Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Tematică şi bibliografie la interviul pentru locuri finanţate de la bugetul de stat

 

Anexa nr. 3 - Tematica şi bibliografia de admitere pentru locuri finanţate de la bugetul de stat MASTER în anul universitar 2020-2021

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Domeniul de studii universitare de master: Istorie

Programul de master: Identităţi regionale în Europa Central Răsăriteană

Pentru a se prezenta la admitere, candidaţii trebuie să elaboreze în formă scrisă o propunere de proiect de cercetare, ţinând seama de recomandările de mai jos. Aceasta va fi prezentată oral, în cadrul interviului de admitere.

Proiectul de cercetare trebuie să ajute la dovedirea orientării candidatului în tematica pe care doreşte să o aprofundeze pe parcursul programului de masterat şi care se va dezvolta şi finaliza în lucrarea de disertaţie.

Proiectul va conţine un titlu provizoriu (NB titlul final se va stabili pe parcursul derulării cercetărilor), indicarea intervalului cronologic al cercetării, spaţiul geografic şi motivul pentru care candidatul doreşte să cerceteze subiectul propus.

Propunerea trebuie să conţină o scurtă introducere în temă, să încadreze subiectul propus în tema generală, să indice izvoarele pe care intenţionează să le utilizeze şi metodologia de analiză pe care intenţionează să o aplice.

Ultima parte trebuie să indice relevanţa subiectului pentru tema mai generală la care doreşte să contribuie prin cercetarea propusă.

Partea finală a proiectului este constituită din bibliografia de lucru organizată pe surse primare şi surse secundare. 

Partea descriptivă a proiectului va trebui să nu depăşească 1000 de cuvinte.

Bibliografia de lucru propusă nu trebuie să depăşească două pagini.

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

1. Organizarea şi evoluţia Transilvaniei între secolele X-XIII; Stările Transilvaniei în secolele XIV-XVI. Aspecte politice, sociale, economice şi religioase

Bibliografie:

- Pop Ioan-Aurel, Thomas Nägler, Istoria Transilvaniei, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, vol. I (până la 1541), Cluj-Napoca, 2003, cap. 6, 7, 8, pp. 199-320.

2. Constituirea Principatului Autonom al Transilvaniei (1526-1571). Transilvania identitară la mijlocul secolului al XVI-lea

Bibliografie:

- Tătar, Octavian, Transilvania identitară. Transilvania subiectivă (secolele XV-XVI), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, pp. 59-100.

3. Religie şi societate în Europa premodernă şi modernă

Bibliografie:

- Chartier, Roger, Lecturi şi cititori în Franţa Vechiului Regim, traducere din limba franceză de Maria Carpov, Bucureşti, Meridiane, 1997.

- Nicoară, Toader, Introducere în istoria mentalităţilor colective, antologie, Cluj-Napoca, Presa Universitară, 1998, pp. 213-282.

- Pop, Ioan-Aurel, Thomas Nägler, Magyari András (coord.), Istoria Transilvaniei, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, vol. II (de la 1541 până la 1711), Cluj-Napoca, 2007, pp. 235-276; vol. III (de la 1711 până la 1918), 2008, pp. 13-111.

4. Naţiunile Europei Centrale între competiţie şi colaborare (1867-1918)

Bibliografie:

- Bérenger, Jean, Istoria Imperiului Habsburgilor 1273-1918, Bucureşti, Teora, 2000, pp. 458-460, 484.

- Taylor, A. J. P., Monarhia habsburgică 1809-1918. O istorie a Imperiului Austriac şi a Austro-Ungariei, Bucureşti, All, 2000, pp. 23-31, 224-229.

5. Cultură şi politică în România. Modele europene (sf. sec. al XIX-lea, încep. sec. XX)

 

Bibliografie:

- Istoria Românilor, vol. VIII, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003. (Cap. IV, Societatea românească, p. 125-173).

- Livezeanu, Irina, Cultură şi naţionalism în România Mare 1918-1930, Bucureşti, Humanitas, 1998, pp. 174-193.

- Moga, Valer, „Astra" şi societatea 1918-1930, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, pp. 201-216.

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Domeniul de studii universitare de master: Istorie

Programul de master: Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Pentru a se prezenta la admitere, candidaţii trebuie să elaboreze în formă scrisă o propunere de proiect de cercetare, ţinând seama de recomandările de mai jos. Aceasta va fi prezentată oral, în cadrul interviului de admitere.

Proiectul de cercetare trebuie să ajute la dovedirea orientării candidatului în tematica pe care doreşte să o aprofundeze pe parcursul programului de masterat şi care se va dezvolta şi finaliza în lucrarea de disertaţie.

Proiectul va conţine un titlu provizoriu (NB titlul final se va stabili pe parcursul derulării cercetărilor), indicarea intervalului cronologic al cercetării, spaţiul geografic şi motivul pentru care candidatul doreşte să cerceteze subiectul propus.

Propunerea trebuie să conţină o scurtă introducere în temă, să încadreze subiectul propus în tema generală, să indice izvoarele pe care intenţionează să le utilizeze şi metodologia de analiză pe care intenţionează să o aplice.

Ultima parte trebuie să indice relevanţa subiectului pentru tema mai generală la care doreşte să contribuie prin cercetarea propusă.

Partea finală a proiectului este constituită din bibliografia de lucru organizată pe surse primare şi surse secundare. 

Partea descriptivă a proiectului va trebui să nu depăşească 1000 de cuvinte.

Bibliografia de lucru propusă nu trebuie să depăşească două pagini.

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

1. Colecţii, colecţionari şi muzee din spaţiul românesc

Bibliografie:

- Ioan Opriş, Istoria muzeelor din România, Bucureşti, 1994.

- Ioan Opriş, Transmuseographia, Bucureşti, 2000.

2. Tehnici de cercetare, restaurare şi conservare a patrimoniului mobil

Bibliografie:

- Cesare Brandi, Teoria restaurării, Bucureşti, 1996.

- Mihail Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a monumentelor istorice, Bucureşti, 1970.

- Irina Oberländer-Târnoveanu, Un Viitor pentru Trecut. Ghid de bună practică pentru păstrarea patrimoniului cultural, CIMEC 2002. Ediţie digitală 2009.

- Ion Sandu, Viorica Vasilache, Felix Adrian Tencariu, Vasile Cotiugă, Conservarea ştiinţifică a artefactelor din ceramică, Ed. Univ. „Al. I. Cuza", Iaşi, 2010.

3. Tehnici de cercetare şi conservare a  patrimoniului imobil

Bibliografie:

- Gheorghe Curinschi-Vorona, Arhitectură. Restaurare. Urbanism, Bucureşti, 1996.

- Nistor, S., Protecţia patrimoniului cultural în România. Culegere de acte normative, Ed. Universitară "Ion Mincu", Bucureşti, 2002.

- Oberländer-Târnoveanu, I., Un Viitor pentru Trecut. Ghid de bună practică pentru păstrarea patrimoniului cultural, CIMEC 2002. Ediţie digitală 2009.

- Olteanu, Iulian, Piatra în patrimoniul românesc. Degradări specifice şi tratamente adecvate, Bucureşti, 2015.

- Szabó, B., Introducere în teoria reabilitării structurilor de rezistenţă istorice, Ed. Utilitas, Cluj-Napoca, 1998.

4. Management muzeal şi legislaţie de patrimoniu

Bibliografie:

- Ioan Opriş, Managementul muzeal, Bucureşti, 2008.

- Legea nr. 182 (r1) din 25/10/2000, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 09/12/2008, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.           

5. Conceptul de „turism cultural" şi caracteristicile acestuia. Strategii de promovare a turismului cultural-istoric

Bibliografie:

- Balaure V., Cătoiu, I., Vegheş, C., Marketing Turistic, Editura Uranus, Bucureşti, 2005.

- Gherasim, T., Gherasim, D., Marketing turistic, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

- Patriche D., Stremţan, F., Ispas, A., Patriche, I., Elemente de Marketing Turistic, Editura Global Media Image, Deva, 2000.

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Domeniul de studii universitare de master: Filologie

Programul de master: Literatură şi cultură românească în context european

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Tematica generală pentru interviu:

-          SCRIITORI ROMÂNI CANONICI ŞI VOCAŢIA UNIVERSALITĂŢII

-          CULTURA ŞI LITERATURA ROMÂNEASCĂ, DIN PERSPECTIVA RAPORTĂRII LA EPOCI, CURENTE, MENTALITĂŢI EUROPENE ŞI UNIVERSALE

-          CURENTE ŞI ORIENTĂRI LITERARE ŞI CULTURALE ROMÂNEŞTI, ÎN CONTEXT EUROPEAN

 

Bibliografie generală

1. M. Anghelescu, M. Bucur, Zoe Dumitrescu Buşulenga (coordonator ştiinţific), Paul Cornea, Alexandru Duţu, N. Manolescu, D. Micu, G. Mihăilă, George Muntean, Al. Săndulescu, Istoria literaturii române. Studii, Bucureşti, Editura Academiei, 1979.

2. N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, postfaţă şi bibliografii finale de Dan Simionescu, prefaţă de Dan Zamfirescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1980.

3. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţie facsimil, Bucureşti, Editura Semne, 2003.

4. Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române.  Cinci secole de literatură, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.

5. N. Iorga, Istoria literaturii româneşti (Introducere sintetică). Arta şi literatura românilor (Sinteze paralele), traducere de Lisia Simion şi Andrei Pippidi, studiu introductiv şi note de  Andrei Pippidi, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999.

6. E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, vol. I-II, ediţie îngrijită de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Minerva, 1973.

7. Ion Pop (coord.), Dicţionar analitic de opere literare româneşti, vol. I [A-D], Bucureşti, EdituraDidacticăşiPedagogică R. A., 1998, vol. II [E-L], III [M-P], IV [Q-Z], Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999, 2001, 2003.

8. Eugen Simion (coordonator), Dicţionarul general al literaturii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, vol. I A-B, 2004, vol. II C-D, 2004, vol. III E-K, 2005, vol. IV L-O, 2005, vol. V P-R, 2006.

9. Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. I-IV, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1976-1989 (vol. I, 1978; vol. II, 1976; vol. III, 1984; vol. IV, 1989).

10. Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane 1944-2000, Bucureşti, Editura Maşina de Scris, 2005.

11. Tudor Vianu, Opere, vol. 8 - Studii de filozofie a culturii. Ediţie de Gelu Ionescu şi George Gană, note de George Gană, Bucureşti, Edit. Minerva, 1979 (Introducere în teoria valorilor, pp. 51-141 şi Filozofia culturii, pp. 143-180).

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Domeniul de studii universitare de master: Filologie

Programul de master: Limbă, literatură şi cultură engleză în context european / English Language, Literature and Culture in the European Context (în limba engleză)

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Tematica pentru interviu:

1.      Limba engleză în contextul globalizării. Varietăţi identitare - geografice, sociale şi profesionale ale limbii engleze (referinţa 5)

2.      Limba engleză şi provocările comunicării interculturale (referinţele 1 şi 9)

3.      Mediere şi negociere lingvistică şi interculturală (referinţa 5)

4.      Discursul profesional şi repere pragmalingvistice (referinţele 2 şi 8)

5.      Identităţi culturale şi discurs literar (referinţa 6)

6.      Ştiinţă şi ficţiune în imaginarul social (referinţa 10)

7.      Canonic şi anticanonic din perspectivă pluridisciplinară şi transculturală (referinţa 3)

8.      Destinul literaturii în epoca globalizării (referinţele 7 şi 9)

 

Bibliografie generală

1.      Bargiela-Chiappini, F. (2004) Intercultural business discourse. In C. N. Candlin and M. Gotti (eds), Intercultural Aspects of Specialized Communication. Bern: Peter Lang, pp. 29-52

2.      Bargiela-Chiappini, F., C. Nickerson and B. Planken (2007) Business Discourse. Basingstoke: Palgrave Macmillan

3.      Bloom, Harold. The Western Canon:The Books and School of the Ages (London: Macmillan, 1994)

4.      Crystal, David. English as a Global Language. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)

5.      Katan, David. Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. (Manchester: St Jerome Publishing 1999), pp.7-154

6.      Miall, D. S. (2002). "Literary Discourse". In Handbook of Discourse Processes. Art Graesser, Morton Ann Gernsbacher, & Susan R. Goldman, Eds. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. p. 321-355

http://www.ualberta.ca/~dmiall/MiallPub/Miall_Literary%20Discourse.pdf

7.      O"Brien, Susie and Szeman, Imre. "Introduction: The Globalization of Fiction/the Fiction of Globalization", The South Atlantic Quarterly 100:3, Summer (2001) pp. 603-626

8.      Scollon, R., Scollon, S. B. K., & Jones, R. H. (2012). Intercultural communication: a discourse approach (3rd ed.). Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 135-217

9.      Siskind, Mariano. "The Globalization of the Novel and The Novelization of the Global: A Critique of World Literature", Comparative Literature 62 (2010) 4: 336-60. (from Theo D"Haen, César Dominguez and Mads Rosendahl Thomson (eds.), World Literature: A Reader (London: Routledge 2013): 329-52

10.  Steger, Manfred B.  (2009). "Globalisation and Social Imaginaries: The Changing Ideological Landscape of the Twenty-First Century". In Journal of Critical Globalisation Studies. Royal Holloway Faculty of History and Social Sciences, pp. 9-30.http://www.criticalglobalisation.com/Issue1/9_30_JCGS1_STEGER_GLOBALIMAGINARIES.pdf

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Domeniul de studii universitare de master: Contabilitate

Programul de master: Auditul şi controlul agenţilor economici

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

Nota: Tematica este valabilă numai pentru specializările care vor primi locuri subvenţionate.

 

Nr. Crt.

Tematica

Referinţa bibliografică

Paginaţie /articol

1.

Delimitări conceptuale privind activitatea de audit financiar

[1]

[2]

[3]

 

60-61

9-19

24-26

 

2.

Necesitatea, rolul şi obiectivele auditului financiar

[2]

[3]

[4]

 

28-32

31-35

15-19

3

Obiective şi principii care guvernează auditul situaţiilor financiare

[1]

[2]

 

69-87

19-28

4

Conţinutul dosarelor de lucru

[2]

[3]

 

42-46

161-163

5.

Importanţa probelor în auditul financiar

[2]

[3]

 

38-46

84-88

5.

Raportarea în auditul financiar

[2]

 

 125-137

 

8.

Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare (obiective, structuri specifice, caracteristici calitative pentru utilitatea informaţiilor prezentate, criterii de recunoaştere şi metode de evaluare)

 

 [OMFP 1802/2014]

 

-

 

9.

Conţinutul informaţional al situaţiilor financiare

-         Bilanţul

-         Contul de profit sau pierdere

-         Situaţia fluxurilor de trezorerie

-         Situaţia modificărilor capitalurilor proprii

-         Politici contabile şi note explicative

 

 

[5]

 

 

 

172-184

10.

Indicatori de analiză a situaţiei financiar-patrimoniale

-         Indicatori de analiză a lichidităţii

-         Indicatori de analiză a riscului

-         Indicatori de analiză a gestiunii resurselor

-         Indicatori de profitabilitate

 

 

[6]

 

286-289

267-275

204-234

299-306

11

Entităţile obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern

[Legea 162/2017, OUG 75/1999]

-

 


Referinţe bibliografice

1. Horomnea E., Audit financiar. Concepte, standarde, norme, Editura Alfa, Iaşi, 2010;

2. Socol A., Audit financiar, Seria Didactica a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, 2017;

3. Briciu S., Socol A., Ivan R., Tamas A., Puţan A., Topor D., Audit financiar-aspecte teoretice şi aplicaţii practice, Seria Didactica, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, 2014;

4. Neamţu H., Roman A.G., Ţurlea E., Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe, Editura Economică, Bucureşti, 2012;

5. Deaconu S.C., Particularităţi ale  contabilităţii entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;

6. Burja C., Analiză economico-financiară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2009;

7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 598/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 548/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 963/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

*** Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menţionate.

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Domeniul de studii universitare de master: Contabilitate

Programul de master: Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

Nota: Tematica este valabilă numai pentru specializările care vor primi locuri subvenţionate.

 

Nr. crt.

Tematica

Referinţa bibliografică

Paginaţie

1.

Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare (obiective, structuri specifice, caracteristici calitative pentru utilitatea informaţiilor prezentate, criterii de recunoaştere şi reguli de evaluare).

 [9]

 

[11]

art. 37 - 37

 

pct. 16-46;

75-122

2.

Sistemul informaţional al contabilităţii de gestiune

[1]

[10]

11 - 17

Anexa - pct. 1 

3.

Necesitatea, rolul şi obiectivele auditului financiar

[2]

[5]

28-32

15-19

4.

Suportul documentar utilizat în contabilitate

[4]

[12]

48 - 56

Anexa 1-  pct. A-D

5.

Conţinutul informaţional al situaţiilor financiare

5.1. Bilanţul

5.2. Contul de profit şi pierdere

5.3. Situaţia fluxurilor de trezorerie

5.4. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii

5.5. Politici contabile şi note explicative

[7]

[6]

172-184

119-170

 

6.

6. Indicatori de analiză a situaţiei financiar-patrimoniale

6.1. Indicatori de analiză a lichidităţii

6.2. Indicatori de analiză a riscului

6.3. Indicatori de analiză a gestiunii resurselor

6.4. Indicatori de profitabilitate

[7]

 

[3]

 

329 - 339

 

286-289

267-275

204-234

299-306

7

Instrumentele controlului de gestiune

[8]

33-85

8.

Bazele de evaluare utilizate în contabilitate

[5]

 

80 - 94

 

9.

Inventarierea în contabilitate

[4]

57 - 62

 

Referinţele bibliografice:

 

1.                  Briciu S., ş.c., - Contabilitate şi control de gestiune, Editura Aeternitas, Alba Iulia,  2010.

2.                  Socol A., Audit financiar, Seria Didactica a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, 2017.

3.                  Burja C., - Analiză economico-financiară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2009.

4.                  Cenar I.,  - Contabilitate, Seria Didactica, Alba Iulia, 2018.

5.                  Neamţu H., Roman A.G., Ţurlea E., - Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe, Editura Economică, Bucureşti, 2012.

6.                  Cioca I.C., Fundamente teoretice şi practice privind contabilitatea, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2019.

7.                  Deaconu S.C., Particularităţi ale  contabilităţii entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

8.                  Teiuşan S.C., - Control de gestiune, Universitatea „1 Decembrie 1918", Seria Didactica, Alba Iulia, 2017.

9.                  Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, în Monitorul Oficial al României nr. 454/2008, actualizată.

10.               OMFP nr. 1826/2003, pentru aprobarea Precizărilor privind organizarea contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor, Monitorul Oficial nr. 23/2004.

11.               OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul oficial nr. 963/2014, actualizat.

12.              OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Monitorul Oficial nr. 910/2015.

        *** Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menţionate.

 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Domeniul de studii universitare de master: Administrarea afacerilor

Programul de master: Administrarea dezvoltării regionale durabile

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Tematica interviului

1.      Conceptul de integrare economică internaţională - definire şi forme (Ref. 1, pag. 13-36)

2.      Uniunea Europeană - etape în evoluţie (Ref. 2, pag. 24-41)

3.      Dezvoltarea economică regională în Uniunea Europeană (ref. 1, pag. 146-171)

4.      Investiţiile şi creşterea economică (Ref. 2, pag. 97-125)

5.      Rolul investiţiilor în dezvoltarea economică (Ref. 2, pag. 154-186)

6.      Funcţiile managementului (Ref. 3, pag. 20-28, Ref. 4, subcapitolul 1.2.)

7.      Organizarea procesuală şi organizarea structurală (Ref. 3, pag. 28-37, Ref. 4 subcapitolul 4.5.)

8.      Stiluri generale de conducere (Ref. 3, pag. 61, Ref. 4, subcapitolul 7.1.4)

9.      Metode şi tehnici de management (Ref. 3, pag. 47-61, Ref. 4, subcapitolul 4.3.)

10.  Motivarea personalului (Ref. 4, subcapitolul 5.2.)

Referinţele bibliografice:

1.      Economie europeană, Ionela Gavrilă-Paven, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2013.

2.      Investiţiile in economia contemporană, Ionela Gavrilă-Paven, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.

3.      Management. Note de curs, Mălina Cordoş, Seria Didactica, Alba Iulia, 2017.

4.      Fundamentele managementului organizaţional, O. Nicolescu, I. Verboncu -resursă în format digital, Biblioteca ASE Bucureşti http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=60&idb=7

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Domeniul de studii universitare de master: Administrarea afacerilor

Programul de master: Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Tematica interviului

1.      Managementul unităţilor de comerţ - componentă a  managementului serviciilor (referinţa 1, pag. 43-84)

2.      Managementul activităţilor de bază din unităţile de comerţ (referinţa 1, pag. 91-144)

3.      Piaţa turistică (referinţa 2, pag. 25-48, referinţa 3, pag. 133-160)

4.      Circulaţia turistică: formele de turism şi măsurarea circulaţiei turistice (referinţa 3, pag. 73-98)

5.      Politica de produs turistic (referinţa 2, pag. 174- 203)

6.      Politica de distribuţie în turism  (referinţa 2, pag. 208- 220)

7.      Politica de preţuri şi tarife în turism (referinţa 2, pag. 226-237)

8.      Politica de promoţională în turism (referinţa 2, pag. 241-261)

9.      Principiile managementului în servicii (referinţA 4, pag. 56-61)

 

Bibliografie

1.      Hinescu A., (coord.), Management în comerţ, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2005

2.      Patriche, D., Stremţan, F. (ş.a.), Elemente de marketing turistic, Editura GLOBAL MEDIA IMAGE, Deva, 2000

3.      Minciu, R., Economia turismului, Ed. Uranus, Bucureşti, 2004

4.      Achim, M.I., Hinescu. A., Popa. D., Managementul serviciilor, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2005

5.      Nedelea A.M.(coord.), Turism. Teorie şi practică, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014


 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Domeniul de studii universitare de master: Finanţe

Programul de master: Fiscalitate şi management financiar

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

***Notă: Tematica este valabilă numai pentru specializările care vor primi locuri subvenţionate

Nr. Crt.

Tematica

Referinţa bibliografică

Paginaţia

1

Elementele tehnice ale impozitelor. Cote de impunere

 [3]

75-79

2

Clasificarea impozitelor

 

 [3]

84-90

3

Cheltuieli deductibile, cheltuieli cu deductibilitate limitată, cheltuieli nedeductibile.

[1]

[2]

 

5-30

21-45

4

Definitii (definiţia sediului permanent; definiţii ale termenilor comuni)

[4]

art. 7, art. 8 cod fiscal

5

Impozitul pe PROFIT (inclusiv impozitul pe DIVIDENDE)

[4]

art. 13 - art. 46 cod fiscal

6

Impozitul pe veniturile

MICROINTREPRINDERILOR

[4]

art. 47 - art. 57 cod fiscal

7

Impozitul pe venit

[4]

art. 58 - art. 134 cod fiscal

8

Contribuţii sociale obligatorii

[4]

art. 135 - art. 220

9

Impozitul pe veniturile obţinute din Romania de NEREZIDENTI şi impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiinţate în Romania

[4]

art. 221 - art. 264

10

TVA - Taxa pe valoarea adaugată

[4]

art. 265 - art. 334

11

ACCIZE si alte taxe speciale

[4]

art. 335 - art. 452 cod fiscal

12

  Impozite şi taxe LOCALE

[4]

art. 453 - art. 495

Referinţe bibliografice

1.      Tamas Szora A., Compendiu de contabilitate privind implementarea măsurii 1.2.3. A POC "Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe", editura Aeternitas Alba Iulia 2017

2.      Tamas Szora A., Topor I.D., Speţe şi soluţii privind contabilitatea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, editura Aeternitas Alba Iulia 2017

3.      Dănuleţiu Dan, Introducere în finanţe şi elemente de finanţe publice, seria Didactica, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, 2019

4.      Legea nr 227/2015 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Monitorul Oficial nr. 688/2015, actualizată.

        *** Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menţionate.


 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Domeniul de studii universitare de master: Marketing

Programul de master: Marketing şi promovarea vânzărilor

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

Tematica interviului:

1.      Conceptul de marketing (referinţa 1, pag. 19-27)

2.      Mediul de marketing  (referinţa 1, pag. 75-90)

3.      Piaţa întreprinderii (referinţa 1, pag. 91-107)

4.      Politica de produs (referinţa 1, pag. 329-367)

5.      Politica de preţ (referinţa 1, pag. 375-401)

6.      Politica de distribuţie (referinţa 1, pag. 405-479)

7.      Politica promoţională (referinţa 1, pag. 483-519)

8.      Organizarea activităţii de marketing în cadrul firmei (referinţa 1, pag. 523-550)

9.      Procesul cercetării de marketing (referinţa 2, pag.91-142 )

10.  Procesul decizional de cumpărare (referinţa 3, pag. 34-47)

11.  Mix-ul de marketing în domeniul serviciilor (referinţa 4, pag. 100-119)

 

Bibliografie:

1.      Balaure, V., (coord.), Marketing, ediţia a-II-a, Editura Uranus, Bucureşti, 2003

2.      Cătoiu, I., (coord.), Cercetări de marketing - tratat, Editura Uranus, Bucureşti, 2009

3.      Cătoiu, I., Teodorescu, N., Comportamentul consumatorului, , Editura Uranus, Bucureşti, 2004

4.      Vorszak, A., (coord.), Marketingul Serviciilor, Ediţia a II-a, Editura Presa Universitara Clujeană.

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Domeniul de studii universitare de master: Inginerie geodezică

Programul de master: Sisteme Informaţionale Cadastrale şi Management Imobiliar

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 

I. TEHNICI GEODEZICE ŞI TOPOGRAFICE

 

1.      Sisteme de proiecţie şi de referinţă utilizate în geodezie

2.      Verificarea şi rectificarea aparatelor clasice şi moderne

3.      Metode indirecte de măsurare a mărimilor topografice

4.      Metode de optimizare a diferitelor tipuri de măsurători

5.      Reţele geodezice de sprijin, de îndesire, de ridicare

6.      Crearea reţelelor de nivelment de precizie

7.      Lucrări geodezo-topografice în exploatări miniere

8.      Lucrări geodezo-topografice în construcţii

9.      Reţele GPS - principii generale

10.  Modernizarea reţelelor geodezice

11.  Aplicaţii geodezice - utilizarea aparaturii moderne în aplicaţii geodezice

12.  Automatizarea calculelor geodezice şi topografice

13.  Exploatarea programelor specializate în topografie şi cadastru

14.  Utilizarea staţiei totale în lucrări topografice

15.  Transcalcularea coordonatelor

 

II. METODE MODERNE ÎN CADASTRU SI MANAGEMENTUL IMOBILIAR 

 

1.      Sisteme de proiecţie cartografice utilizate în cadastru

2.      Modernizarea metodelor de ridicare a detaliilor cadastrale

3.      Întocmirea planurilor cadastrale (conţinut)

4.      Redactarea automată a planurilor cadastrale

5.      Optimizarea documentaţiei grafice cadastrale

6.      Succesiunea operaţiilor de compensare a suprafeţelor în teritoriile administrativ - teritoriale

7.      Utilizarea teledetecţiei şi fotogrammetriei în cadastru

8.      Delimitarea cadastrală

9.      Trasarea lucrărilor de cadastru

10.  Publicitatea imobiliară

11.  Principii de întocmire automatizată a registrelor cadastrale

12.  Evaluarea bunurilor imobile: terenuri şi construcţii

13.  Bonitarea terenurilor agricole

14.  Principii juridice în lucrările de cadastru

15.  Managementul lucrărilor în cadastrul imobiliar şi al reţelelor edilitare

16.  GIS în cadastre de specialitate

17.  Actualizarea periodică a cadastrului 

Notă: Tematica propusă va fi abordată în mod practic prin prisma prezentării de către candidat a unui studiu de caz centrat pe una din temele propuse.

 

 BIBLIOGRAFIE

Achim, M.I., Palamariu, M. - Managementul lucrărilor de geodezie şi cadastru, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009;

Borşan, T. - GIS. Fundamente teoretice şi practice, Seria Didactica, Alba Iulia, 2013;

Borşan, T., Topografie arheologică şi GIS - Fundamente teoretice şi aplicaţii practice, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2015;

Boş N., Iacobescu O. - Topografie modernă, Edit. C.H. Beck, C.H. Beck, 2007;

Dimen, L., Golgoţiu, T. - Teledetecţie, Editura Studia, Cluj Napoca, 2009;

Ienciu, I. - Optimizarea reţelelor geodezice în cadastru, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006;

Ienciu,  I.,  Oprea,  L. - Prelucrarea  automată  a  datelor  analitice  şi  grafice  din topografie şi cadastru, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009;

Ienciu, I., Oprea,  L., Tudoraşcu, M. M. - Topografie şi cadastru, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014;

Ienciu, I., Oprea, L. -  Topografie generală, Seria „Didactica", Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2014;

Ienciu, I., Oprea, L., Voicu, G. E., Borşan, T. - Instrumente geodezice şi metode de măsurare - îndrumător de laborator, Seria „Didactica", Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2009;

Imbroane, A - Sisteme Informatice Geografice - Volumul I - Structuri de date, Editura Presa Universitară Clujană, Cluj Napoca, 2012;

Oprea L. - Cadastru - Îndrumătot de proiect, Seria Didactica, 2007;

Oprea, L., Ienciu, I., Voicu, G. E. - Automatizarea lucrărilor topo-geodezice, Seria Didactica, Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2009;

Oprea, L. - Cadastru - îndrumător de proiect şi practică cadastrală, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009;

L. Oprea, I. Ienciu - Cartografie, Seria „Didactica", Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2017;

Oprea, L., Ienciu,  I., Voicu, G. E. - Automatizarea lucrărilor topo - geodezice, Seria „Didactica", Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2014;

Oprea, L., Ienciu, I. - Cadastru imobiliar, Seria „Didactica", Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2014;

Oprea, L., Tudoraşcu, M. M.- Cadastru general, Seria „Didactica", Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2013;

Palamariu M - Geodezie - Curs universitar Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2006;

Palamariu, M., Borşan, T. - Măsurători geodezice prin unde - Curs universitar, Seria Didactica, Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2008;

Palamariu, M., Oprea, L. - Noţiuni de evaluarea bunurilor imobiliare - aplicaţii, Seria „Didactica", Universitatea „1 Decembrie 1918", 2008;

Palamariu M., E. Koncsag.- Compensarea măsurătorilor şi statistică, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2009;

Pădure I., Tudoraşcu M., Oprea L. - Cadastru funciar, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2009;

Păunescu C., Mocanu V., Dimitriu S.- Sistemul global de poziţionare G.P.S., Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008;

Pop, N. - Topografie şi trasări inginereşti, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2010;

Popa, D.V. - Amenajarea teritoriului şi urbanismul, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2010;

Ungur A., Koncsag E. - Cadastru - Îndrumător de laborator, Seria Didactica, Alba Iulia, 2009;

Vorovencii, I., Pădure, I. - Cadastre de specialitate, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, Braşov, 2010;

Vorovencii, I. - Teledetecţie satelitară, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2015.

 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Domeniul de studii universitare de master: Informatică

Programul de master: Programare avansată şi baze de date

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 

TEMATICA

 

Partea I: Programare:

1.      Caracteristici algoritmilor. Etapele elaborării algoritmilor. Metode de proiectarea algoritmilor. Top-down, Bottom Up 

2.      Programarea structurată. Principii

3.      Algoritmi elementari           

3.1.   Schimbarea valorilor a două variabile  

3.2.   Parcurgerea elementelor unei mulţimi   

3.3.   Implementarea cuantificatorilor matematici oricare şi există      

4.      Metode şi tehnici de realizare a algoritmilor 

4.1.   Metoda Greedy          

4.2.   Metoda Backtracking 

4.3.   Metoda Divide et Impera

4.4.   Programare dinamică  

5.      Structuri de date

5.1.   Structuri neomogene (articol, fişier)

5.2.   Tablouri: operaţii cu tablouri. Metode de sortare

5.3.   Liste înlănţuite

5.4.   Arbori binari de căutare

5.5.   Grafe

6.      Programarea modulară. Definirea şi parametrizarea subalgoritmilor.

 

Partea a II-a:  Programarea orientată obiect:

 

a.       Concepte şi principii

b.      Clasa. Abstractizarea

c.       Obiect. Incapsulare

d.      Atribute (câmpuri)

e.       Metode (operaţii)

f.        Relatiile dintre clase.

g.       Mostenirea

h.       Polimorfismul

 

Partea a III-a:  Baze de date

 

1.      Principii generale

1.1.   Concepte de bază

1.2.   Abordarea bazelor de date

1.3.   Nivele de abstracţie în Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD). Baza logică. Baza conceptuală

2.      Procesul de proiectare a bazelor de date

2.1.   Modelarea datelor logice

2.2.   Modelul conceptual Entitate-Asociere

2.3.   Proprietăţile dezirabile şi funcţionale SGBD

3.      Maparea pe modelul relaţional

4.      Normalizarea

4.1.   Formele normale FN1, FN2, FN3

4.2.   Scheme relaţionale

5.      Algebra relaţională

5.1.   Chei primare şi secundare. Constrângeri de integritate

6.      Proiectarea fizică a bazelor de date relaţionale

6.1.   Crearea şi modificarea structurii tabelelor bazelor de date (CREATE TABLE, ALTER TABLE)

6.2.   Instrucţiuni de manipulare a datelor (INSERT, UPDATE, DELETE)

6.3.   Interogarea bazelor de date (SELECT)

6.4.   Tabele virtuale în interogări (VIEW)

6.5.   Rutine stocate în SGBD (PROCEDURE, FUNCTION, TRIGGER)

6.6.   Drepturi şi utilizatori într-un SGBD

6.7.   Gestiunea tranzacţiilor

 

 

Bibliografie recomandată

 

1.      Domsa O., Algoritmica, Curs, Editura Didactica, 2002, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia

2.      Rotar C., Algoritmi si structuri de date, Curs, Editura didactica, 2008, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia.

3.      LOGOFATU D., ALGORITMI FUNDAMENTALI IN C ++: APLICATII,  Iasi, Editura POLIROM, 2007.

4.      Frentiu M., Motogna S., Lazar I., Prejmerean V., Elaborarea algoritmilor, Litografia Universitatii "Babes Bolyai", Cluj Napoca, 1998.

5.      CORMEN T.H., LEISERSON E.C., RIVEST R.R., Introducere în algoritmi, Editura Libris Agora, 2000 (traducere în limba româna).

6.      Stroustrup B.: The C++ Programming Language, Adisson-Wesley, 3nd edition, 1997

7.      Schildt H., C++ Manual complet, Teora, 2000

8.      Bruce Eckel: Thinking in C++, 2nd Edition , Thinking in Java, 3rd Edition

9.      Olteanu E., Muntean M., Baze de date relaţionale, Editura Aeternitas, ISBN 978-973-1890-86-9, 2010. 

10.  Muntean M., Olteanu E., Baze de date. Aplicaţii, Seria Didactica, 2014. 

11.  Muntean M., Sisteme de gestiune a bazelor de date. Note de curs, Seria Didactica, 2014. 

12.  Muntean M., Rîşteiu M., Sisteme de gestiune a bazelor de date. Aplicaţii, Editura Aeternitas, ISBN 978-606-613-052-3, 2013. 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Domeniul de studii universitare de master: Ingineria mediului

Programul de master: Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 

Tema 1. Ecologie şi protecţia mediului

1. Ecologia şi dinamica populaţiilor. Explozia demografică

2. Surse de poluare a mediului

3. Efectul de seră

4. Deprecierea stratului de ozon stratosferic

5. Resurse energetice şi utilizarea acestora

6. Dezvoltarea durabilă

 

Tema 2. Evaluarea impactului ecologic asupra mediului 

1. Etapele procedurale ale evaluării impactului asupra mediului

2. Bilanţul de mediu

3. Metode de evaluare a impactului asupra mediului

 

Tema 3. Tehnologii de recuperare şi reconversie a deşeurilor

1. Managementul deşeurilor.

2. Aplicaţii practice în domeniul managementului deşeurilor solide

3. Emisii de la incineratoarele de deşeuri

 

 

Bibliografie

 

1. F. Ardelean, V. Iordache, Ecologie si protecţia mediului, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2007 (pag. 35-47, pag. 78-95, pag. 125-131 şi pag. 143-166)

2. I. Tulbure, Ecologie generala - suport de curs, Ed. Univ. „1 Decembrie 1918", 2009 (pag. 21-42 şi pag. 48-74)

3. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030

4. Rojanschi V, Florina Bran, Grigore F., Diaconu Simona - Evaluarea impactului ecologic si auditul de mediu - Ed. ASE Bucuresti 2004

5. Mihai Corcheş, Evaluarea impactului ecologic asupra mediului  înconjurător - Note de curs, Seria Didactica, Alba Iulia, 2012 (pag. 25-32 şi pag. 45-54).

5. Oana Cristina   Modoi,  Alexandru   Ozunu,  Aplica ii   practice  în  domeniulţ

managementului   de eurilor   solide,   Editura   Efes,   Cluj-Napoca,   2012   (capitolulş

"Generalită i   despre   managementul   de eurilor",   pag   5-16   i   capitolul   "Emisii   de   laţ ş ş

incineratoarele de de euri", pag 70-79)

5. Oana Cristina   Modoi,  Alexandru   Ozunu,  Aplica ii   practice  în  domeniulţ

managementului   de eurilor   solide,   Editura   Efes,   Cluj-Napoca,   2012   (capitolulş

"Generalită i   despre   managementul   de eurilor",   pag   5-16   i   capitolul   "Emisii   de   laţ ş ş

incineratoarele de de euri", pag 70-79)

6. Oana Cristina Modoi, Alexandru Ozunu, Aplicaţii practice în domeniul managementului deşeurilor solide, Editura Efes, Cluj-Napoca, 2012 (pag 5-16 şi pag 70-79).

 

Notă: Tematica propusă va fi abordată în mod practic prin prisma prezentării de către candidat a unui studiu de caz centrat pe una din temele propuse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Domeniul de studii universitare de master: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Programul de master: Sisteme electronice inteligente avansate

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

Componente şi circuite electronice pasive

1.      Enumeraţi şi explicaţi parametrii rezistorului, inclusiv elementele parazite care intervin în schema echivalentă.

2.      Enumeraţi şi explicaţi parametrii condensatorului, inclusiv elementele parazite care intervin în schema echivalentă.

3.      Enumeraţi şi explicaţi parametrii inductorului, inclusiv elementele parazite care intervin în schema echivalentă.

4.      Explicaţi parametrii termistorului şi trasaţi caracteristica sa electrică şi termică.

5.      Explicaţi parametrii varistorului şi trasaţi caracteristica sa electrică.

 

Instrumentaţie electronică de măsură

1.      Explicaţi caracteristicile metrologice (domeniu, rezoluţie, sensibilitate, precizie, trasabilitate, acurateţe) şi cele constructive (capacitate de suprasarcină, protecţie climatică si perturbaţii externe) ale mijloacelor electronice de măsură.

2.      Despre ce aparat de măsură este vorba în figură şi cum funcţionează acesta?

 

 

Robotică

 1.      Descrierea sistemelor de acţionare electrică pentru ansamblu robotizat.

2.      Prezentarea sistemelor de conducere:

a.      Cu logică cablată,

b.      Cu logică flexibilă,

c.      Cu automate programabile,

d.      Cu multiprocesor,

Pentru ansambluri robotizate.

3.      Conducerea roboţilor prin controlere logice programabile.

Bibliografie

Chircor, M.,Curaj, A.[2001]. Elemente de cinematica, dinamica si planificarea traiectoriilor robotilor industriali, Bucuresti : Editura Academiei Romane.

Handra-Luca, V., s.a. [2003]. Introducere in modelarea robotilor cu topologie speciala, Cluj-Napoca : Editura Dacia.

Ciortea E. M., [2014]. Bazele Roboticii. Note de curs, Seria Didactică, Alba Iulia  :

Subiectul 1. - pag. 43-63, Subiectul 2a. - pag. 64-71, Subiectul 2b. - pag. 72-98, Subiectul 2c. - pag. 99-106, Subiectul 2d. - pag. 107-120, Subiectul 3. - pag. 121-131

 

Sisteme de comunicaţii

1.      Arhitectura de bază şi principii de comunicaţii digitale

2.      Comunicaţii seriale sincrone- exemple: semnale, protocol, circuite

3.      Comunicaţii seriale asincrone- exemple: semnale, protocol, circuite

4.      Comunicaţii seriale asincrone industriale- exemple: semnale, protocol, circuite

5.      Principii de realizare a convertoarelor de protocoale de comunicaţie

6.      USB sincron şi asincron: arhitecturi, exemple

7.      Modelul OSI pentru industrial ethernet

8.      Modelul OSI pentru comunicaţiile radio în banda liberă. Ex. 2.4 GHz

9.      Arhitectura sistemului de comunicaţie GSM. Protocoale specifice

10.  Arhitecura sistemului de comunicaţie GPS. Mod de realizare. Protocolul NMEA

11.  Arhitecura sistemului de comunicaţie RFID. Mod de realizare. Protocolul Wincester

 

Bibliografie

- RAY HORAK, TELECOMMUNICATIONS AND DATA COMMUNICATIONS HANDBOOK, WILEY-INTERSCIENCE

A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, ISBN 978-0-470-04141-3

- Steve Mackay CPEng, Edwin Wright MIPENZ, DeonReynders Pr.Eng, John Park, Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting, Elsevier 2012, ISBN 07506 5807X

 

Sisteme de achiziţii de date şi sisteme de senzori

1.      Principii de măsură ale parametrilor electrici

2.      Principii de măsură ale parametrilor ne-electrici

3.      CAN/DAC pentru sisteme de achiziţii de date

4.      Teorema lui Niquist pentru sistem monocanal/ multicanal

5.      Datalogger-e pentru măsurarea datelor

6.      Principii de proiectare ale  sistemelor de achiziţie şi stocare a datelor la distanţă

 

Bibliografie

- Sabrie Soloman, SENSORS HANDBOOK, ISBN: 978-0-07-160571-7, Copyright © 2010, The McGraw-Hill Companies

- Lucian Ciobanu Senzori şi traductoare Editura MATRIX ROM 2006

- Valer Dolga Senzori si traductoare Editura Eurobit, Timisoara,1999

Microcontroller-e

1.      Arhitecturi tipice de microcontroller-e

2.      Organizarea datelor în memoria microcontroller-elor

3.      Configurarea microcontrollere-lor pentru Analog I/O, digital I/O

4.      Utilizarea întreruperilor în microcontroller-e

5.      Seturi de instrucţiuni ale miccorcontroller-elor

6.      Directive specifice microcontroller-elor

7.      Etapele programării microcontroller-elor

8.      Medii de programare specifice microntrollere-lor

9.      Clase de elemente hardware conectabile la microcontroller-e

Bibliografie:

- Gunther Gridling, Bettina Weiss, Introduction to Microcontrollers, Vienna University of Technology, Institute of Computer Engineering, Embedded Computing Systems Group

 

Circuite integrate analogice

1.      Circuite integrate analogice de uz general.

2.      Principalii parametrii ai amplifcatoarelor operaţionale.

3.      Subcircuite utilizate în amplificatoarele operaţionale.

4.      Aplicaţii liniare şi neliniare ale circuitelor integrate analogice.

 

Bibliografie CIA:

1.      Gray P.R., R.G. Meyer, "Circuite integrate analogice. Analiza şi proiectare", Ed. Tehnica,1997.

2.      Gheorghe Pană, CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE, Îndrumar de proiectare, Universitatea Transilvania Braşov, 1999, disponibil online la adresa: http://vega.unitbv.ro/~pana/cia.p/Pr_EA.pdf

 

Circuite integrate digitale

1.      Noţiuni de algebră Boole. Minimizarea funcţiilor logice.

2.      Clasificări ale circuitelor integrate digitale. Ilustraţi fiecare tip de circuit.

3.      Clasificări ale memoriilor semiconductoare. Ilustraţi fiecare tip.

4.      Tipologia circuitelor logice programabile. Ilustrare.

Bibliografie CID:

1.      Toacşe Gheorghe, Nicula Dan: Electronică digitală, vol I şi II, Ed. Tehnică, 2005.

2.      Dan NICULA, ELECTRONICA DIGITALĂ - Carte de invăţătură, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012 (disponibilă şi online la adresa: http://www.dannicula.ro/ed_ci/index.html).

 

 Sisteme electronice programabile

 Limbaje de programare folosite în programarea microcontrolerelor

1.      Compilatoare şi interpretoare

2.      Structura generală a unui microcontroler AVR pe 8 biţi

3.      Diferenţe între logica cablată si logica programată

4.      Structura de baza a unui PLC

5.      Limbaje de programare a PLC - urilor

6.      Programarea cu circuite logice, limbaje de programare, structura generală a circuitelor logice programabile

Bibliografie

Călin, Sergiu. ş.a. (1983). Echipamente electronice pentru automatizări, Bucureşti:Editura Didactică şi Pedagogică

Chivu, Aurelian. ş.a. (2005). Electronică analogică, electronică digitală, Craiova:Editura Arves

Dumitrache loan (2005). Ingineria reglării automate, Bucureşti: Editura Politehnica Press

 

Electronică medicală

 

1.      Criterii de clasificare a semnalelor biomedicale

2.      Descrierea amplificatorului de instrumentaţie, prezentarea schematica

3.      Traductoare folosite în culegerea semnalelor biomedicale

Bibliografie

T. D. Gligor, A. Poliacec, D. Bartor, V. Goia, Aparate electronice medicale, Ed. Dacia, 1988

Rodica Srungaru, Electronica medicala, E.D.P. 1992

H. Costin, Electronică Medicală, Editura Cantes, Iaşi, 2000 sau Electronică Medicală, Litografia U.M.F., 2000

R.Strungaru , Electronică Medicală, Editura Didactica si pedagogica, Bucureşti, 1982

Policec A., Aparate electronice aplicate in medicina, Inst. Pol. Traian Vuia, Timisoara, 1978

 

Dispozitive electronice

1.      Cum funcţionează o diodă  Zener

2.      Cum funcţionează TEC-J 

3.      IDSS  este: (a) curentul maxim de drenă; (b) curentul minim de drenă; (c) curentul maxim de poartă; (d) curentul minim de poartă.

4.      Cum se realizează funcţia de amplificare

5.      Cum se comportă circuitele electronice în frecventă. Care este influenţa capacităţilor interne Cgs, Cgd  ale tranzistoarelor MOS

6.      Ce reprezintă parametrii statici ai dispozitivelor semiconductoare

7.      Ce reprezintă parametrii dinamici ai dispozitivelor semiconductoare

 

Circuite Electronice

1.      Circuite cu tranzistoare bipolare. Amplificator în conexiunea EC. Amplificator în conexiunea CC

2.      Tranzistor cu efect de câmp TEC

3.      Polarizarea tranzistoarelor bipolare şi cu efect de câmp

4.      Amplificatoare cu tranzistoare bipolar

5.      Calculul răspunsului la joasă şi înaltă frecvenţă

6.      Circuite cu amplificatoare operaţionale: Circuite de însumare, circuite astabile, amplificatoare diferenţiale, amplificatoare de instrumentaţie

7.      Circuite de integrare şi derivare. Circuite de logaritmare şi exponenţiale

8.      Stabilizatoare liniare cu reacţie negativă

9.      Generatoare de funcţii simetrice şi asimetrice

10.  Oscilatoare sinusoidale

11.  Amplificatoare de putere

12.   Stabilizatoare cu circuite integrate A 723. Stabilizatoare în trei puncte 78XX, 79XX

 

Bibliografie

G.Brezeanu,Fl. Dreghiciu, - Circuite Electronice Fundamentale, Editura Niculescu, 2013-

G.Brezeanu, A. Rusu , Electronic Devices - power points slides,2006

- R. Muller, T. Kamins, Devices Electronics for Integrated Circuits, Wiley and Sons, New York, 1988.

- R. F. Pierret, G. W. Neudeck, Modular Series on Solid State Devices, Addison - Wesley, New York, 1990

- P.R.Gray, P.J. Hurst, S.H.Lewis,R.G.Meyer, Analysis and Design of Analog IC"s, editia 4, J.Whiley&Sons,2001.

- K.R.Laker,W.M.C. Sansen, Design of Analog IC"s and Systems , McGrawHill, 1994.

- T.H. Lee The Design of CMOS Radio Frequency IC ,Cambridge University Press, 1998.

- A. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic Circuits,editia a 5-a,Oxford University Press, 2004.

D. Dascalu, A.Rusu, M. Profirescu, I. Costea, Dispozitive si circuite electronice, Ed. Didactica Pedagogica, Bucuresti, 1982.

 

Electronica Auto

1.      Sisteme de injecţie electronică.

2.      Sisteme de aprindere electronică.

3.      Sisteme de control al frânării.

4.      Ce măsoară sonda Lambda?

5.      Cum se explică denumirea catalizatorului cu trei căi?

6.      In timpul reparaţiei autovehiculului s-a deconectat bateria. După reparaţie motorul nu funcţionează uniform. Din ce cauză?

7.      Care este scopul comutării tubului de aspiraţie?

8.      Cum reacţionează sistemul Motronic la defectarea senzorului axului cu came?

9.      Care afirmaţie descrie modul de lucru al motorului Diesel?

 

 

BIBLIOGRAFIE

Modern Automotive technology.Fundamental Service Diagnostics.2006, ISBN 978-3-8085-2301-8

*** Bosch - Automotive Handbook 8th Edition - R. Bosch - 2011; ISBN 978-1-119-97556-4

Electrical Engineering. Tables Standards, Formulas, 1st English edition 2008, ISBN 978-3-8085-3033-7

A. Jurgen - Automotive Electronics Systems Handbook - McGraw Hill - 2001

*** Bosch - Automotive Handbook - R. Bosch - 2001

*** Bosch - K, J, KE Injection Systems - R. Bosch - 2001;

*** Bosch - CAN Protocol - R. Bosch - 2002;

*** Bosch - Engine management and ECU - R. Bosch - 2001;

Infineon - Automotive Applications Handbook - R. Bosch - 2001

 

 

TESTAREA AUTOMATA

1.      Standardele de testare. Standardul IPC 610

2.      Tehnologia de Asamblare a Componentelor în Găuri

3.      Ansambluri Montate pe Suprafaţă - SMT

4.      Defecte de Componente,  Ansambluri şi PCB

5.      Testabilitate: principii, proiectare SCAN şi BOUNDARY SCAN

BIBLIOGRAFIE

1.       Electrical Engineering. Tables Standards, Formulas, 1st English edition 2008, ISBN 978-3-8085-3033-7

2.       Pitică Dan  - Elemente de testare pentru sisteme electronice, Editura Albastră, 2001;

3.       Abramovici M., Breuere M., Friedman A. - Digital Systems Testing and Testable Design, Computer Science Press, 1998;

Pitică Dan, Şortoc Cornel- Testarea echipamentelor electronice -îndrumar de laborator, Casa cărţii de ştiinţă, 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul de studii universitare de master: Drept

Programul de master: Instituţii de drept privat

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 

TEMATICA

 

I.       Actul juridic civil

 • Definirea şi clasificarea actului juridic civil
 • Condiţiile actului juridic civil
 • Modalităţile şi efectele actului juridic civil
 • Termenul, condiţia şi sarcina ca modalităţi ale actului juridic civil
 • Enumerarea şi reglementarea principiilor care guvernează efectele actului juridic civil
 • Nulitatea în actul juridic civil. Noţiunea şi funcţiile nulităţii
 • Cazurile care atrag aplicarea nulitatii şi clasificarea nulităţilor
 • Efectele juridice ale aplicării sancţiunii nulităţii

 

II.    Dreptul de proprietate privată

 • Noţiune
 • Caractere juridice
 • Limitele dreptului de proprietate privată

 

III. Contracte speciale

 • Contractul de vânzare-cumpărare
 • Contractul de donaţie
 • Contractul de mandat

 

IV.  Succesiuni

 • Moştenirea legală
 • Moştenirea testamentară

 

Bibliografie recomandată:

1.      Florin Motiu - Contractele speciale in Noul Cod Civil, Ed. Wolters Kluwer, 2011

2.      Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentarii pe articole, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012

3.      Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu - Instituţii de drept civil, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012

4.      Miruna Tudoraşcu. Adam Drăgoi, Dreptul asupra moştenirii. Explicaţii teoretice şi aspecte practice, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2016

5.      Eugen Chelaru - Drept civil. Partea generală. Ediţia 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

6.      VALERIU STOICA, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul de studii universitare de master: Drept

Programul de master: Ştiinţe penale şi criminalistică

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Tematică:

Domenii: Drept penal general, Drept penal special, Criminalistică, Drept procesual penal

Teme: Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea

Pluralitatea de infractori

Concursul de infracţiuni

Recidiva

Planificarea activităţii de urmărire penală.

Infracţiunea continuă, continuată şi de obicei

Minoritatea în dreptul penal

Răspunderea penală

Pedepsele în dreptul penal

Individualizarea executării pedepselor

Amnistia şi graţierea

Furtul.

Înşelăciunea.

Uciderea din culpă.

Ultrajul contra bunelor moravuri

Şantajul

Asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni

Violarea de domiciliu

Furtul calificat.

Tâlhăria

Tactica cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite cu violenţă.

Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului.

Urmele în criminalistică.

Metodologia investigării infracţiunilor de furt.

Identificarea criminalistică

Laboratoarele institutului de criminalistică

Cercetarea locului faptei.

Tactica ascultării martorului.

Aspecte criminologice privind delincvenţa juvenilă.

 

Bibliografie

1. Pentru Criminalistică

Lazăr Augustin, "Criminalistică", ediţia a II-a, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2008

I. Mircea, "Criminalistică", Editura Lumina Lex, Bucureşti

2. Pentru Drept penal

Florin Streteanu, Daniel Nitu, „Drept penal. Partea Generala", Editura Universul juridic, Bucuresti, 2014

Alexandru Ionas, Alexandru Florin Magureanu, Cristina Dinu, „Drept penal. Partea speciala", Editura Universul Juridic, Bucuresti. 2015

Angela Maria Tatu, "Drept penal general", editura Risoprint, Seria Doctrina, 2007

Adrian Ştefan Tulbure, Laurenţiu Boureanu, "Drept penal român - partea specială", Editura Risoprint, Seria Doctrina, 2007

Mitrache Constantin, Mitrache Cristian, "Drept penal roman. Partea generală", Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

Alexandru Boroi, "Drept penal şi drept procesual penal", Editura CH Beck, Bucureşti, 2009

3. Pentru drept procesual penal

Anca Lelia Lorincz, „Drept procesual penal",  Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Adrian Ştefan Tulbure, Angela Tatu, "Tratat de drept procesual penal", Editura All Beck, Bucureşti, 2003

4. Legislaţie:

Noul Cod penal

Noul Cod de procedură penală

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul de studii universitare de master: Ştiinţe administrative

Programul de master: Asistenţă managerială şi administrativă

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

TEMATICĂ

1. Condiţiile generale ale investirii în funcţie a funcţionarului public

2. Detaşarea funcţionarului public

3. Răspunderea disciplinară a funcţionarului public

4. Actele de natură administrativă ale şefului statului

5. Încetarea calităţii de membru al Guvernului

6. Răspunderea Guvernului în raport cu răspunderea miniştrilor

7. Principiile administraţiei publice locale

8. Răspunderea consiliilor şi consilierilor

9. Proceduri consulatative impuse de imperativul asigurării transparenţei decizionale în administraţia publică

10. Actele administrative irevocabile

11. Nulitatea absolută şi relativă în dreptul administrativ

12. Efectele controlului parlamentar

13. Condiţiile (de fond şi formă) ale activităţii de verificare, de către Avocatul Poporului, a respectării drepturilor şi şibertăţilor cetăţeneşti

14. Condiţiile de admisibilitate ale acţiunii în contencios administrativ

15. Procedura constatării contravenţiei.

BIBLIOGRAFIE

1. I.Alexandru, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană- Drept administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, 2006

2. C. Clipa, Drept administrativ. Teoria funcţiei publice - (1) Raportul juridic de serviciu - noţiune, natură, părţi, obiect şi conţinut, ed. Hamangiu, 2011

3. I. Alexandru, Drept administrativ comparat, Ed. Universul Juridic, 2011

4. N. Miulescu, Ştiinţa administraţiei, Ed. Universul Juridic, 2010

5. V. Vedinaş, Drept administrativ-curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2012

6. E. Albu, Dreptul contenciosului administrativ, Ed. Universul Juridic, 2009

7. O. Hârceagă, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol I-II Universitatea "l Decembrie 1918" Alba lulia Ed. Didactică;

8. M. Preda, Curs de drept administrativ, Partea generală, Casa editorială "CALISTRAT HOGAŞ", Bucureşti, 1995.

9. V. Prisăcaru, Acte şi fapte de drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

10. V. Verdinas, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative, Ed. Lumina Lex, 2002.

11. D. Dragoş Cosmin, Procedura contenciosului administrativ, Ed. All Beck, , Bucureşti, 2002.

12. I. Santai, Acte şi faptele de drept administrativ, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2005.

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul de studii universitare de master: Ştiinţe ale educaţiei

Programul de master: Management educaţional

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 

Tematica interviului de admitere

 

1.      Direcţii fundamentale ale reformei învăţământului românesc. Realizări şi perspective.

2.      Conducerea şcolii şi managementul educaţional în contextul descentralizării şi autonomiei instituţionale.

3.      Curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii. Repere de elaborare a curriculumului la decizia şcolii.

4.      Nevoile de educaţie şi resursele educaţionale. Implicaţii ale analizei acestora în managementul educaţional.

5.      Parteneriatele şcoală - familie - comunitate.

 

Bibliografie:

1.      Bocoş, M., Răduţ-Taciu, R., Chiş, O. (2015), Tratat de management educaţional pentru învăţământul primar şi preşcolar, Editura Paralela 45, Piteşti

2.      Iucu, R., Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Iaşi, Editura Polirom, 2000

3.      Păun, E.,  Şcoala - abordare sociopedagogică, Iasi, Editura Polirom, 1999;

4.      Voiculescu, Florea (2004), Analiza resurse-nevoi şi managementul strategic în învăţământ, Aramis, Bucureşti.

5.      Voiculescu, Florea (2007), Tehnici de analiză şi proiectare în managementul educaţional strategic, Aeternitas, Alba Iulia.

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul de studii universitare de master: Ştiinţe ale educaţiei

Programul de master: Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

                         

TEMATICA INTERVIULUI DE ADMITERE

Teme interviu:

 

-         Definirea conceptului de educaţie timpurie. Valori, cerinţe şi principii ale educaţiei timpurii. (Vrăşmaş E., 2014, Cap I, p 13-32)

-         Domeniile de dezvoltare vizate de curriculumul pentru educaţie timpurie. Curriculum pentru educaţia timpurie (p 10-16, p 27-36)

-         Tipurile de activităţi prevăzute în curriculumul pentru educaţie timpurie. Curriculum pentru educaţia timpurie (p 18-23)

-         Particularităţi ale dezvoltării psihice pe următoarele etape de vârstă : 0-1an, 1-3 ani, 3-6/7 ani, 7-10/11 ani (Vrăşmaş E, 2014, Cap IV, p 103-136) (Golu F, 2009, Cap 1,2,3, p 15-116)

-         Specificul învăţării la vârsta preşcolară şi la vârsta şcolară mică (Stan L, Cap 6, p 77-89), (Golu, F, 2009, Cap 5, p 153-172)

-         Perspective de abordare a jocului în educaţia timpurie/şcolaritatea mică (Stan L, cap 7, p 90-103), (Vrăşmaş E, 2014, Cap VI, p 177-189), (Golu F, 2009, Cap 5, pag 125-145)

-         Imaginea de sine şi stima de sine în educaţia timpurie/şcolaritatea mică (Stan L, Cap 3, p 46-55), (Vrăşmaş E, 2014, Cap VIII, p 241-265)

-         Rolul amenajării spaţiului educaţional în dezvoltarea preşcolarului şi a şcolarului mic. (Vrăşmaş E, 2014, Cap VII, p 198-238)

-         Aptitudinea pentru şcolaritate. Rolul/Importanţa clasei pregătitoare pentru realizarea adaptării şcolare) (Golu, F, 2009, Cap 6, pag 181-200)

-         Abordarea de tip integrat a conţinuturilor învăţării la nivelul învăţământului preşcolar/primar şi valenţele formative ale acesteia (Popovici A, Borzea, 2017, p 61-93)

 

Recomandări bibliografice

1. Bocoş, M., Chiş, V., Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, particularizări pentru învăţământul primar ; Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj -Napoca, 2012

2.Golu Florinda,Pregătirea psihologică a copilului pentru şcoală,Editura Polirom,2009

3.Popovici Borzea Anca,Integrarea curriculară şi dezvoltarea capacităţilor cognitive,Editura Polirom,2017

 4.Stan Liliana ,Educaţia Timpurie.Probleme şi soluţii.Editura Polirom ,2016

 5.Stan Liliana ,Pedagogia preşcolarităţii şi a şcolarităţii mici, Editura Polirom ,2014

6.Şchiopu, U., Verza , E.,  - Psihologia vârstelor, EDP, Bucureşti, 1985

 7.Trif Letiţia ,Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar,Editura Eurostampa ,2008

 8.Voiculescu Elisabeta, Pedagogie preşcolară,Editura Aramis 2003

9.Vrăşmaş Ecaterina,Educaţia timpurie,Editura Arlequin,Bucureşti,2014.

 10.Ghidul pentru educaţia timpurie a copiilor de la naştere la 3 ani, realizat în cadrul Proiectului pentru Educaţie Timpurie Incluzivă, din cadrul Programului de Incluziune Socială cofinanţat de Guvernul României şi Banca Mondială.

 11.Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani. Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/10135

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul de studii universitare de master: Asistenţă socială

Programul de master: Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Tematica

1.      Pluralismul metodologic în cercetarea socială

2.      Studiul de caz în asistenţa socială

3.      Managemetul de caz

4.      Proiectarea  intervenţiei în comunitate

5.      Bunăstarea. Distribuire şi redistribuire

6.      Serviciile sociale

7.      Independenţa profesională şi responsabilitatea asistentului social

 

Candidatul va trata două subiecte, unul din tematica de mai sus şi celălalt în care va expune interesul său specific de cercetare în domeniu

Criteriile de evaluare

§         Volumul şi acurateţea cunoştinţelor

§         Capacitatea de implicare în activitatea de cercetare pe parcursul ciclului de masterat

§         Calitatea comunicării orale

 

Bibliografie

Buţiu, C. A. (2014), Bunăstarea, încotro? Spre o nouă paradigmă în politicile sociale,  Presa Universitară Clujeană,  Cluj - Napoca pp. 97 - 130.

Neamţu, G., (coord.) (2003), Tratat de Asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p.161-164, 230-234, p. 245-248, p.290-309, p.675-676, p.789-824, p. 959-977.

Pascaru, M., Buţiu, C., (2007), Restituirea rezultatelor şi dezvoltarea comunitară, Argonaut, Iaşi, pp. 60-71

Tutty, L.M., Rothery, M.A.; Grinnell, R.M. (2005), Cercetarea calitativă în asistenţa socială. Faze, etape şi sarcini,  Polirom, Iaşi, pp. 18-34.

Yin, Robert, K., (2005), Studiul de caz, Ed. Polirom, Iaşi, p. 37-100.

Codul deontologic Nr 1 din 14 decembrie 2007 al profesiei de asistent social, publicat în Monitorul Oficial Nr. 173 din 6 martie 2008, Cap. III.

Legea Nr. 292 din 20 decembrie 2011 - legea Asistentei Sociale publicată în Monitorul Oficial 905 din 20 decembrie 2011.

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul de studii universitare de master: Sociologie

Programul de master: Dezvoltarea şi Managementul Resurselor Umane

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Tematica interviului de admitere

       Interviul se desfăşoară în principal pe baza documentului Strategia integrată de dezvoltare a resurselor umane 2009-2020 care poate fi accesat de la adresa http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00004296/p0yhg_sidru.pdf

 

Interviul vizează evaluarea modului în care candidatul poate dezvolta o comunicare problematizantă pe următoarele subiecte:

 

1.      Acţiuni şi măsuri în domeniul dezvoltării resurselor umane

2.      Situaţia demografică a resursei umane în România

3.      Situaţia învăţământului preuniversitar din România

4.      Situaţia învăţământului universitar din România

5.      Ocuparea forţei de muncă din România

6.      Formarea profesională continuă

7.      Incluziunea grupurilor dezavantajate din România

8.      Situaţia serviciilor sociale în România

9.      Calitatea serviciilor de informare, consiliere şi orientare

 

Candidatul va trata două subiecte, unul din tematica de mai sus şi celălalt în care va expune interesul său specific de cercetare în domeniul dezvoltării si managementului resurselor umane.

 

Criterii de evaluare a candidatului:

- Cunoştinţe generale în domeniul resurselor umane şi ocupării

- Consistenţa motivaţiei alegerii domeniului de master

- Calitatea comunicării orale

- Capacitatea de implicare în activitatea de cercetare pe parcursul ciclului de masterat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Domeniul de studii universitare de master: Teologie

Programul de master: Teologie comparată

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 

Elaborarea unui eseu pe baza unei teme:

 

1.      Suferinţa omului şi iubirea lui Dumnezeu

2.      Lupta omului cu Dumnezeu

3.      Posibilitatea Revelaţiei divine

 

Bibliografie:

 • * * * Patericul egiptean, Alba Iulia, Editura Episcopiei, 1990;
 • * * * Fapte minunate de la Părinţii athoniţi, Roman, Editura Episcopiei, 1994;
 • Pascal, Blaise, Cugetări, Bucureşti, Editura Aion, 1998.
 • Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, în vol. „Boethius şi Salvianus, Articole teologice şi mângâierile filozofiei. Despre guvernarea lui Dumnezeu", cuvânt înainte de IPS Dr. Nicolae Corneanu, traducere, note şi comentarii de Prof. David Popescu, col. „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti", vol. 72, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R.,1992;
 • Siluan Athonitul, Sfântul, Între iadul smereniei şi iadul deznădejdii, traducere de Pr. prof. Ioan Ică şi Diac. prof. Ioan I. Ică jr., studiu introductiv de Diac. prof. Ioan I. Ică jr., Sfânta Mănăstire Ioan Botezătorul, Editura Deisis, 1994;
 • Weil, Simone, Autobiografie spirituală,Bucureşti, Editura Humanitas, 2005;

 

1.      Două „zeităţi" actuale trupul şi banul;

2.      Suferinţa familiei creştine;

3.      Eroismul tânărului creştin care duce o viaţă frumoasă într-o lume destrăbălată.

 

Bibliografie:

 • * * * Congresul internaţional „Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin", Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de misiune al B. O. R., 2001;
 • Basil Sion, William, Eros şi transfigurare, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2001;
 • Suciu, Ioan, Eroism, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2002.

 

1.      Moartea lui Hristos ca recuperare a morţii păgâne (teologie comparată în problema thanatologiei;

2.      Exacerbarea extremismelor religioase în societatea contemporană;

3.      Mesianismul ca dimensiune pan-religioasă.

 

Bibliografie:

 • Delumeau, Jean (Ed.), Religiile lumii, traducere de Bogdan Budeş, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996;
 • Gaudin, Philippe (Coord.), Marile religii, Bucureşti, Editura Orizont şi Editura Lider, 1995;
 • Jurcan, Emil, Lumea religioasă veche. Mesaje antice despre revelaţia pierdută, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003;
 • Jurcan, Emil, Lumea religioasă contemporană. Evoluţie şi problematizare, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2004.

 

 

1.      Preoţia ierahic-sacramentală în epoca apostolică;

2.      Sfânta Scriptură în tradiţia Bisericii;

3.      Apocalipsa şi interpretarea ei în contextul unei lumi desacralizate.

 

Bibliografie:

 • Agouridis, Savvas, Comentariu la Apocalipsa Sfântului Ioan, ediţia a Il-a, traducere de Pr. prof. dr. Constantin Coman, Bucureşti, Editura Bizantină, 2004;
 • Breck, John, Sfânta Scriptură în tradiţia Bisericii, Cluj/Napoca, Editura Patmos, 2003.
 • Verzan, Sabin, Preoţia, ierarhie sacramentală în epoca apostolică, Bucureşti, 1992.

 

1.      Teologia psalmilor;

2.      Personalitatea biblică a regelui David;

3.      Unitatea Pentateuhului.

 

Bibliografie:

 • Beaucamp, Paul, Cincizeci de portrete biblice, Bucureşti, Editura Cartier, 2001, pp, 155-180.
 • Hârlăoanu, Dr. Alfred, Istoria biblică, Bucureşti, Editura Haşefer, 1995.
 • Jacob, Edmond, Vechiul Testament, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993.
 • Onişor, Pr. conf. Remus, Consideraţii teologice asupra Psalmilor, în „Psaltirea de la Alba Iulia", Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2001, pp. 21-33;
 • Schultz, Samuel J., Călătorie prin Vechiul Testament, Oradea, 2001, pp. 167-183;
 • Semen, Pr. Petre, Aşteptând mântuirea, Iaşi, Editura Trinitas, 2000;

 

1.      Misiunea Bisericii Ortodoxe în contextul actual;

2.      Învăţătura de credinţă şi misiunea Bisericii;

3.      Poziţia Bisericii Ortodoxe în cadrul mişcării ecumenice şi în dialogul interreligios de tip monoteist.

 

Bibliografie:

 • * * * Pastoraţie şi misiune în Biserica Ortodoxă, Galaţi, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2001;
 • Himcinschi, Pr. dr. Mihai, Misiune şi dialog, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003.
 • Ică jr., Ioan I., Marani, Germano (coord.), Gândirea socială a Bisericii, Sibiu, Editura Deisis, 2002;

 

1.      Liturghie şi Euharistie în Biserica Ortodoxă;

2.      Botezul şi iniţierea în creştinism;

3.      Icoana şi teologia icoanei;

4.      Muzica coral-bisericească din România:

5.      Muzica psaltică în Ţările române;

6.      Genurile muzical-poetice în cadrul cultului ortodox.

 

Bibliografie:

 • Branişte, Ene, „Rolul Botezului, al Mirungerii şi al Sfintei Euharistii în viaţa creştină după Nicolae Cabasila", în Glasul Bisericii, XV (1956), nr. 10 (octombrie), pp. 551-555.
 • Branişte, Ene, Liturgica generală, Bucureşti, Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 1984;
 • Branişte, Ene, Liturgica specială, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 1984;
 • Necula, Pr. prof. dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I-II, Galaţi, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 1996, 2001; vol. III, Bucureşti, Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 2004;
 • Schmemann, Alexander, Din apă şi din duh. Un studiu liturgic al Botezului, Bucureşti, traducere de Alexandru Mihăilă, Editura Sophia, 2009;
 • Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, „Fiinţa Tainelor în cele trei confesiuni", în Ortodoxia, VIII (1956), nr. 1 (ianuarie-martie), pp. 3-28;
 • Stăniloae, Pr. prof. Dumitru, „Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei", în Studii Teologice, seria a II-a, IX (1957), nr. 7-8 (septembrie-octombrie), pp. 427-452;
 • Stăniloae, Pr. prof. dr. Dumitru, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 1986, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 2004;
 • Streza, Laurenţiu, episcopul Caransebeşului, Tainele de iniţiere în Bisericile Răsăritene, Iaşi, Editura Trinitas, 2002;
 • Uspensky, Leonid, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, studiu introductiv şi traducere de Teodor Baconsky, Bucureşti, Editura Anastasia, 1996;
 • Vintilescu, Pr. prof. Petre, Liturghierul explicat, Bucureşti, Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 1998.

 

1.      Capadocienii - mari organizatori ai slujirii semenilor;

2.      Slujirea aproapelui în viziune hrisostomică;

3.      Teologia politică ortodoxă - definiţie şi clarificări conceptuale.

 

Bibliografie:

 • * * * Teologie şi politică de la Sfinţii Părinţi la Europa unită (coord. Miruna Tătaru-Cazaban), Bucureşti, Editura Anastasia, 2004;
 • Alexandrescu, Răzvan, „Creştinismul şi Asistenţa Socială în perioada bizantină", în volumul aniversar:„Universitatea «Aurel Vlaicu» Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă la zece ani de existenţă", coordonatori: Pr. conf. dr. Ioan Tulcan, Arhid. lect. dr. Mihai Săsăujan, Arad, Editura Universităţii din Arad, 2001, pp. 227-230;
 • Apostolu, Drd. George, „Lucrarea socială a Bisericii", în Studii Teologice, seria a II-a, XLIV (1992), nr. 3-4 (martie-aprilie), pp. 104-130;
 • Costin Târgovişteanul, Vasile, episcop-vicar patriarhal, „Opera caritativă a Bisericii în primele veacuri creştine", în Ortodoxia, XLIII (1991), nr. 2 (aprilie-iunie), pp. 142-153;
 • Panaite, Pr. asist. dr. Ovidiu, „Perioada constantiniană ca model al coexistenţei Stat-Biserică - excurs asupra autorităţii", în Revista Teologică, serie nouă, XVI (88) (2006), nr. 3 (iulie-septembrie), pp. 49-80.
 • Telea, Marius, Antropologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2001, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Deva, Editura Emia, 2004;

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Domeniul de studii universitare de master: Teologie

Programul de master: Mediere interculturală şi interreligioasă

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

Elaborarea  unui eseu pe baza unei teme:

1.      Conflictul din perspectiva unei analize teologice;

2.      Procesul de mediere - etape, analize, perspective;

3.      Abilităţile religios-morale şi sociale ale mediatorului;

4.      Hristos - mediatorul prin excelenţă al conflictului.

 

Bibliografie:

 • Czell, Gernot, „Medierea în tradiţia creştină şi creştinism", în vol. Gernot Czell, Jürgen Henkel, Gerda Mehta, Dagmar Schramm-Grüber (Ed.), Drumuri noi înspre consens. Negociere constructivă şi disputa pozitivă în economie, societate şi politică, Sibiu-Bonn, Editura Schiller, 2008, pp. 23-28;
 • Czell, Gernot, „Observaţii privind diferenţele şi conflictele", în vol. Gernot Czell, Jürgen Henkel, Gerda Mehta, Dagmar Schramm-Grüber (Ed.), Drumuri noi înspre consens. Negociere constructivă şi disputa pozitivă în economie, societate şi politică, Sibiu-Bonn, Editura Schiller, 2008, pp. 51-57.
 • Czell, Gernot, „Moderarea conflictelor", ", în vol. Gernot Czell, Jürgen Henkel, Gerda Mehta, Dagmar Schramm-Grüber (Ed.), Drumuri noi înspre consens. Negociere constructivă şi disputa pozitivă în economie, societate şi politică, Sibiu-Bonn, Editura Schiller, 2008, pp. 58-63.
 • Frunză, Sandu, Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2003.
 • Klein, Dr. Christoph, „împăcarea ca formă de mediere creştină", în vol. Gernot Czell, Jürgen Henkel, Gerda Mehta, Dagmar Schramm-Grüber (Ed.), Drumuri noi înspre consens. Negociere constructivă şi disputa pozitivă în economie, societate şi politică, Sibiu-Bonn, Editura Schiller, 2008, pp. 29-32.
 • Mehta, Gerda, „Beneficiul medierii din perspectiva politicii sociale", în vol. Gernot Czell, Jürgen Henkel, Gerda Mehta, Dagmar Schramm-Grüber (Ed.), Drumuri noi înspre consens. Negociere constructivă şi disputa pozitivă în economie, societate şi politică, Sibiu-Bonn, Editura Schiller, 2008, pp. 39-48.

 

 

 

Anexa nr. 4 - Tematica probei de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru studiile de master organizate în limba engleză.

 

PROBA de COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

pentru admiterea la programe de studii în limba engleză

notată cu admis/respins

 

English Language Test

 

Prior to admission to accredited study programmes in English, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia will organise an English language test.

 

Topics:

LIFE AND STUDY AT UNIVERSITY

WORK AND JOBS

TECHNOLOGY

PERSONALITY

MONEY

NATURAL DISASTERS

MEDIA AND ENTERTAINMENT

TOURISM AND THE ENVIRONMENT

TECHNOLOGY AND YOUNG PEOPLE

THE ENVIRONMENT

THE FAMILY

RELATIONSHIPS

MEDIA AND CURRENT AFFAIRS

COMPUTERS AND CYBERSPACE

HEALTH

 

Recommended bibliography:

Alexander L.G. : Longman Advanced Grammar, Longman, 1993.

Close, R.A.: Workbook (to A University Grammar of English), Longman, 1974.

Gethin, Hugh: Grammar in Context, Longman, 1992.

Graver, B.D.: Advanced English Practice, OUP.

Jordan, R.R. (1997/2005). English for Academic Purposes. Cambridge University Press.  

Leech, Geoffrey, An A_Z of English Grammar and Usage, Nelson, 1989.

Michael McCarthy & Felicity O"Dell. 2007. English Phrasal Verbs in Use: Advanced. Cambridge University Press

Miller, Jim. (2009). An introduction to English syntax (2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge UP, 1985

O"Connell, Sue, Advanced English - Revised and Updated, Longman.

Quirk R. et al.: A Grammar of Contemporary English, Longman, 1985.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Longman, 1973.

Sidney Greenbaum & Randolph Quirk. 1990. A Student"s Grammar of the English Language. Longman.

Storton, L. (2006). New English file. Intermediate test booklet. Oxford: Oxford University Press.

Swan, Michael: Practical English Usage, OUP.

Thompson A. J., Martinet A.V.: A Practical English Grammar, London, OUP, 1969.

Vince, Michael (1994). Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann ELT

Vince, Michael: Intermediate Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Oxford: Macmillan, 2003.