad, 2001, pp. 227-230;

 • Apostolu, Drd. George, „Lucrarea socială a Bisericii", în Studii Teologice, seria a II-a, XLIV (1992), nr. 3-4 (martie-aprilie), pp. 104-130;

 • Costin Târgovişteanul, t Vasile, episcop-vicar patriarhal, „Opera caritativă a Bisericii în primele veacuri creştine", în Ortodoxia, XLIII (1991), nr. 2 (aprilie-iunie), pp. 142-153;

 • Panaite, Pr. asist. dr. Ovidiu, „Perioada constantiniană ca model al coexistenţei Stat-Biserică - excurs asupra autorităţii", în Revista Teologică, serie nouă, XVI (88) (2006), nr. 3 (iulie-septembrie), pp. 49-80.

 • Telea, Marius, Antropologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2001, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Deva, Editura Emia, 2004;

 

Tematica de admitere pentru master

Specializarea: Mediere interculturală şi interreligioasă

Elaborarea  unui eseu pe baza unei teme:

1.                Conflictul din perspectiva unei analize teologice;

2.                Procesul de mediere - etape, analize, perspective;

3.                Abilităţile religios-morale şi sociale ale mediatorului;

4.                Hristos - mediatorul prin excelenţă al conflictului.

Bibliografie:

 • Czell, Gernot, „Medierea în tradiţia creştină şi creştinism", în vol. Gernot Czell, Jürgen Henkel, Gerda Mehta, Dagmar Schramm-Grüber (Ed.), Drumuri noi înspre consens. Negociere constructivă şi disputa pozitivă în economie, societate şi politică, Sibiu-Bonn, Editura Schiller, 2008, pp. 23-28;
 • Czell, Gernot, „Observaţii privind diferenţele şi conflictele", în vol. Gernot Czell, Jürgen Henkel, Gerda Mehta, Dagmar Schramm-Grüber (Ed.), Drumuri noi înspre consens. Negociere constructivă şi disputa pozitivă în economie, societate şi politică, Sibiu-Bonn, Editura Schiller, 2008, pp. 51-57.
 • Czell, Gernot, „Moderarea conflictelor", ", în vol. Gernot Czell, Jürgen Henkel, Gerda Mehta, Dagmar Schramm-Grüber (Ed.), Drumuri noi înspre consens. Negociere constructivă şi disputa pozitivă în economie, societate şi politică, Sibiu-Bonn, Editura Schiller, 2008, pp. 58-63.
 • Frunză, Sandu, Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2003.
 • Klein, Dr. Christoph, „împăcarea ca formă de mediere creştină", în vol. Gernot Czell, Jürgen Henkel, Gerda Mehta, Dagmar Schramm-Grüber (Ed.), Drumuri noi înspre consens. Negociere constructivă şi disputa pozitivă în economie, societate şi politică, Sibiu-Bonn, Editura Schiller, 2008, pp. 29-32.
 • Mehta, Gerda, „Beneficiul medierii din perspectiva politicii sociale", în vol. Gernot Czell, Jürgen Henkel, Gerda Mehta, Dagmar Schramm-Grüber (Ed.), Drumuri noi înspre consens. Negociere constructivă şi disputa pozitivă în economie, societate şi politică, Sibiu-Bonn, Editura Schiller, 2008, pp. 39-48.