Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
REGULAMENT ADMITERE LICENŢĂ

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

 

   Preambul

 

   În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor. Ciclul I de studii universitare de licenţă corespunde unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, în funcţie de domeniu. Potrivit reglementărilor legale, studiile universitare de licenţă se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă IF, învăţământ cu frecvenţă redusă IFR sau învăţământ la distanţă ID. La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt alocate locuri finanţate de la bugetul de stat (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă. La forma de învăţământ la distanţă sunt alocate doar locuri în regim cu taxă.

   Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare, înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991. În anul 2020 Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2020-2025", în urma evaluării periodice a calităţii tuturor activităţilor instituţionale şi are în structura sa programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate provizoriu de ARACIS, având dreptul să organizeze concurs de admitere pe domenii, la specializările/programele de studii de licenţă acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, detaliate în prezentul regulament la Anexa nr.1 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022.

 

I.        PREVEDERI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

 

Art. 1 - (1) Admiterea în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, numită în continuare UAB, se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit actelor normative şi altor reglementări privind admiterea în învăţământul superior, respectiv:

   - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;

   - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3838 din 11.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ;

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi a cercetării ştiinţifice nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MEC Nr. 4205/2020 din 6 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016, publicat în MO nr. 372 din 8 mai 2020

   - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate;

- Hotărârea Guvernului nr. 299 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021, publicat în  MO nr. 375 din 11 mai 2020

   - Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;

   - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;

   - Ordinul comun MEC şi MS nr. 4.266/840/2020, pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, publicat în MO nr. 417 din 19 mai 2020;

-   Ordinul comun MEC şi MS  nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicat în MO nr. 417 din 19 mai 2020;

-   Ordinul comun MEC şi MS  nr. 5.650/1.670/2020 privind modificarea Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor / instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentrru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

(2) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaţilor a prevederilor prezentului regulament.

 

Art. 2 - (1) Admiterea desemnează, în înţelesul prezentului Regulament, întregul pachet de norme, măsuri şi acţiuni prin care se constituie anul I de studii în ciclul de studii universitare de licenţă şi prin care se dobândeşte calitatea de student al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(2) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă/specializări sau programe de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul UAB, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Locurile alocate pentru admiterea la studii universitare de licenţă în anul universitar 2021 - 2022 sunt prevăzute în Anexa 1 şi cuprind:

- locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), la forma de învăţământ cu frecvenţă, alocate în limita cifrei de şcolarizare repartizată statistic. La distribuirea locurilor pe specializări s-a avut în vedere alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat pentru domenii prioritare.

- locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), alocate distinct pentru admiterea la studii universitare de licenţă a candidaţilor de etnie roma, în limita cifrei de şcolarizare alocată pentru această categorie.

- locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), alocate distinct pentru admiterea la studii universitare de licenţă a absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat ai liceelor din mediul rural, în limita cifrei de şcolarizare alocată pentru această categorie.

- locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), alocate pentru admiterea la studii universitare de licenţă pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială, în limita a 10 locuri alocate pentru această categorie.

- locuri cu taxă,  la formele de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ la distanţă

(3) Admiterea se organizează pe bază de criterii de selecţie, stabilite prin prezentul Regulament, prevăzute în Anexa 2 - Criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare licenţă în anul universitar 2021-2022. Criteriile de selecţie pentru o specializare/program de studiu sunt aceleaşi pentru toate formele de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă - de zi şi învăţământ la distanţă şi pentru aceeaşi limbă de predare.

(4) Concursul pentru admiterea la studii universitare de licenţă, pentru toate formele de învăţământ se desfăşoară în două sesiuni, în condiţii identice, în perioada iulie-septembrie 2021 şi  se finalizează  înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2021, conform Anexei 3 - Calendarului de desfăşurare a admiterii (iulie /septembrie).

(5) Pentru programele de studii în limba română, admiterea la studii universitare se susţine în limba română.      (6) Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.

(7) În cadrul UAB, candidaţii înscrişi la programele de studii şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau de instituţii de învăţământ din străinătate, cu predare în limba română, se pot înscrie în admitere dacă:

a) fac dovada absolvirii anului pregătitor de învăţare a limbii române

b) prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România. Prin excepţie, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulaţie internaţională sau într-o limbă a minorităţilor naţionale, certificarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.

c) promovează testul de evaluare a cunoştinţelor lingvistice de limba română (urmând procedura prevăzută de Metodologia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de obţinere a Certificatului de competenţă lingvistică în limba română), nivelul minim B1, organizat potrivit prevederilor legale;  

d) prezintă atestate de competenţă lingvistică în limba română, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.

(8) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba străină de predare a programului de studii universitare, iar instituţia a prevăzut în prezentul Regulament modalitatea de certificare a competenţei lingvistice (Anexa 4). Candidaţii care deţin un certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau de o instituţie internaţională abilitată (certificat Cambridge, TOEFL, IELTS etc.) cu calificativul minim B1 pot prezenta la admitere acest certificat, în vederea echivalării acestuia cu proba de certificare a competenţei lingvistice. Certificatul se prezintă de către candidat în original (pentru a putea fi realizată conformitatea cu originalul), iar copia certificată conform cu originalul se păstrează la dosarul personal de admitere a candidatului. 

(9) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediul său şi prin publicare pe pagina web proprie, informaţii privind:

   a)  regulamentul propriu de admitere;

     b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

     c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;

     d) perioadele sesiunilor de admitere;

     e) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;

     f) facilităţile sau condiţiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap);

     g) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;

     h) informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UAB.

h) alte informaţii utile candidaţilor.

(10) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi prin publicare pe pagina web proprie.

(11) Conducerea Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. 

(12) După admiterea în universitate, pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii trebuie să cunoască şi să respecte reglementările legale şi interne instituţionale în vigoare.  

(13) După promovarea anilor de studii de licenţă şi după promovarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă, absolvenţilor li se conferă Diploma de licenţă/Diploma de Inginer. Pe aceasta sunt menţionate toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut.

 

II. CATEGORII DE CANDIDAŢI CARE POT PARTICIPA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 

Art. 3 - (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă doar absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

(2) La admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, şi cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă obţinută în statele menţionate, în instituţiile de învăţământ superior recunoscute, conform unei liste şi metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

(3) Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la alin. 2 pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în baza diplomei de bacalaureat echivalate în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

 

(3.1) Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate.

Dosarul pentru recunoaşterea şi/sau echivalarea actelor de studii obţinute de către cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi categoriilor de persoane care beneficiază, conform legii, de egalitate de tratament cu cetăţenii români în ceea ce priveşte accesul la educaţie, formare profesională şi piaţa muncii, care solicită continuarea studiilor în România cuprinde următoarele documente, pentru diploma de bacalaureat:

(a) cerere;

(b) diploma de bacalaureat, în copie, dacă actul de studii este emis în limba română/engleză/franceză/ spaniolă/italiană, sau în copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine;

(c) situaţia şcolară pentru ultimii 2 ani de studii, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute, în copie, dacă actele de studii sunt emise în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană, sau în copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine;

(d) actul de identitate, în copie, şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie şi traducere legalizată;

(e) alte documente, dacă este cazul.

(3.2) Autentificarea actelor de studii supuse recunoaşterii/echivalării.

1. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoaşterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

4.    supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă şi Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru ţările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

5.    scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei se face de către CNRED şi se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Dosarele în vederea continuării studiilor în România se depun la instituţiile de învăţământ superior, la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sau la Registratura M.E.N., direct sau prin intermediul serviciilor poştale.

(4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în acelaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

(5) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a regulamentelor de admitere la studii a românilor de pretutindeni, respectiv a cetăţenilor străini din state terţe UE/SEE.

(6) Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări din facultăţi diferite din cadrul Universităţii, cu condiţia depunerii unui dosar de înscriere la fiecare facultate. Un candidat declarat admis poate beneficia doar de un loc finanţat de la bugetul de stat prin granturi de studii pentru o singură specializare/program de studiu, pe durata legală a studiilor. O altă specializare/program de studiu poate fi urmată doar în regim cu taxă.

(7) În vederea înmatriculării, candidatul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original/adeverinţa de bacalaureat, în condiţiile prezentului regulament. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2020-2021. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

(8) Recunoaşterea studiilor efectuate de către candidaţi în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs documentele de recunoaştere a studiilor. Universitatea asigură candidaţilor interesaţi serviciile de preluare a actelor de studiu şi transmiterea acestora către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea obţinerii echivalării actelor de studiu. 

(9) La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii Uniunii Europene au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

(10) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia promovează egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora la învăţământul superior. În afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, cel puţin un loc fără taxă de şcolarizare este destinat absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat adulţi cu handicap. Locul fără taxă de şcolarizare va fi ocupat de către candidatul care obţine cea mai mare medie generală de admitere conform criteriilor de admitere specifice programului de studiu.

 

Art. 4 - (1) Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii - premiile I, II; III sau menţiune - la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la bugetul de stat.

(2) Candidaţii, absolvenţi de liceu promoţia 2021, care au obţinut premii I, II, III la olimpiadele şcolare de nivel naţional sau judeţean, pe timpul studiilor liceale, la disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, vor beneficia de o bursă specială din partea Universităţii în cuantum de 200 RON/lună pentru anul I de studiu. Menţinerea bursei pentru semestrul II al anului I este condiţionată de promovarea tuturor examenelor şi colocviilor corespunzătoare primului semestru. Această bursă nu afectează obţinerea altor burse (merit, socială sau performanţă) conform legii.

(3) Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii menţionate la aliniatul 2, vor anexa la dosarul de înscriere diploma de premiu, în original, în vederea accesului la bursa specială.

(4) Disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, în sensul precizărilor de mai sus, se stabilesc de către consiliile facultăţilor şi se aduc la cunoştinţa comisiilor de admitere, în vederea informării candidaţilor şi se înaintează Consiliului de administraţie din prima săptămână a lunii octombrie 2021, cu propunere de acordare a bursei. Facultăţile vor înainta Consiliului de administraţie, în prima săptămână a lunii octombrie 2021 propunerile de acordare a burselor, însoţite de documentele doveditoare.

 

Art. 5 - (1) Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire ai învăţământului superior de stat sau particular, pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de prima), în cadrul domeniilor de licenţă oferite de Universitate.

(2) Condiţiile de admitere pentru această categorie de candidaţi sunt similare cu cele privind admiterea în anul I a absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe liste comune cu candidaţii absolvenţi de liceu.

(3) Regimul studiilor (locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii sau locuri cu taxă) la care candidaţii se pot înscrie şi la care pot fi admişi se stabileşte în funcţie de regimul studiilor în care au urmat prima specializare. Astfel:

a) dacă prima specializare a fost făcută în regim de subvenţie de la bugetul de stat, a doua specializare va fi în regim cu taxă;

b) dacă prima specializare a fost făcută cu taxă, a doua poate fi pe locuri finanţate prin granturi de studii, dacă sunt îndeplinite criteriile de admitere.

(4) Prevederile aliniatului precedent se aplică şi în cazul candidaţilor care au absolvit mai multe specializări. Dacă o singură specializare a fost parcursă în regim de subvenţie de la bugetul de stat, candidaţii pot să concureze şi să fie admişi numai pe locuri cu taxă la o altă specializare/program de studiu.

(5) Candidaţii din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studii efectuate şi pot fi înmatriculaţi în regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor  recunoscute şi examenelor de diferenţă în limita numărului de locuri disponibile pentru anul de studiu respectiv.

 

Art. 6 (1) Studenţii care au parcurs studii universitare de licenţă în cadrul  instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particulare, la specializări acreditate sau autorizate, pot să-şi continue studiile în UAB, prin concurs de admitere, la aceeaşi specializare, în anii II-III (IV) de studiu (dacă există locuri libere în cadrul specializării conform numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi), în regim cu taxă, peste numărul de locuri stabilit pentru anul I

a) Studenţii din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea perioadelor de  studii efectuate şi pot fi înmatriculaţi în regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor promovate şi recunoscute şi examenelor de diferenţă în limita numărului de locuri disponibile pentru anul de studiu respectiv.

b) Studenţii declaraţi admişi pot trece din regimul cu taxă în regim de subvenţie de la bugetul de stat numai dacă în anul de studii în care urmează să fie înmatriculaţi, potrivit examenelor recunoscute şi examenelor de diferenţă, există locuri subvenţionate vacantate conform prevederilor legale. Dacă există locuri vacante în regim de subvenţie, studenţii declaraţi admişi pot ocupa aceste locuri prin concurenţă cu studenţii cu taxă ai Universităţii, potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Studenţii UAB şi ai altor instituţii de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care decid să urmeze şi o a doua specializare în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi sunt declaraţi admişi la această nouă specializare, pot beneficia loc finanţat de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu subvenţionare de la buget la specializarea iniţială). Dacă prima specializare este parcursă cu achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi efectuată cu finanţare de la bugetul de stat, în urma reuşitei la concursul de admitere pe loc finanţat de la bugetul de stat.

 

 

III. CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

 

A.           CONŢINUTUL DOSARULUI CANDIDATULUI LA ADMITERE ÎN SISTEM

 

Art. 7  (1) În conformitate cu Ordinul MEC Nr. 4205/2020 din 6 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016, publicat în MO nr. 372 din 8 mai 2020, înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face on line, prin intermediul modului ADMITERE ON-LINE, integrat sistemului UMS.

(2) Procesul de admitere în sistem on-line  presupune accesarea din partea candidaţilor a modulului de Admitere on-line, parte integrantă a versiunii UMS implementată în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Comisiile de admitere organizate la nivelul fiecărei structuri implicate în procesul de admitere vor oferi consultanţă continuă candidaţilor care solicită acest lucru la telefoane special alocate modulului de admitere on-line. Numerele de telefon pentru consultanţă directă din partea comisiilor de admitere vor fi afişate pe site-ul universităţii. Dotarea tehnică a comisiilor de admitere este asigurată de Biroul IT.

(3) Modulul de Admitere on-line poate fi accesat de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la reţeaua Internet şi la browserul de navigare updatat (recomandat Google Chrome)

(4) Paşii modulului de Admitere on-line sunt făcuţi publici prin afişare pe site-ul universităţii la adresa https://admitereonline.uab.ro/. Securitatea conexiunii este asigurată de un sistem de criptare de tip SSL. Pentru a beneficia de securitate extinsă se recomandă:

- utilizarea conexiunilor sigure la reţeaua Internet, evitând conexiunile wireless de tip public

- utilizarea unui program antivirus actualizat

- utilizarea unui sistem de operare licenţiat şi a unor programe software licenţiate

- tastarea adresei platformei (modulului) direct în câmpul adresă de la browser, evitând accesarea de pagini afişate de motoare de căutare

- verificarea existenţei particulei https imediat după intrarea pe site: https://admitereonline.uab.ro/

        (5) Procedura de înscriere on-line este descrisă în Procedura operaţională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat în sistem online şi exemplificată în Ghidul candidatului pentru înscrierea on-line şi cuprinde următorii paşi:

        I. Crearea unui cont de acces în aplicaţie prin introducerea elementelor de autentificare personală (nume, prenume şi adresă de email validă şi transcrierea codului Captcha, variantă alfanumerică pentru a se evita crearea automată de conturi în scop maliţios. Pe adresa de email introdusa candidatul va primi un link din partea aplicaţiei care validează accesul la cont. Pe această adresă de e-mail candidatul va primi ulterior alte informaţii privind status-ul dosarului.

Numai utilizatorii care şi-au creat un cont la nivelul platformei de admitere online vor putea accesa şi depune dosare online.

        II. După activarea contului se accesează platforma de admitere on-line pentru depunerea dosarelor de concurs, completând credenţialele declarate în momentul creării contului. (adresă de email şi parola declarată)

        III. Selecţia sesiunii. Se alege din listă sesiunea de licenţă la care candidatul doreşte să se înscrie şi îşi asumă declaraţiile pe proprie răspundere privind datele completate în platformă. Se vizualizează şi bifează declaraţiile prin care candidatul îşi asumă corectitudinea, completitudinea şi conformitatea informaţiilor declarate online pe platformă, plus condiţiile impuse prin Metodologia admiterii. Este un pas obligatoriu, fără de care nu se poate continua înscrierea. Aceste declaraţii vor fi asociate contului de candidat. După bifarea şi salvarea declaraţiilor pe proprie răspundere sistemul va deschide fereastra pentru selectarea facultăţilor şi a programelor de studiu care intră în concurs în sesiunea selectată.

IV. Selecţia facultăţii şi specializării. Se selectează facultatea şi concursul (specializarea) la care doreşte să participe. O facultate poate avea unul sau mai multe programe de studiu, stabilind ierarhia opţiunilor pentru diferitele programe de studiu. În condiţiile în care candidatul are intenţia de a candida la mai multe facultăţi, va trebui să depună separat câte un dosar pentru fiecare facultate în parte.

V. Se accesează Fişa de înscriere on-line şi se completează următoarele seturile de date:

a) Datele personale de tip nume, prenume, prenumele tatălui/mamei, CNP, număr de telefon, adresă de email.

b) Datele personale referitoare la adresa de domiciliu stabil, locul naşterii, data naşterii, informaţii despre actul de identitate. Aplicaţia nu va permite trecerea la următorul pas dacă actul de identitate nu se află în perioada de valabilitate.

c) Datele personale privind starea civilă şi informaţii despre situaţii speciale (orfan de un părinte, de ambii părinţi, provenit din aşezăminte sociale, familie monoparentală, persoană cu dizabilităţi).

d) Introducerea informaţiilor despre studiile liceale absolvite şi după caz, alte studii universitare absolvite cu sau fără diplomă de licenţă.

e) Alegerea opţiunilor. Candidatul va trebui să selecteze programul(ele) de studiu la care doreşte să se înscrie, proba de concurs (dacă este cazul) şi tipul de loc pentru care candidează (buget/taxă), stabilind ierarhia opţiunilor pentru diferitele programe de studiu.

 f) Încărcarea documentelor specifice. La acest pas se încarcă la nivelul platformei actele în format electronic (.pdf; .jpeg) cu o dimensiune de maxim 3 Mb. Totodată, în cazul programelor de studii care au probe eliminatorii de tipul Scrisoare de intenţie sau Eseu motivaţional, candidatul are posibilitatea de a descărca un formular tip, pe care îl completează şi ulterior îl încarcă în platformă.

g) Plata taxei de admitere. Plata se face on-line sau se încarcă documentul justificativ a achitării taxei, dacă candidatul a ales deja să plătească prin alta metoda de plata. Dacă se încadrează în categoria candidaţilor scutiţi de taxa  de înscriere, va trebui încărcat documentul justificativ pe baza căruia are această facilitate.

h) Completarea declaraţiilor pe propria răspundere asumate de candidat prin bifare individuală şi trimiterea dosarului spre validare de către comisia de admitere.

VI. Statusul dosarului din acest moment, este Dosar în aşteptare, atât din punct de vedere financiar, cât şi al documentelor ataşate acestuia. În această etapă:

- candidatul va putea vizualiza, salva şi lista fişa de înscriere on-line, direct din contul său, creat pe platforma de înscriere on-line la admitere;

- candidatul va primi pe adresa de email, declarată la crearea contului, confirmarea automată din partea sistemului privind preluarea dosarului, precum şi fişa de înscriere on-line, generată conform formatului utilizat la nivelul aplicaţiei.

- din momentul în care candidatul a trimis dosarul electronic către validare, Universitatea, prin comisiile de admitere are acces la datele declarate pentru a efectua verificările necesare în vederea înscrierii. Universitatea va avea acces la Sistemul informatic integrat al Învăţământului din România pentru validarea celor declarate de candidat.

VII. Validarea dosarului. Candidatul va fi notificat atât prin emailul declarat cât şi prin contul din aplicaţie referitor la starea dosarului:

- dacă dosarul necesită modificări (ex. un document nu este lizibil) candidatul va primi un mesaj în care se menţionează motivul invalidării;

- dacă totul este corespunzător iar dosarul a fost validat atât financiar cât şi din punctul de vedere al documentelor încărcate, candidatul va putea vizualiza, salva şi lista legitimaţia de concurs, direct din contul creat pe platforma de admitere on-line sau din emailul primit pe adresa declarată.

        (6) Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobândesc calitatea de candidaţi la admitere. Calitatea de admis, respectiv cea ulterioară de student, se dobândeşte pe baza procedurilor de selecţie, departajare, respectiv înmatriculare specificate în prezentul Regulament, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specializare şi formă de învăţământ.

(7) Completarea Fişei de înscriere la concursul de admitere echivalează cu recunoaşterea, de către candidaţi, a faptului că au cunoştinţă despre prevederile prezentului Regulament şi se obligă să le respecte. Orice contestaţie ulterioară nu se poate raporta decât la aceste prevederi sau la criteriile generale specifice reglementărilor legale.

 

Art. 8. (1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg şi listate din aplicaţie):

a)    Fişei de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);

b)   Certificatul de naştere;

c)    Cartea de identitate;

d)   Certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă e cazul;

e)   Diploma de bacalaureat sau echivalentă. Pentru promoţia 2020_2021 este valabilă diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire;

f)Foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia;

g)   Dovada plăţii taxei de înscriere;     

 

             Dosarul de concurs va conţine şi alte documente, obligatorii, după caz:

 

h)   Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh în cazul candidaţilor la specializările teologice;

i) Diploma de licenţă sau echivalentă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă în cazul candidaţilor care au absolvit şi alte studii universitare de licenţă;

j)Adeverinţă privind regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (IF, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz), în cazul candidaţilor care au absolvit un alt program de licenţă;

k)   Situaţia şcolară, corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii care provin din alte instituţii de învăţământ de stat sau particulare şi care se înscriu pentru continuarea studiilor în UAB;

l)Pentru candidaţii de etnie romă, care concurează pe locurile speciale destinate acestei categorii, dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde şi o Recomandare, eliberată de o organizaţie a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. Nu se vor accepta declaraţii de propria răspundere privind apartenenţa la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverinţe eliberate de alte instituţii/structuri etc. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizaţiei care a eliberat Recomandarea.

m) Adeverinţa care atestă că persoana provine din sistemul de protecţie socială, în cazul candidaţilor care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiţi de taxa de înscriere;

n)   Certificatele de deces ale părinţilor, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială : orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani;

o)   Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, pentru candidaţii scutiţi de taxa de înscriere.

p)   Adeverinţa emisă de o instituţie de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ,  în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

q)    Adeverinţa eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaţilor al căror părinţi sunt angajaţii UAB în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

r)    Diploma de acordare a premiului, în cazul absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

 

IV. TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE

 

Art. 9 - (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 RON, care se plăteşte în condiţiile art.7, alin. (5), lit. g. din cadrul prezentului Regulament. În cadrul acestei taxe unice, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare, respectiv mai multe dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (învăţământ cu frecvenţă - zi, învăţământ la distanţă) de Universitate. Taxa de înscriere se achită în contul IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia; Cod fiscal : 5665935. Modalităţi de plată: card bancar; plata la casieria Universităţii; plată prin casieria bancara (OP)

(2) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare. (certificate de deces ale părinţilor, în format pdf sau jpeg), introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line.

(3) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line, respectiv o adeverinţă de la centrul de plasament. 

(4) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii cu handicap. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line şi din care să rezulte situaţia candidatului, respectiv persoană cu handicap.

(5) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate. Beneficiază de aceste prevederi şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării admiterii.

(6) Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în baza adeverinţei eliberată de Biroul Personal - Salarizare al UAB care atestă că părinţii candidatului sunt angajaţi ai UAB, încărcată în aplicaţia admiterea on-line;

(7) Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere a facultăţilor, cu acordul Decanului facultăţii.

Art. 10 - (1) Candidaţii pot să-şi retragă cererea, în perioada de înscriere, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Taxa de înscriere se returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere precizate în prezentul Regulament.

 

V. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 

Art. 11 - (1) Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de licenţă se organizează pentru ocuparea următoarelor categorii de locuri:

a) locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii;

b) locuri în regim cu taxă.

(2) Admiterea pe locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii se face strict în limita numărului de locuri aprobate prin Hotărâre de Guvern şi repartizate instituţiilor de învăţământ superior prin Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(3) De locurile în regim cu taxă pot beneficia, candidaţii care au o medie mai mică decât a ultimului admis pe locurile finanţate prin granturi de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere şi în limita numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la o anumită specializare, dacă au optat pentru această formă de finanţare. De locurile în regim cu taxă pot beneficia, candidaţii care au optat pentru aceste tipuri de locuri în concursul de admitere.

(4) Candidaţii care doresc să concureze numai la forma de învăţământ la distanţă, cărora nu le sunt alocate locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii, se pot înscrie numai la specializările care au aceste forme de învăţământ, fără a mai fi clasificaţi pe listele pentru învăţământul cu frecvenţă.

(5) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidaţii admişi la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/adeverinţei de bacalaureat în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzut de lege, se suportă de către studenţi.    

(6) Ocuparea locurilor finanţate prin granturi de studii şi a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu.

(7) Condiţii speciale de organizare a probelor de admitere pentru persoanele cu dizabilităţi:

a) În conformitate cu legislaţia în domeniu, Comisiile de admitere vor lua măsuri pentru asigurarea egalităţii de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi înscrise la concursul de admitere, asigurând, acolo unde este necesar, suport suplimentar adaptat persoanelor cu handicap în vederea accesului şi susţinerii probelor de admitere;

b) Pe baza documentelor medicale doveditoare (decizie de încadrare în grad de handicap şi documente doveditoare ale tipului de dizabilitate), candidaţii - persoane cu dizabilităţi, vor solicita în scris Comisiei de admitere, suport adiţional în funcţie de tipul de dizabilitate, care să asigure participarea şi susţinerea în condiţii optime a probelor de admitere;

 

c) Pentru candidaţii cu deficienţe motorii Facultăţile vor organiza susţinerea probelor fie într-o clădire, respectiv sală, care să asigure accesibilitatea persoanelor cu handicap motor, fie online sub formă de examen oral;

d) Pentru candidaţii cu deficienţe vizuale Facultăţile vor organiza susţinerea probelor în format oral, asigurând timpul optim necesar adaptat nevoilor persoanei cu dizabilităţi. Dacă se solicită răspuns scris la proba de admitere, candidatul cu deficienţă vizuală va dicta răspunsul unei persoane desemnate de Comisie prin tragere la sorţi care să transcrie integral răspunsul candidatului;

e) Pentru candidaţii care nu pot redacta lucrarea scrisă de la examenul de admitere decât în condiţii limitate sau nu pot dicta conţinutul temei unei alte persoane din cauza unor deficienţe multiple asociate sau din cauza altor motive ce ţin de modul de desfăşurare a examenului, se va mări timpul de examinare în aşa fel încât să asigure parcurgerea tuturor subiectelor cuprinse în proba de examen;

f) Pentru candidaţii care sunt sub tratament medical care este necesar să fie administrat în intervalul de timp alocat probelor de admitere, li se vor asigura condiţiile necesare pentru efectuarea tratamentului respectiv în timpul examenului;

g) Pentru candidaţii cu deficienţe de vedere facultăţile vor organiza susţinerea probelor în format oral, asigurând timpul optim necesar adaptat nevoilor persoanei cu dizabilităţi. Dacă se solicită răspuns scris la proba de admitere, candidatul cu deficienţă vizuală va dicta răspunsul unei persoane desemnate de comisie prin tragere la sorţi care să transcrie integral răspunsul candidatului.

 

V.1 Ierarhizarea candidaţilor

 

Art. 12 - (1) Ierarhizarea candidaţilor la concursul de admitere se face în funcţie de două criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:

        a) media generală de admitere, calculată potrivit prevederilor prezentului Regulament din cadrul secţiunii V.2 Probele de admitere;

        b) opţiunile candidaţilor, în ordinea în care acestea au fost menţionate în Fişa de înscriere on-line.

(2) Candidatul care nu a reuşit la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă nu reuşeşte nici la aceasta, va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si funcţie de opţiunile candidatului din Fisa de înscriere on-line.

(4) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(5) Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a Fisa de înscriere comise de candidaţi.

(6) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în  Fişa de înscriere on-line.

 

Art.13 - (1) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, fără a se depăşi capacitatea de şcolarizare aprobată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi implicit şi fără a se depăşi numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de şcolarizare. Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program de studiu.

(2) În cazul în care numărul alocat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

   a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

   b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

   c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

(3) Prin excepţie de la alin (2), în cadrul examenului de admitere pentru specializările din cadrul  Facultăţii de Teologie Ortodoxă, criteriile de departajare sunt:

a) nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Art.14 - (1) Candidaţii admişi pe locurile în regim cu taxă beneficiază de acelaşi program de studii, având aceleaşi drepturi şi obligaţii profesionale cu ale celorlalţi studenţi, conform prevederilor legale.

(2) Taxele anuale de studii pentru anul I sunt stabilite de Senatul universitar, pe domenii de licenţă şi programe de studiu şi sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin prezentul regulament de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranşe egale, din care prima tranşă în termenul de înmatriculare. Celelalte trei tranşe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul de şcolarizare încheiat cu studenţii, pe care aceştia îl vor semna la înmatriculare.

V.2 Probele de admitere

 

Art. 15 - (1) Criteriile pe baza cărora se calculează media generală de admitere şi se realizează ierarhia candidaţilor, precum şi criteriile de departajare a candidaţilor cu medii egale aflaţi pe ultimul loc, sunt descrise în Anexa 2.

(2) Probele eliminatorii, notate cu ADMIS/RESPINS, sunt:

- Proba eliminatorie de competenţă lingvistică pentru admiterea la programele de studii în limba engleză, care se notează cu admis/respins şi este prezentată în Anexa nr. 4

- Interviu motivaţional pentru admiterea la specializarea Teologie ortodoxă pastorală care se notează cu admis/respins, cu tematica şi bibliografia prevăzute în Anexa nr. 5.

- Interviu motivaţional pentru admiterea la specializarea Muzică religioasă care se notează cu admis/respins, cu tematica şi bibliografia prevăzute în Anexa nr. 6.

- Interviu motivaţional care constă în verificarea aptitudinilor socio - umane şi evaluarea portofoliului de lucrări (5 lucrări în arta creionului şi 5 lucrări în culoare), pentru admiterea la specializarea Artă sacră.  Tematica pentru proba practică de desen este prezentată în Anexa nr. 7.

 

ANEXA 2.  CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ în anul universitar 2021-2022

 

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

Traducere şi interpretare - A

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor

- A IF şi - A ID

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Administrarea afacerilor

- A IF şi - A ID

Finanţe şi bănci - A

Contabilitate şi informatică de gestiune

- A IF şi - A ID

Marketing - A

Administrarea afacerilor

(în limba engleză) - AP

3 ani

180 credite

Proba de competenţă lingvistică - engleză

 

Media la bacalaureat

A/R

 

 

100%

 

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

 

 

 

 

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani

 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani

240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani

240 credite

Media la bacalaureat

Informatică

(în limba engleză) - A

3 ani

180 credite

Proba de competenţă lingvistică - engleză

 

Media la bacalaureat

 

A/R

 

 

100%

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Inginerie urbană şi dezvoltare regională - AP

4 ani

240 credite

 

 

 

Media la bacalaureat

 

 

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept - A

4 ani

240 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Sociologie - A

3 ani

180 credite

Asistenţă socială - A

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - A

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A IF şi AP ID la Alba Iulia, AP ID la Deva

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

 

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

3 ani

180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală

 - A

4 ani

240 credite

Interviu motivaţional

 

Media la bacalaureat

 

A/R

 

100%

 

a)nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Muzică religioasă - A

3 ani

180 credite

Interviu motivaţional

 

Media la bacalaureat

 

A/R

 

100%

 

a)nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Artă sacră - AP

3 ani

180 credite

Interviu motivaţional: verificarea aptitudinilor socio-umane şi evaluarea portofoliului de lucrări (5 lucrări in arta creionului si 5 lucrări in culoare).

 

Media la Bacalaureat

 

A/R

 

 

 

 

 

 

100%

a)nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

A/R=Admis/Respins

A - acreditat, AP - autorizat provizoriu

 

 

V.3 Calendarul admiterii - sesiunea IULIE-AUGUST 2021. Afişarea rezultatelor.

 

Art.16 - Programul admiterii cuprinde următoarele acţiuni: înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi şi a candidaţilor admişi pe locuri cu taxă. Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 7 iulie - 27 august 2021 conform următorului calendar:

 

Anexa 3  CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA IULIE-AUGUST 2021

 

Perioada

Activitatea

7 iulie - 16 iulie

Înscrierea candidaţilor

17 iulie

Susţinerea interviului motivaţional, doar la specializările unde este cazul

Proba de competenţă lingvistică, doar la specializările unde este cazul

19 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

19 iulie - 23 iulie

PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ŞI A CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI PE LOCURILE CU TAXĂ

 

Candidaţii admişi (PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ŞI PE LOCURILE CU TAXĂ) care nu se înmatriculează în perioada 19-23 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere

26 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

26 iulie - 30 iulie

A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAŢII ADMIŞI INIŢIAL

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

2 august - 27 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

(este realizată în cadrul secretariatelor facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

V.4 Afişarea rezultatelor.

 

Art. 17 -  (1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcţie de categoria de locuri (finanţate prin granturi de studii sau cu taxă) şi de forma de învăţământ (cu frecvenţă zi, la distanţă) la care candidaţii au concurat.

(2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/sediile facultăţilor şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa www.uab.ro. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere presupune generarea şi afişarea următoarelor categorii de liste:

 • Listele candidaţilor români admişi pe locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii şi forme de învăţământ
 • Listele candidaţilor admişi pe locurile special alocate candidaţilor de etnie romă
 • Lista candidaţilor admişi pe locurile alocate absolvenţilor proveniţi din licee situate în mediu rural
 • Lista candidaţilor admişi pe locurile candidaţilor proveniţi din sistemul de protecţie sociala
 • Listele candidaţilor admişi pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii şi forme de învăţământ
 • Listele candidaţilor respinşi
 • Alte liste, după caz

(3) Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4) Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca şi criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100 %, eventualele sesizări se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în ziua afişării rezultatelor.

(5) Nu se admit contestaţii la probele orale.

 

VI. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

 

Art.18 - (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face în perioadele stabilite prin prezentul Regulament, în Anexa 3. Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidaţi admişi.

(2) În data de 19 iulie se vor afişa rezultatele iniţiale ale admiterii, iar în data de 26 iulie se vor afişa rezultatele admiterii după prima etapă de înmatriculare desfăşurată în perioada 19-23 iulie.

(3) Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat şi candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile cu taxă pe listele de admitere din data de 19 iulie au obligaţia ca până la data de 23 iulie 2021, potrivit calendarului admiterii, să completeze, să semneze şi să depună fizic Contractul de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării ca studenţi la domeniul/ specializarea/programul de studii şi facultatea la care au fost admişi, precum şi dosarul cu documentele menţionate la Art. 18 alin. (12). Odată cu semnarea contractului studentul va semna Informarea şi Consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 4 - INFORMAREA candidatului la admiterea în învăţământul superior în anul universitar 2021 - 2022_Licenţă_în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE_DECLARAŢIA de consimţământ

(4) Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat şi candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile cu taxă,  pe listele de admitere afişate în data de 19 iulie şi care nu s-au prezentat la înmatriculare în perioada 19 - 23 iulie, vor pierde locurile obţinute prin concurs. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere. Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat în baza primei opţiuni din fişa de înscriere la concursul de admitere şi care s-au înmatriculat, nu mai participă la redistribuire. Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat în baza unei opţiuni inferioare din fişa de înscriere la concursul de admitere, au posibilitatea de a participa la redistribuire cu condiţia exprimării acordului scris din partea candidatului în momentul completării Contractului de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării (completarea în momentul înmatriculării a unei fişe de consimţământ privind participarea candidatului la redistribuire).

Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile cu taxă în baza primei opţiuni din fişa de înscriere la concursul de admitere şi care s-au înmatriculat, nu mai participă la redistribuire. Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile cu taxă în baza unei opţiuni inferioare din fişa de înscriere la concursul de admitere, au posibilitatea de a participa la redistribuire cu condiţia exprimării acordului scris din partea candidatului în momentul completării Contractului de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării (completarea în momentul înmatriculării a unei fişe de consimţământ privind participarea candidatului la redistribuire).

În cadrul procesului de admitere, locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii, rămase libere la o specializare de licenţă, deoarece candidaţii declaraţi admişi nu s-au înmatriculat, pot fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor libere disponibilizate, de către:

-  candidaţii care au optat doar pentru locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi nu au fost declaraţi iniţial admişi pe acest tip de locuri;

-  candidaţii care au optat pentru locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pentru locuri cu taxă şi nu au fost iniţial declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat. 

(5) În data de 26 iulie vor fi afişate listele finale de admitere după etapa redistribuirii. Candidaţii admişi pe locurile bugetate în urma etapei de redistribuire, aflaţi pe listele afişate în 26 iulie, trebuie să se înmatriculeze în perioada 26 - 30 iulie, iar în caz contrar vor pierde locul bugetat. Locurile bugetate rămase neocupate în sesiunea iulie 2021 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021.

(6) În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2021, vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget, în vederea ocupării acestora, candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 20 septembrie), au obligaţia de a se înmatricula până la data de 24 septembrie 2021, iar în caz contrar vor pierde locul de studiu bugetat.

(7) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă în urma etapei de redistribuire, aflaţi pe listele afişate în 26 iulie, trebuie să completeze, să semneze şi să depună fizic Contractul de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării, precum şi dosarul cu documentele menţionate la Art. 18 alin. (12), până la data de 27 august 2021, pentru sesiunea iulie-august 2021. Termenul limită pentru înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă pentru cea de-a doua sesiune de admitere este 30 septembrie 2021. Odată cu semnarea contractului studentul va semna Informarea şi Consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii, respectiv 25 % din aceasta, la data înmatriculării. Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie-august 2021 în regim cu taxă care nu se înmatriculează până la data de 27 august, pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concursul de admitere în sesiunea septembrie.

(8) La data de 27 august 2021 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 27 august 2021 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă.

(9) La data de 30 septembrie 2021 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2021 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă.

(10) La înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă, trebuie să depună în dosarul personal la universitate diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2020-2021 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverinţa-tip în original din care rezultă faptul că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, eliberată de către instituţia de învăţământ în cauză.

(11) Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

        (12) Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă conţine următoarele documente:

        - Diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2020-2021);

- Foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;

- Cartea de identitate în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;      

- Certificatul de naştere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);   

-Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);           

        - Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

        - Fişa de consultaţii medicale - Anexa 8, în original, pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială. Aceasta constituie document obligatoriu pentru  înmatricularea candidaţilor admişi la cele două specializări;

        - Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidaţii la specializările teologice;

- Situaţia şcolară corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, în original pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

        - 2 fotografii dimensiune 3/4;

- Dosar tip plic.

- Diploma de licenţă (copie, pentru studenţii care au absolvit anterior un program de licenţă)

- Adeverinţa în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de licenţă, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

- Recomandare, în original, eliberată de o organizaţie a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizaţiei care a eliberat Recomandarea.

- Adeverinţa care atestă că persoana provine din sistemul de protecţie socială, în original, în cazul candidaţilor care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiţi de taxa de înscriere;

- Certificatele de deces ale părinţilor, în copie, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială : orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);   

- Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, în copie, pentru candidaţii care menţionează situaţia specială şi sunt scutiţi de taxa de înscriere. (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);   

- Adeverinţa, în original, emisă de o instituţie de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi, în original, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ,  în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

- Adeverinţa eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaţilor al căror părinţi sunt angajaţii UAB , în original, în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

- Diploma de acordare a premiului, în copie, în cazul absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

(8) Candidaţi declaraţi admişi pe locurile cu taxă şi care urmează în acelaşi timp un alt program de studiu pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi pe locul cu taxă în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia la care se află originalul diplomei de bacalaureat, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de bacalaureat se află la instituţia respectivă şi menţionarea faptului că studentul ocupă un loc un loc finanţat de la bugetul de stat la acea instituţie. O astfel de adeverinţă este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de bacalaureat se găseşte la o altă instituţie de învăţământ.

(9) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului Universităţii. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registru matricol al specializării si unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

VII. COMISIILE DE ADMITERE

 

Art. 19 - (1) Pentru organizarea şi conducerea admiterii pe ansamblul Universităţii, Senatul decide constituirea Comisiei centrale de admitere, care va asigura condiţiile materiale şi organizatorice necesare desfăşurării normale a admiterii, precum şi supravegherea respectării prevederilor Regulamentului. Din Comisia centrală fac parte:  rectorul, prorectorii, preşedinţii Comisiilor de admitere pe facultăţi, responsabilul Comisiei de informatică,  reprezentantul Comisiei de admitere pentru candidaţii străini, directorul CSUD, purtătorul de cuvânt, directorul general administrativ, consilierul juridic, preşedintele senatului şi un secretar. Preşedintele Comisiei centrale de admitere este Rectorul Universităţii. În cazuri excepţionale, rectorul poate fi înlocuit la preşedinţia Comisiei centrale de un prorector. La nivelul Universităţii funcţionează Comisia de informatică.

(2) Organizarea şi desfăşurarea admiterii pe specializări sunt asigurate de Comisiile de admitere pe facultăţi.  Structura şi componenţa acestora se stabilesc de consiliile facultăţilor şi se aprobă de Senatul universitar. Acestea răspund de respectarea strictă a prevederilor prezentului Regulament şi a prevederilor legale în domeniu.

(3) Comisia de admitere pe facultate răspunde de existenţa în dosarul de concurs a tuturor documentelor prevăzute la art. 8. 

(4) Comisia de admitere verifică dosarul de înscriere a candidaţilor din aplicaţia ADMITEREA ON-LINE şi validează /invalidează dosarul şi achitarea taxei de înscriere.

(5) Comisia de admitere verifică şi validează rezultatele concursului de admitere.

(6) Comisia de admitere verifică dosarul de înmatriculare a candidatului admis, certifică documentele din dosar în conformitate cu originalele. Membrii comisiei care vor primi dosarele de la candidaţi, vor răspunde, în solidar cu preşedintele comisiei, de existenţa tuturor documentelor în dosarul studenţilor înmatriculaţi, conform art. 18 alin (12). În situaţia în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, preşedintele comisiei va anunţa de urgenţă conducerea universităţii, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

(7) Pe parcursul procesului de înscriere a candidaţilor comisiile de admitere asigură consultanţă, consiliere si sprijin, la cererea candidaţilor. Facultăţile vor publica la secţiunea Admitere 2021 numerele de telefon şi adresele de email aflate la dispoziţia candidaţilor.

(8) Pentru admiterea la studii universitare de licenţă a candidaţilor străini se constituie Comisia de admitere pentru candidaţii străini în cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale pentru admiterea candidaţilor români de pretutindeni,  cetăţeni străini ai statelor Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cât şi din state terţe UE, SEE şi CE.

(9) Membrii comisiilor de evaluare a probelor eliminatorii vor semna declaraţii de incompatibilitate şi de confidenţialitate privind datele cu caracter personal ale candidaţilor.

 

VIII. Reguli de constituire a unei specializări

 

Art. 20 - (1) O specializare poate fi organizată numai dacă numărul candidaţilor admişi şi ulterior înmatriculaţi care au optat pentru specializarea respectivă permite constituirea unei formaţii de studiu cu cel puţin o grupă, respectiv 25 candidaţi. Excepţie fac programele de studiu unde numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, aprobat de ARACIS, este mai mic de 25, precum şi specializările de licenţă în limba engleză. De asemenea, fac excepţie programele de studii ale căror planuri de învăţământ pot fi compatibilizate integral, aşa încât formaţiile de studiu să nu implice costuri suplimentare.

(2) Candidaţii admişi care au optat pentru o specializare ce nu poate fi organizată, ca efect al prevederii de la aliniatul precedent, pot să opteze pentru oricare altă specializare din Universitate, dintre cele care întrunesc condiţiile de a fi organizate şi la care condiţiile de admitere sunt identice, fără a se depăşi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la această specializare şi cu păstrarea regimului de studiu dobândit prin examenul de admitere.

(3) La constituirea formaţiilor de studiu pe specializări nu se face distincţie între cele două categorii de candidaţi înmatriculaţi, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă.

 


 

IX. Returnarea de taxe

 

Art. 21 - (1) Candidaţii admişi in sesiunea iulie-august, care au depus Fişa de înscriere şi au fost înmatriculaţi ca studenţi în regim cu taxă, forma de învăţământ cu frecvenţă - achitând prima tranşă a taxei de studiu - şi care ulterior se retrag, au dreptul la returnarea taxei de studiu, în următoarele condiţii:

(a) dacă se retrag anterior datei de 28.08.2021, li se va returna un procent de 90% din taxa de studiu achitata;

(b) dacă se retrag în perioada 29.08.2021 şi 30.09.2021, li se va returna un procent de 50% din taxa de studiu achitata.

(2) pentru candidaţii înmatriculaţi la învăţământul la distanţă ID se aplică prevederile contractului de studiu.

(3) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care achită la înmatriculare, integral taxa de studiu anuală, vor beneficia de o reducere de 5% din cuantumul taxei de studii anuale.

 

X. Programul admiterii - a doua sesiune

 

Art.22 - (1) În cazul în care, după prima sesiune de admitere rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2021. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în a doua sesiune a concursului de admitere.

         (2) Cea de a doua sesiune de admiterea se organizează în perioada 6 septembrie - 30 septembrie 2021 conform următorului calendar:

        

Anexa 3  - CALENDARUL ADMITERII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

Perioada

Activitatea

6 septembrie - 17 septembrie

Înscrierea candidaţilor

18 septembrie

Susţinerea interviului motivaţional, doar la specializările unde este cazul

Proba de competenţă lingvistică, doar la specializările unde este cazul

20 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii

20 septembrie - 24 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET ŞI PE LOCURI CU TAXĂ

27 septembrie - 30 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

 

 

LISTA ANEXELOR CONŢINUTE DE PREZENTUL REGULAMENT

 

 

Anexa 1 - Numărul de locuri şi taxele pentru admiterea la studiile universitare de licenţă în anul universitar 2021-2022

Anexa 2 - Criteriile de selecţie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă în anul universitar 2021-2022

Anexa 3 - Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă 2021 (sesiunea iulie -august, septembrie)

Anexa 4  - Proba de competenţă lingvistică pentru admiterea la programe de studii în limba engleză

Anexa 5  - Interviu motivaţional (Admis/Respins) pentru admiterea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C)

Anexa 6 - Interviu motivaţional (Admis/Respins) domeniul de licenţă Muzică, programul de studiu Muzică religioasă

Anexa 7- Interviu motivaţional (Admis/Respins) pentru admiterea la domeniul de licenţă Arte vizuale, specializarea Artă sacră

Anexa nr. 8 - Fişa de consultaţii medicale pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate special

Anexa nr. 9 - Informarea candidatului/studentului la admiterea / înmatricularea în învăţământul superior în anul universitar 2021 - 2022, în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

 

Prezentul Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021 - 2022,  este aprobat prin Hotărâre a Senatului şi este valabil pentru admiterea la studiile universitare de licenţă Ciclul I, în anul universitar 2021-2022.

 

În desfăşurarea activităţilor care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cele naţionale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 şi reglementările interne elaborate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, politici de confidenţialitate).

 

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

din 16 decembrie 2020.

 

P R E Ş E D I N T E

Conf. univ. dr. Attila Tamas-Szora

 

 

                                                                                          AVIZAT

                                                                                          Oficiul Juridic

                                                                                          Consilier juridic Sanda Tomuţa

 

 

 

 

ANEXA NR. 4

 PROBA de COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

pentru admiterea la programe de studii în limba engleză

notată cu admis/respins

 

English Language Test

 

Prior to admission to accredited study programmes in English, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia will organise an English language test.

 

Topics:

1.                  LIFE AND STUDY AT UNIVERSITY

2.                  WORK AND JOBS

3.                  TECHNOLOGY

4.                  PERSONALITY

5.                  MONEY

6.                  NATURAL DISASTERS

7.                  MEDIA AND ENTERTAINMENT

8.                  TOURISM AND THE ENVIRONMENT

9.                  TECHNOLOGY AND YOUNG PEOPLE

10.              THE ENVIRONMENT

11.              THE FAMILY

12.              RELATIONSHIPS

13.              MEDIA AND CURRENT AFFAIRS

14.              COMPUTERS AND CYBERSPACE

15.              HEALTH

 

Recommended bibliography:

Alexander L.G. : Longman Advanced Grammar, Longman, 1993.

Close, R.A.: Workbook (to A University Grammar of English), Longman, 1974.

Gethin, Hugh: Grammar in Context, Longman, 1992.

Graver, B.D.: Advanced English Practice, OUP.

Jordan, R.R. (1997/2005). English for Academic Purposes. Cambridge University Press.  

Leech, Geoffrey, An A_Z of English Grammar and Usage, Nelson, 1989.

Michael McCarthy & Felicity O"Dell. 2007. English Phrasal Verbs in Use: Advanced. Cambridge University Press

Miller, Jim. (2009). An introduction to English syntax (2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge UP, 1985

O"Connell, Sue, Advanced English - Revised and Updated, Longman.

Quirk R. et al.: A Grammar of Contemporary English, Longman, 1985.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Longman, 1973.

Sidney Greenbaum & Randolph Quirk. 1990. A Student"s Grammar of the English Language. Longman.

Storton, L. (2006). New English file. Intermediate test booklet. Oxford: Oxford University Press.

Swan, Michael: Practical English Usage, OUP.

Thompson A. J., Martinet A.V.: A Practical English Grammar, London, OUP, 1969.

Vince, Michael (1994). Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann ELT

Vince, Michael: Intermediate Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Oxford: Macmillan, 2003.


ANEXA NR. 5

 

Interviu motivaţional

pentru admiterea la

specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C,D)

notat cu admis/respins

 

A)    Chestionare asupra principalelor teme de cunoştinţe dogmatice

1.      Sfânta Scriptură şi Sfânta tradiţie. Raportul dintre ele.

2.      Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme.

3.      Crearea lumii văzute. Crearea omului.

4.      Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.

5.      Unirea ipostatică şi consecinţele ei.

6.      Răscumpărarea şi aspectele ei.

7.      Mântuirea subiectivă.

8.      Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.

9.      Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.

10.  Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

 

Bibliografie:

1.      Pr. prof. dr. George Remete, Dogmatică Ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 1996 şi urm.

2.      Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zagrean, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile Teologice), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

 

      B) Se investighează capacitatea de a comunica, dicţia şi auzul muzical prin:

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

    - intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

C) Se urmăreşte compatibilitatea cu cerinţele specifice profesiei de preot printr-o probă psihologică. Se evaluează aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei.

 

 

ANEXA NR. 6

 

Interviu motivaţional

domeniul de licenţă Muzică,

programul de studiu Muzică religioasă

notat cu Admis /Respins

 

a.      Repertoriu liber ales-vocal sau  instrumental;Auz muzical: intonarea unor intervalelor simple. Reproducerea unor formule ritmice. Solfegiu: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol - gama DO Major sau La minor.

b.      Intervale muzicale, rtim, melodie

 

 

Bibliografie:

1. Cântările Sfintei Liturghii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999.

2.  Victor Giuleanu, Victor Iuşceanu, Teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1962.

3. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Sisteme tonale, vol. I, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2001.

4. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Ritmul, vol. II, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002.

5. Jules Arnoud, Solfegii, vol. I, GRAFOART, Bucureşti, 2008. 

6. Constantin Rîpă, Adam Domin, Culegere de melodii, Cluj - Napoca, Ed. Meda Musica, 2016.

 


Anexa nr. 7

 

 

Interviu motivaţional

pentru admiterea la

domeniul de licenţă Arte vizuale, specializarea Artă sacră

notat cu Admis /Respins

 

 1.  
  1. Verificarea aptitudinilor socio-umane şi evaluarea portofoliului de lucrări

(5 lucrări in arta creionului si 5 lucrări in culoare).

 

- Punerea în pagină, raport plin gol

-  Justa proporţionare şi surprinderea elementelor caracteristice; Redarea prin valoraţie a luminii şi umbrei

-  Modularea liniei, expresivitatea elementelor de limbaj plastic

 


Anexa nr. 8

 

 

FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE

PENTRU ADMITERE: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

CICLUL DE LICENŢĂ

 

Ziua ________luna________anul________

 

A.      DATE DE IDENTITATE

 

Nume ________________________Prenume ___________________________________

 

sexul M/F. Născut (ă) în anul ______________ luna ________________ ziua __________

 

în oraşul/comuna ______________________________ judeţul _____________________

 

fiul/fiica lui ___________________________ şi al (a) _____________________________

 

domiciliat in judeţul ______________________, localitatea ________________________

str. _______________________________ nr._________

 

CNP_____________________________ , posesorul cărţii de identitate seria ______

 

nr.____________ eliberat de poliţia _____________________

 

 

B.      REZULTATELE EXAMINĂRII MEDICULUI DE FAMILIE

 

 • ANTECEDENTELE PERSONALE (se vor preciza boli cronice şi stări patologice ce contraindică efortul fizic sportiv)

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

C.      REZULTATELE EXAMENULUI CARDIOLOGIC (clinic de specialitate Şi test de efort)

 

Nr. fişei ______________________Data _____________________

 

 

Concluzii examen clinic _______________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 

Concluzii test de efort ________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

 

 

 

 

D.      CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE DE ADMITERE

 

APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 9

                                                                            ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

510009, Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen Nr. 5, judeţul Alba

Tel: +40 258 806130 • Fax: +40 258 812630 • E-mail: cond@uab.ro

 

INFORMAREA

Candidatului/studentului la admiterea / înmatricularea în învăţământul superior în anul universitar 2021 - 2022

în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

 

 UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR).

            „Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

            Categorii de date personale prelucrate de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:

1.      Date personale de identificare (nume, prenume, domiciliu, mediul de domiciliu, data şi locul naşterii, sex, telefon, e-mail, CNP, cetăţenie, etnie, date act identitate/paşaport (serie, număr, valabilitate, emitent), semnătură olografă, poză, lucrări elaborate). Datele sunt necesare pentru înscrierea şi parcurgerea etapelor de admitere în anul universitar 2020 - 2021; întocmirea contractului de studii şi derularea rapaportului contractual cu Operatorul; cazare cămin studenţesc, prelucrări statistice, raportări către  autorităţi şi instituţii ale statului, în bazele de date UMS şi RMUR, poza este necesară pentru eliberarea actelor de studii, legitimaţii. Pentru transparenţa examenelor pentru o perioadă limitată de timp vor fi afişate la avizierele facultăţilor şi pe site-ul instituţiei diferite informaţii cu caracter personal legate de susţinerea acestora.

 1. Date cu caracter personal privind familia (starea civilă, nume şi prenume părinţi); datele sunt prelucrate în bazele de date UMS, RMUR şi statistic.
 2. Date cu caracter personal privind starea socială specială din grupuri dezavantajate/medii defavorizate; orfan (de un părinte); orfan (de ambii părinţi); provenit din familie monoparentală; provenit din case de copii/din plasament familial; prelucrarea datelor se face în scopul acordării de facilităţi financiare, burse, prelucrare în bazele de date UMS şi RMUR, statistic.
 3. Date cu caracter personal privind educaţia date privind şcolaritatea studentului, date privind pregătirea anterioară a studentului (absolvent de liceu/facultate), date de tip administrativ, date privind absolventul; datele sunt prelucrate pentru a se cunoaşte parcursul educaţional în UMS, raportare Registrul Matricol Unic din România RMUR, statistic.
 4. Date cu caracter personal privind sănătatea date privind starea de sănătate sau afecţiunile medicale declarate în adeverinţele/documentele medicale şi care rezultă din analizele medicale efectuate la accesul în sistemul de învăţământ superior, prelucrare în baza de date RMUR.
 5. Imaginea, vocea, înregistrările video ale persoanelor fizice şi adresa IP (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile operatorului, adresa IP captată la utilizarea website-urilor, aplicaţiilor Operatorului şi imaginea si vocea in cadrul platformelor on-line utilizate de UAB). Datele sunt necesare si în vederea asigurării pazei şi protecţiei în locaţiile Operatorului, a îmbunătăţirii serviciilor oferite, soluţionării reclamaţiilor precum şi în vederea asigurării funcţionalităţilor tehnice ale platformelor online utilizate de Operator. Imaginea dumneavoastră poate fi captată în cursul evenimentelor organizate în cadrul UAB şi poate fi utilizată pentru campaniile de promovare a instituţiei, pentru prezentarea evenimentelor desfăşurate de către Universitate pe site-uri web proprii, pliante de prezentare, reţele de socializare ale instituţiei.

Începând cu data de 25 mai 2018, ne-am aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor circulaţie, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, astfel te informăm cu privire la:

 

1.      Identitatea şi datele de contact ale operatorului: Universitatea „1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr.5, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, reprezentată legal prin Rector - prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, cod fiscal 5665935, tel: +40 258 806130, fax: +40 258 812630, e-mail: cond@uab.ro

 

2.      Pentru orice întrebări sau nemulţumiri te poţi adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, prin e-mail la protectiadatelor@uab.ro.

 

3.      Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării:

Ø      art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament - persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal

Ø      art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte

Ø      art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului

Ø      art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil

 

Prelucrarea este necesară în scop educaţional, în scopul înscrierii în învăţământul superior, executării contractelor şi a raporturilor juridice specifice procesului de învăţământ, raportare în bazele de date UMS, RMUR, pentru activităţile necesare în vederea îndeplinirii scopului pentru care instituţia a fost creată, fiind folosite şi pentru analize, prelucrări statistice şi arhivare, comunicări sau raportări către autorităţile, instituţiile sau agenţiile de stat abilitate, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului, soluţionarea petiţiilor, solicitărilor şi a potenţialelor litigii, în interesul legitim al Universităţii pentru recuperarea creanţelor, asigurarea măsurilor de securitate.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele realizate în baza prezentei o vom realiza numai după informarea şi consimţământul dumneavoastră.

4.      Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal în îndeplinirea activităţii comunicăm aceste date către:

Ø      angajaţii operatorului cu drept de acces;

Ø      colaboratori, furnizorii /prestatorii implicaţi în mod direct/indirect (dezvoltatori de servicii IT, bănci, servicii de medicina muncii, securitate şi sănătate în muncă), parteneri practică, evenimente / conferinţe, organizatori tabere, alte facilităţi;

Ø      Ministerului Educaţiei şi Cercetării îi sunt raportate datele nominal prin UEFISCDI;

Ø      Ministerului Educatiei şi Cercetării - altor entităţi subordonate/în coordonare;

Ø      baze de date (cercetare ştiinţifică);

Ø      furnizor Platformă Soft Antiplagiat agreeat de MEC (conform contract încredinţare)

Ø      autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale, organele statului competente în materie penală), Casa de Asigurări de Sănătate, etc. ca urmare a unei obligaţii legale a operatorului;

Ø      instanţe judecătoreşti sau arbitrale, notari publici, avocaţi, executori judecătoreşti, alte servicii autorizate, experţi judiciari, în cazuri punctuale.

5.      În desfăşurarea activităţii curente, UAB nu transferă date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. Orice solicitare de transmitere de informaţii care conţin date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea şi consimţământul candidatului/studentului.

UAB transferă date cu caracter personal pe platforma furnizorului de Soft Antiplagiat, conform contractului de încredinţare.

În plus faţă de informaţiile menţionate anterior, vă comunicăm că:

(a). Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este până la expirarea termenelor de arhivare legale.

(b). Regulamentul menţionat conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: "Dreptul de acces", "Dreptul la rectificare", Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), "obligaţia operatorului de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, "Dreptul la restricţionarea prelucrării", "Dreptul la portabilitatea datelor", "Dreptul de a se opune", "persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri."

 

 

 

 

(c). Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucrează numai în baza consimţământului acordat. Totodată, ai dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

(d). Dacă eşti de părere că ţi-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

(e). Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară pentru înscrierea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021 - 2022. Candidatul / studentul este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal în caz contrar, consecinţele nerespectării acestei obligaţii fiind imposibilitatea înscrierii / derulării contractului de şcolarizare.

 (f) Nu utilizăm în cadrul Universităţii „1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia, un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

 

Vom stabili măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi vom preveni încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Informarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este însoţită de Anexa 1 - Declaraţie de consimţământ.

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

 

Subsemnatul/a, (numele) _____________________________________ (prenumele) __________________________ (numele anterior) __________________________ cu domiciliul în _____________________judeţul (sectorul) _________________ str. ______________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___,  posesor al actului de identitate seria __ nr. _____ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

în calitate de candidat la admitere în anul universitar 2021 - 2022 / student în cadrul Universităţii „1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia

        consimt în mod expres şi neechivoc

       nu consimt

 că datele mele cu caracter personal menţionate în Informarea ce însoţeste prezenta declaraţie de consimţământ, să fie prelucrate prin orice mijloace, inclusiv prin intermediul platformelor on-line utilizate de UAB, în conformitate cu legislaţia europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal) de către instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal până la expirarea termenelor de arhivare legale.

De asemenea,

         consimt în mod expres şi neechivoc

         nu consimt

ca ulterior absolvirii, să fiu contactat prin telefon şi/sau email pentru monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, iar datele mele personale să fie prelucrate în interesul învăţământului (studii, raportări).

 

Nume şi prenume:

 

Dată:                                                                                              

                                                                                                                                Semnătură: