Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2018
 
Metodologie de admitere români de pretutindeni 2017 - 2018

 

REGULAMENTUL DE ADMITERE ŞI ŞCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA,

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

Preambul

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, este o instituţie de învăţământ superior de stat, înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991.

În anul 2015, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020", în urma evaluării periodice a calităţii tuturor activităţilor instituţionale.

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are în structura sa programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate provizoriu de ARACIS, programe de studii universitare de masterat şi programe de studii universitare de doctorat.

 

 În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumită în continuare UAB,  organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor pentru:

Ciclul I de studii universitare de licenţă, care corespunde unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, în funcţie de domeniu. Potrivit reglementărilor legale, studiile universitare de licenţă se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă ID

Ciclul II - studii universitare de master corespunzând unui număr de 60, 90 sau 120 credite (ECTS/SECT) în funcţie de programele de studii.

Ciclul III - studii universitare de doctorat în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă.

 

 

 

(1)  PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE OPŢIUNILE CANDIDATULUI.

 


CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE PRIVIND ADMITEREA ŞI ŞCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

 

Art. 1. Prevederi generale

 

(1) Admiterea în UAB a românilor de pretutindeni se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile: 

-       Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

-       Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin  Ordinul comun MEN nr. 3900/16.05.2017, MAE nr. A10/2046/26.05.207 şi MRP nr. C/129/07.06.2017;

-        Regulamentului UAB de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018;

-       Regulamentului UAB de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2017-2018;

-       Metodologiilor de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, în cadrul Şcolilor doctorale de Contabilitate, Teologie, Filologie şi Istorie.

 

(2) Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

b) Românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Art. 2. Şcolarizarea românilor de pretutindeni pe tipuri de locuri de studii

(1) Şcolarizarea românilor de pretutindeni, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu, se realizează astfel:

a) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri alocate de minister prin cifra de şcolarizare aprobată, la programe de studii desfăşurate exclusiv în limba română;

b) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă,  în baza ofertei de locuri alocate de minister prin cifra de şcolarizare aprobată, la programe de studii desfăşurate exclusiv în limba română;

c) pe locuri de studii cu plata taxei de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare aprobată, pentru toate programele de studii.

Art. 3. Anul pregătitor

(1) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declaraţi admişi la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Pentru anul universitar 2017-2018, UAB organizează anul pregătitor de limba română, conform Anexei nr. 1. la Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

(3) Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se poate organiza, în cadrul UAB, sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

(4) Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii româneşti aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România sau străinătate, precum şi certificate sau atestate de competenţă lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

(5) Finalizarea studiilor absolvite în anul pregătitor de învăţare a limbii române se finalizează cu un examen de absolvire organizat conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare  a examenului de finalizare a Anului pregătitor.

 

CAPITOLUL II

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

A.  REPUBLICA MOLDOVA

Art. 4.

(1) Oferta locurilor fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi a locurilor fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă, alocate cetăţenilor din Republica Moldova, este prevăzută în ANEXA 1 A la prezentul Regulament.

 

 

Art. 5.

(1) Admiterea cetăţenilor din Republica Moldova se desfăşoară conform Calendarului de desfăşurare a admiterii cetăţenilor din Republica Moldova în anul universitar 2017-2018, prevăzut în ANEXA 2 la prezentul Regulament.

Art. 6.

(1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se poate face prin:

a) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul universităţii, Centrul de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău - Sala Periodice, str. Alba Iulia, nr. 202,  Republica  Moldova, tel. 00373 68396022

c)  transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe adresa admitere.moldova@uab.ro 

d) transmiterea prin poştă a dosarului de înscriere, pe adresa Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, în atenţia Centrului de Relaţii Internaţionale - Admitere.

e)  transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro

 

(2) Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(3) La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de înscriere conţinând următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, conform ANEXEI 3 A la prezentul Regulament;  

2. Copia certificatului de naştere, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă e cazul;

3. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

4. Copia certificatului de căsătorie, după caz;

5. Copia Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal, în cazul pentru absolvenţilor anului curent;

6. Copia Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

7. Pentru specializările teologice: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

8. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

9. Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale, conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la cele două specializări.

10. Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie, cu excepţia candidaţilor la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi  Kinetoterapie şi motricitate specială.

 

 (4) Candidaţii care depun dosarul prin mijloacele prevăzute la art. 6, lit a şi b  vor primi personal o confirmarea   de primire a dosarului. Candidaţii care ou optat pentru depunerea dosarului de înscriere conform art. 6 lit. c, d şi e vor primi o confirmare de primire a dosarului de înscriere prin e-mail, la adresa specificată în  cererea de înscriere.     

Art. 7.

(1)  PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE OPŢIUNILE CANDIDATULUI.

 

Art. 8.

(1) Preşedintele comisiei de admitere verifică şi răspunde de existenţa în dosarul de înscriere a documentelor prevăzute la art. 6. Membrii comisiei care vor primi dosarele de la candidaţi, vor verifica şi vor răspunde, în solidar cu preşedintele comisiei, de existenţa tuturor documentelor în dosar.

(2) Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenţii din Republica Moldova se realizează accesând http://www.edu.gov.md şi, ulterior, pagina pentru verificarea actelor de studii;

(3) În situaţia în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, preşedintele comisiei va anunţa de urgenţă conducerea universităţii în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

 

Art. 9.

(1) CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ în anul universitar 2017-2018 sunt prevăzute în ANEXA 6 A la prezentul Regulament.

 

Art. 10.

(1) Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

 

a)      Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializare şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b)      Media de admitere.

 

(2) Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(3) Candidatul care nu a fost admis la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă este admis nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

(4) Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a documentelor de către candidaţi.

(5) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Cererea de înscriere. 

Art.11.

(1)  Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate pentru fiecare program de studiu şi regim de finanţare.

 

(2) În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

 

 

Art. 12. Afişarea rezultatelor. Contestaţii

 (1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcţie de categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2017.

(3) Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4) Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor final.

(5) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Comisia de admitere a studenţilor străini.

(6) Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere.

(7) Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă.

(8) După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(9) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu poate fi modificat.

(10) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând la instituţia de învăţământ formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, prin una din următoarele modalităţi:

 

            a) depunerea documentului în original personal, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

 

            b) depunerea documentului semnat şi scanat prin e-mail, la adresa admitere.moldova@uab.ro.

 

Art.13. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

(1) Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educaţiei Naţionale-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opţiunile acestora. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

(2) Înmatricularea candidaţilor admişi la programele de studiu unde sunt prevăzute probe de aptitudini este condiţionată de promovarea acestora. probele de aptitudini se vor desfăşura în perioada prevăzută în  calendarul admiterii. Rezultatele obţinute la probele de aptitudini sunt notate cu ADMIS/RESPINS, iar modul de desfăşurare este prevăzut în ANEXA 8 la prezentul Regulament.

(3) La înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi vor depune următoarele documente:

 

1.  Copia certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;

2. Copia paşaportului, certificată conform cu originalul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

3. Copia certificatului de căsătorie, certificată conform cu originalul, după caz;

4. Copia actului de identitate emis în Republica Moldova;

5. Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal (pentru absolvenţi anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

6. Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

7. Pentru specializările teologice: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh în original;

8. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (bursă sau fără) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

9. Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

10. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

11.  2 fotografii color, dimensiune 3/4;

 

(4) Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului. 

 

(5) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii, în baza ordinului MEN.

(6) Studenţii înmatriculaţi sunt înscrişi în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

B.  UCRAINA

Art. 14.

 

(1) Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:

 

1. Cerere de înscriere, conform ANEXEI NR. 3B;

2. Copia a certificatului de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

3. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

4.  Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

5. Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform ANEXEI 9 la prezentul Regulament;

6. Copia Diplomei de bacalaureat sau echivalentă atestat,  sau după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal - tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, după caz;

7. Copia Foii matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, după caz;

8. Pentru specializările teologice: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh în original;

9. Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

 

Art. 15. Procedura de admitere include următoarele etape:

 

a) Publicarea ofertei de locuri la studii şi a condiţiilor de admitere pe site-ul Universităţii 11 Decembrie 1918" din Alba Iulia www.uab.ro - Admitere 2017 şi pe site-l MEN la adresa http://www.edu.ro/cooperare internaţională/romanii pretutindeni;

b) Informarea comunităţilor româneşti, cu sprijinul MRP şi MAE, prin misiunile diplomatice ale României în Ucraina, asupra condiţiilor de admitere a românilor de pretutindeni şi asupra ofertei educaţionale;

c) Dosarul de înscriere prevăzut la art. 14 se transmite de către candidaţii interesaţi personal sau prin împuternicit, în perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Ucraina sau la instituţia de învăţământ superior, conform calendarul admiterii. (ANEXA 2 la prezentul Regulament)

 

d) MEN va transmite electronic instituţiilor de învăţământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul misiunii diplomatice;

e) Candidaţii vor fi admişi conform prevederilor art. 10 şi 11 din prezentul regulament.

f) MRP şi MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relaţiilor cu românii de pretutindeni;

g) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând la instituţia de învăţământ formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament;

h) Comunicarea rezultatelor se va realiza prin intermediul misiunii diplomatice a României pe teritoriul Ucrainei precum şi pe site-ul universităţii, www.uab.ro - Admitere 2017.

i) Listele candidaţilor admişi, vor fi înaintate de universităţi către MEN.-D.G.R.I.A.E., în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare, pentru fiecare student admis în concordanţă cu opţiunile acestora. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

j) Înmatricularea candidaţii declaraţi admişi se va face conform prevederilor art. 13 alin (3).

 

CAPITOLUL III

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PE LOCURI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ ŞI PE LOCURILOR FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI FĂRĂ BURSĂ, A ROMANILOR DE PRETUTINDENI CU DOMICILIUL STABIL ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Art. 16.

(1) Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate provizoriu.

(2) Verificarea diplomelor de licenţă obţinute în Republica Moldova se va face  accesând pagina de web: http://www.anacip.md.

 

Art. 17.

(1) Oferta locurilor fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi a locurilor fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă, alocate cetăţenilor din Republica Moldova, este prevăzută în ANEXA 1 B la prezentul Regulament.

(2) Admiterea cetăţenilor din Republica Moldova se desfăşoară conform Calendarului de desfăşurare a admiterii cetăţenilor din Republica Moldova în anul universitar 2017-2018, prevăzut în ANEXA 2 la prezentul Regulament.

Art. 18.

 (1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se poate face prin:

 a) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul universităţii, Centrul de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău - Sala Periodice, str. Alba Iulia, nr. 202,  Republica  Moldova, tel. 00373 683 96 022

c)  transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe adresa admitere.moldova@uab.ro 

d) transmiterea prin poştă a dosarului de înscriere, pe adresa Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, în atenţia Centrului de Relaţii Internaţionale - Admitere.

e)  transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro

 

(2) Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(3) La înscriere candidaţii vor depune un dosar conţinând următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, conform ANEXEI 3 B la prezentul Regulament;

2. Copia certificatului de naştere, tradusă în limba română, engleză sau franceză, dacă e cazul;

3. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

4. Copia certificatului de căsătorie, după caz;

5. Copia Diplomei de Bacalaureat, copia Diplomei de Licenţă sau echivalentă sau, după caz adeverinţa  de absolvire a examenului de licenţă. (pentru absolvenţii anului curent);

6. Copia Foii matricole/Suplimentului la Diploma de licenţă;

7. Copiile după Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh

7. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4.

      8.  Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

 

 (4) Candidaţii care depun dosarul prin mijloacele prevăzute la art. 18, lit. a şi b  vor primi personal o confirmarea   de primire a dosarului. Candidaţii care ou optat pentru depunerea dosarului de înscriere conform art. 18 lit. c, d şi e vor primi o confirmare de primire a dosarului de înscriere prin e-mail, la adresa specificată în  cererea de înscriere.

Art. 19.

 (1) CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare MASTER, în anul universitar 2017-2018,  sunt prevăzute în ANEXA 6B.

Art. 20

(1) Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

a)      Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate programul de studiu şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b)      Media generală de admitere;

 

(2) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a următoarelor criterii:

     a) media de la examenul de licenţă - 50%;

     b) nota acordată de comisie la interviu - 50%.

 (3) Interviul este o probă orală constând într-o discuţie cu candidaţii pe baza unei tematici şi bibliografii din domeniul de specializare, conform ANEXEI 10 la prezentul Regulament.  Rezultatele probei orale nu pot fi contestate.

(4) Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(5) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

(6) Candidatul care nu a fost admis la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă nu este admis nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.

 

(7) În cazul existenţei pe ultimele locuri a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală de admitere, departajarea se face aplicând în ordine următoarele criterii:

     a) suma notelor (mediilor) probelor de concurs;

     b) nota la interviu sau/şi lucrarea scrisă, examenul scris, dacă este cazul;

     c) media la examenul de licenţă.

 

(8) Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a documentelor de către candidaţi.

(9) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Cererea de înscriere. 

Art. 21. Afişarea rezultatelor. Contestaţii

(1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcţie de categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă)

(2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2017.

(3) Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4) Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor final.

(5) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Comisia de admitere a studenţilor străini.

(6) Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere.

(7) Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă.

(8) După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(9) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu poate fi modificat.

(10) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând la instituţia de învăţământ formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, prin una din următoarele modalităţi:

           

a) depunerea documentului în original personal, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

 

            b) depunerea documentului semnat şi scanat prin e-mail, la adresa admitere.moldova@uab.ro

 

 

CAPITOLUL IV

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT A ROMANILOR DE PRETUTINDENI CU DOMICILIUL STABIL ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

 

Art. 22.  Condiţii de eligibilitate

 

a) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenţii cu diplomă de licenţă de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenţii de studii universitare  de master obţinută în România, Republica Moldova sau alte state terţe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.

b) Pentru verificarea eligibilităţii diplomelor, instituţiile de învăţământ superior vor consulta pentru cetăţenii din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând ţara respectivă şi apoi

Recognised higher education institutions, respectiv:

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde există facultăţile şi domeniile de studii (pe ţări) care sunt acreditate.

c) În cazul în care instituţiile de învăţământ superior vor întâmpina dificultăţi în procesul de evaluare a dosarelor, pot transmite la MEN-DGRIAE, la adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, diplomele candidaţilor respectivi, în vederea obţinerii aprobării de şcolarizare.

 

Art. 23. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat

(1)  Oferta locurilor alocate cetăţenilor din Republica Moldova, este prevăzută în ANEXA 1 C la prezentul Regulament.

(2) Procedura de desfăşurare a admiterii şi calendarul de desfăşurare sunt prevăzute în Regulamentele de admitere la studii universitare de doctorat, pe domeniile Istorie, filologie, Contabilitate şi Teologie, în anul universitar 2017-2018, publicate pe site-ul Universităţii, la adresa http://doctorate.uab.ro/

Art. 24.

 (1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se poate face prin:

 a) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul universităţii, Centrul de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b)  transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe adresa admitere.moldova@uab.ro 

c) transmiterea prin poştă a dosarului de înscriere, pe adresa Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, în atenţia Centrului de Relaţii Internaţionale - Admitere.

d)  transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro

 

(2) Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(3) La înscriere candidaţii vor depune un dosar conţinând următoarele documentele prevăzute în Regulamentele de admitere a şcolilor doctorale la care se adaugă:

1. Cererea de înscriere , conform ANEXEI 1C la prezentul Regulament;

2. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

3. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

 

 (4) Candidaţii care depun dosarul prin mijloacele prevăzute la art. 24, lit a vor primi personal o confirmarea   de primire a dosarului. Candidaţii care ou optat pentru depunerea dosarului de înscriere conform art. 24 lit. b, c şi d vor primi o confirmare de primire a dosarului de înscriere prin e-mail, la adresa specificată în  cererea de înscriere.

(5) Selecţia candidaţilor se va realiza de instituţiile de învăţământ, conform metodologiilor proprii de admitere;

(6) Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universităţi către M.E.N.-D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare, pentru fiecare student admis. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

 

CAPITOLUL V

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE A ROMANILOR DE PRETUTINDENI PE LOCURI CU TAXĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

Art. 25.

 

(1)  Cetăţenii din republica Moldova pot fi admişi şi pe locuri de studii cu plata taxei de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare aprobată, pentru toate programele de studii universitare de licenţă/masterat, doctorat.

(2)    Admiterea pe locuri cu taxă se desfăşoară în aceleaşi condiţii stabilite pentru cetăţenii români şi prevăzute în regulamentele de admitere în anul universitar 2017-2018, publicate pe site-ul Universităţii la adresa: http://admitere.uab.ro/

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 26.

(1) Locurile neocupate după prima sesiunea de admitere sunt alocate în a doua sesiune de admitere, care se va desfăşura în perioada prevăzută în Calendarul Admiterii (Anexa 2 la prezentul Regulament) la studii universitare de licenţă / master în sesiunea septembrie 2017.

 

Art. 27.

(1) La a doua sesiunea de admitere pot participa:

a)         candidaţi declaraţi respinşi la prima sesiune de admitere şi care se pot înscrie la a doua sesiune doar prin depunerea unei cereri de admitere cu noile opţiuni, dacă nu au solicitat retragerea dosarului de înscriere.

b)        candidaţi din Republica Moldova care vor depune dosarul de înscriere cu documentele prevăzute la art. 6 alin (1), lit- a, c, d şi e şi respectiv, 18 alin (1), lit- a, c, d şi e din prezentul regulament.

 

(2)  Cea de-a doua sesiune de admiterea se va desfăşura după aceleaşi prevederi ca şi prima sesiune.

 

(3)  UAB poate redistribui, cu aprobarea M.E.N, locurile alocate iniţial pe ţări, care au rămas neocupate în urma organizării concursului de admitere, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la concurs.

Art. 28.

 (1) Românii de pretutindeni înmatriculaţi la studii în România au următoarele obligaţii:

a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;

b) să respecte regulamentul intern al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

c) să respecte prevederile prezentei metodologii;

d) după obţinerea vizei de studii, să se prezinte la instituţia de învăţământ superior la care au fost admişi, în vederea înmatriculării;

e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea obţinerii permisului de şedere în România pe toată perioada studiilor.

 

(2) În cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.

 

 

Art. 29.

(1) Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ŞI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilităţi:

a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba română şi bursă lunară, după caz;

b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis şi bursă lunară, după caz;

c) finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul MEN, în limita subvenţiei alocate;

d) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;

e) transport în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români, potrivit prevederilor legale;

f) alt tip de burse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Românii de pretutindeni, înscrişi la programele universitare de licenţă şi masterat, indiferent de anul academic la care au fost admişi, care la finalizarea anului universitar întrunesc numărul minim de credite transferabile aprobat de Senat şi prevăzut în Regulamentul activităţii studenţilor, îşi pot păstra finanţarea iniţială cu condiţia promovării anului universitar.

 

Art.30

(1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajaţi să se implice în activităţi sociale şi civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice şi culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceştia:

a) vor fi încurajaţi să participe în cadrul asociaţiilor studenţeşti ale românilor de pretutindeni care studiază în România;

b) vor fi încurajaţi să se implice în organizarea unor acţiuni şi/sau programe dedicate românilor de pretutindeni de către MRP, ICR, MAE şi alte instituţii în România sau în ţările de provenienţă;

c) vor fi încurajaţi să participe la orice altă acţiune descrisă de Legea 299/2007 desfăşurată de orice entitate prevăzută de această lege.

 

(2) Instituţiile de învăţământ superior pot susţine şi stimula participarea bursierilor la activităţi având ca obiectiv conservarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a românilor de pretutindeni, în concordanţă cu Legea 299/2007.

 

Art. 31.

(1) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul instituiţilor de învăţământ superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacităţii de şcolarizare.

(2) În situaţia în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, respectiv pe loc de studii fără bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare) solicită mobilitate academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor instituţiei de învăţământ la care solicită transferul. mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârşitul primului an de studii şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare, cu condiţia întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor instituţiei de învăţământ primitoare.

(3)  Instituţia de învăţământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vedere emiterii aprobării de şcolarizare.

 

Art. 32. Următoarele anexe fac parte din prezentul regulament:

ANEXA 1A - Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de licenţă în anul universitar 2017-2018 a românilor de pretutindeni

ANEXA 1B - Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de masterat în anul universitar 2017-2018 a românilor de pretutindeni

ANEXA 1C -  Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2017-2018 a românilor de pretutindeni

ANEXA 2 - Calendarul admiterii în anul universitar 2017-2018

ANEXA 3A - CERERE DE ÎNSCRIERE la studii universitare de licenţă a cetăţenilor din Republica Moldova

ANEXA 3 B - CERERE DE ÎNSCRIERE la studii universitare de master a cetăţenilor din Republica Moldova

ANEXA 3 C - CERERE DE ÎNSCRIERE la studii universitare de doctorat  a cetăţenilor din Republica Moldova

ANEXA 3 D - CERERE DE ÎNSCRIERE la studii universitare de licenţă a cetăţenilor din Ucraina

ANEXA 4 - Declaraţie pe proprie răspundere că persoana în cauză nu a mai beneficiat de loc finanţat de statul român cu bursă dau fără bursă), pentru nivelul de studii solicitat.

ANEXA 5 - Fişa de consultaţii medicale

ANEXA 6 A - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2017-2018

ANEXA 6 B - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2017-2018

ANEXA 7 - Formular de confirmare a locului de studii

ANEXA 8 - Probele de aptitudini

ANEXA 9 - Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română

ANEXA 10 - Tematica şi bibliografia pentru desfăşurarea interviului pentru admiterea la studii universitare de master

 

Prezentul Regulament a fost aprobată în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 30.06.2017 şi este valabil pentru admiterea la studiile universitare în anul universitar 2017-2018.

P R E Ş E D I N T E

Conf. univ. dr. Lucian Marina

                                                                                    AVIZAT

                                                                                    Oficiul Juridic

Consilier juridic Claudia Rotar