Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere SEPTEMBRIE 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Documente pentru înscriere

 

V. Conţinutul dosarului candidatului la admitere. Taxa de înscriere la admitere. Calendarul admiterii - prima sesiune

Art. 7. (1) Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere pentru un program de master după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs în cuantum de 150 RON, care se achită la casieria admiterii. Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate,  pe baza următoarelor documente:


 - Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o Cerere de înscriere - Anexa nr. 1.1 la Prezentul Regulament - disponibilă pe site-ul instituţiei (cererea este verificată pe baza originalelor actelor de studii - diplomă de licenţă, supliment la diploma de licenţă, diploma de bacalaureat - de către un membru al Comisiei de admitere, care semnează cererea de înscriere pentru conformitatea datelor) în care vor înscrie, sub semnătura proprie a candidatului, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.

 

- Plata taxei de înscriere stabilită prin prezentul Regulament la casieria universităţii sau prezentarea documentelor doveditoare ale scutirii de taxă de admitere.

 


DOCUMENTE PERSONALE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

-        Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original;

 

-       Supliment la diplomă de licenţă (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

 

-       Diploma de bacalaureat (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

 

-       Cartea de identitate;

 

-       Certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

 

-       Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

 

-       Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar al universităţii sau medicul de familie;

 

-       Binecuvântarea ierarhului (în cazul specializărilor teologice);

 

-      Diploma de master (copie xerox pentru studenţii care au mai absolvit o specializare de master);

 

-      LA INMATRICULARE - adeverinţă de la facultatea unde a absolvit un alt program de masterat, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă) şi forma de învăţământ (zi sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

 

            Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană, numai pe bază de procură notarială.