Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Admitere LICENŢĂ 2019-2020
Admitere MASTERAT 2019-2020
Admitere DOCTORAT 2019-2020
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Metodologie admitere LICENŢĂ

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

SENATUL UNIVERSITĂŢII

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

 UNIVERSITATEA

„1 DECEMBRIE 1918"

DIN ALBA IULIA

COD: R-SA-10

Ediţia: 1

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

Revizia: 2

Aprobat SENAT

Data: 25.04.2018

 

 

 

Nume şi prenume

Funcţia

Data

Semnătura

ELABORAT

Buzaşi Simona

Secretar şef Facultatea de Istorie şi Filologie

25.04.2018

 

Mărginean Mariana

Secretar şef Facultatea de Ştiinţe Economice

25.04.2018

 

Pădurean Cornelia

Secretar şef Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

25.04.2018

 

Bara Bianca

Secretar şef Facultate de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

25.04.2018

 

Apolzan Tiberiu

Secretar şef Facultatea de Teologie Ortodoxă

25.04.2018

 

 

AVIZAT

Prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel

Rector

25.04.2018

 

Prof. univ.dr. Socol Adela

Prorector

25.04.2018

 

Conf. univ. dr. Hurbean Ada

Preşedinte Comisia juridică

25.04.2018

 

 

INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR

 

Nr. crt.

Ediţia

Revizia

 

Data aprobării în Senat

 1.

1

1

14.12.2017


2.

1

2

25.04.2018


 

            Preambul

            În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor. Ciclul I de studii universitare de licenţă corespunde unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, în funcţie de domeniu. Potrivit reglementărilor legale, studiile universitare de licenţă se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă IF, învăţământ cu frecvenţă redusă IFR sau învăţământ la distanţă ID. La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt alocate locuri finanţate de la bugetul de stat (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă. La formele de învăţământ la distanţă sunt alocate doar locuri în regim cu taxă (şi la frecvenţă redusă).  

            Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare, înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991. În anul 2015, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020", în urma evaluării periodice a calităţii tuturor activităţilor instituţionale şi are în structura sa programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate provizoriu de ARACIS, având dreptul să organizeze concurs de admitere pe domenii, la specializările/programele de studii de licenţă acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, detaliate în prezentul regulament la Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

I. PREVEDERI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

Art. 1 - (1) Admiterea în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia UAB se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit actelor normative şi altor reglementări privind admiterea în învăţământul superior, respectiv:

            - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;

            - OMEN nr. 3838 din 11.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ;

- HG nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 - 2019

            - OMENCŞ nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;

            - OMEN nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate;

            - Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studentilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare.

            - Ordinul nr. 3.062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.

(2) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaţilor a prevederilor prezentului regulament.

Art.2 - (1) Admiterea desemnează, în înţelesul prezentului Regulament, întregul pachet de norme, măsuri şi acţiuni prin care se constituie anul I de studii în ciclul de studii universitare de licenţă şi prin care se dobândeşte calitatea de student al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

      (2) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă/specializări sau programe de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul UAB, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

      (3) Admiterea se organizează pe bază de criterii de selecţie, stabilite prin prezentul Regulament. Criteriile de selecţie pentru o specializare/program de studiu sunt aceleaşi pentru toate formele de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă - de zi şi învăţământ la distanţă şi pentru aceeaşi limbă de predare. La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă. La forma de învăţământ la distanţă, studiile pot fi urmate doar pe locuri cu taxă.

      (4) Concursul pentru admiterea la studii universitare de licenţă, pentru toate formele de învăţământ se desfăşoară în două sesiuni, în condiţii identice, în perioada iulie-septembrie 2018, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2018.

      (5) Pentru programele de studii în limba română, admiterea la studii universitare se susţine în limba română.

       (6) Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.

        (7) Candidaţii înscrişi la programele de studii desfăşurate în limba română şi care nu prezintă acte de studii în limba română eliberate de instituţii de învăţământ superior din România sau străinătate sau dovada absolvirii anului pregătitor de învăţare a limbii române, se pot înscrie în admitere dacă promovează testul de evaluare a cunoştinţelor lingvistice de limba română, urmând procedura prevăzută de Metodologia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de obţinere a Certificatului de competenţă lingvistică în limba română, nivel minim B1. Sunt exceptaţi candidaţii care prezintă Certificate sau atestate de competenţă lingvistică în limba română, nivel minim B1, eliberate de Institutul Limbii Române.

        (8) Cetăţenii străini pot fi înscrişi la programele în limba română după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare. Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România;

b) persoanele care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, promovează testul de evaluare a cunoştinţelor lingvistice de limba română (urmând procedura prevăzută de Metodologia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de obţinere a Certificatului de competenţă lingvistică în limba română), nivelul minim B1, organizat potrivit prevederilor legale;  

c) persoanele care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă atestate de competenţă lingvistică, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.

         (9) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba străină de predare a programului de studii universitare, iar instituţia a prevăzut în prezentul Regulament modalitatea de certificare a competenţei lingvistice (art. 15.3). Candidaţii care deţin un certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau de o instituţie internaţională abilitată (certificat Cambridge, TOEFL, DELF, DALF, DaF) cu calificativul minim B1 pot prezenta la admitere acest certificat, în vederea echivalării acestuia cu proba de certificare a competenţei lingvistice. Certificatul se prezintă de către candidat în original (pentru a putea fi realizată conformitatea cu originalul), iar copia certificată conform cu originalul se păstrează la dosarul personal de admitere a candidatului.  

         (10) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia acordă un număr de locuri distincte pentru admiterea în facultăţi a unor tineri de etnie romă, conform prevederilor legale în vigoare.

         (11) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediul său şi prin publicare pe pagina web proprie, informaţii privind:

            a)  regulamentul propriu de admitere;

            b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;

            d) perioadele sesiunilor de admitere;

            e) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;

            f) facilităţile sau condiţiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap);

            g) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;

            h) alte informaţii utile candidaţilor.

        (12) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi prin publicare pe pagina web proprie.

         (13) Conducerea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

         (14) După admiterea în universitate, pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii trebuie să cunoască şi să respecte reglementările legale şi interne instituţionale în vigoare.   

         (15) După promovarea anilor de studii de licenţă şi după promovarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă, absolvenţilor li se conferă Diploma de licenţă. Pe aceasta sunt menţionate toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut.  

II. CATEGORII DE CANDIDAŢI CARE POT PARTICIPA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Art. 3 - (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă doar absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului. La admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, şi cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă obţinută în statele menţionate, recunoscută de instituţiile de învăţământ superior, conform unei liste şi metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

      (2) Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la alin. 1 pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

      (3) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în acelaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Admiterea în Universitate a cetăţenilor străini se efectuează potrivit prevederilor legale în vigoare.

      Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi a regulamentelor instituţiei de admitere la studii a românilor de pretutindeni, respectiv a cetăţenilor străini din state terţe UE/SEE.

      (4) Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări din facultăţi diferite din cadrul Universităţii, cu condiţia depunerii unui dosar de înscriere la fiecare facultate. Un candidat declarat admis poate beneficia doar de un loc finanţat de la bugetul de stat prin granturi de studii pentru o singură specializare/program de studiu, pe durata legală a studiilor. O altă specializare/program de studiu poate fi urmată doar în regim cu taxă.

(5) În vederea înmatriculării, candidatul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original/adeverinţa de bacalaureat, în condiţiile şi la termenele prevăzute de prezentul Regulament la art. 18. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2017-2018. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

      (6) Recunoaşterea studiilor efectuate de către candidaţi în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs documentele de recunoaştere a studiilor. Universitatea asigură candidaţilor interesaţi serviciile de preluare a actelor de studiu şi transmiterea acestora către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea obţinerii echivalării actelor de studiu. 

      (7) La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii Uniunii Europene au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

      (8) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia promovează egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora la învăţământul superior. În afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, cel puţin un loc fără taxă de şcolarizare este destinat absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat adulţi cu handicap. Locul/locurile fără taxă de şcolarizare va fi ocupat de către candidatul care obţine cea mai mare medie generală de admitere conform criteriilor de admitere specifice programului de studiu.

      (9) În afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, cel puţin un loc fără taxă de şcolarizare este destinat absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, a căror vârstă nu depăşeşte 25 de ani. Locul/locurile fără taxă de şcolarizare va fi ocupat de către candidatul care obţine cea mai mare medie generală de admitere conform criteriilor de admitere specifice programului de studiu.

     

Art. 4 - (1) Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii - premiile I, II; III sau menţiune - la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la bugetul de stat.

      (2) Candidaţii, absolvenţi de liceu promoţia 2018, care au obţinut premii I, II, III la olimpiadele şcolare de nivel naţional sau judeţean, pe timpul studiilor liceale, la disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, vor beneficia de o bursă specială din partea Universităţii în cuantum de 200 RON/lună pentru anul I de studiu. Menţinerea bursei pentru semestrul II al anului I este condiţionată de promovarea tuturor examenelor şi colocviilor corespunzătoare primului semestru. Această bursă nu afectează obţinerea altor burse (merit, socială sau performanţă) conform legii.

      (3) Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii menţionate la aliniatul 2, vor anexa la dosarul de înscriere diploma de premiu, în original, în vederea accesului la bursa specială.

      (4) Disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, în sensul precizărilor de mai sus, se stabilesc de către consiliile facultăţilor şi se aduc la cunoştinţa comisiilor de admitere, în vederea informării candidaţilor şi se înaintează Consiliului de administraţie din prima săptămână a lunii octombrie 2018, cu propunere de acordare a bursei. Facultăţile vor înainta Consiliului de administraţie, în prima săptămână a lunii octombrie 2018 propunerile de acordare a burselor, însoţite de documentele doveditoare.

 

Art. 5 - (1) Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire ai învăţământului superior de stat sau particular, pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de prima), în cadrul domeniilor de licenţă oferite de Universitate.

      (2) Condiţiile de admitere pentru această categorie de candidaţi sunt similare cu cele privind admiterea în anul I a absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe liste comune cu candidaţii absolvenţi de liceu.

      (3) Regimul studiilor (locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii sau locuri cu taxă) la care candidaţii se pot înscrie şi la care pot fi admişi se stabileşte în funcţie de regimul studiilor în care au urmat prima specializare. Astfel:

      a) dacă prima specializare a fost făcută în regim de subvenţie de la bugetul de stat, a doua specializare va fi în regim cu taxă;

      b) dacă prima specializare a fost făcută cu taxă, a doua poate fi pe locuri finanţate prin granturi de studii, dacă sunt îndeplinite criteriile de admitere.

      (4) Prevederile aliniatului precedent se aplică şi în cazul candidaţilor care au absolvit mai multe specializări. Dacă o singură specializare a fost parcursă în regim de subvenţie de la bugetul de stat, candidaţii pot să concureze şi să fie admişi numai pe locuri cu taxă la o altă specializare/program de studiu.

      (5) Candidaţii din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studii efectuate şi pot fi înmatriculaţi în regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor  recunoscute şi examenelor de diferenţă în limita numărului de locuri disponibile pentru anul de studiu respectiv.

Art. 6- (1) Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior de stat sau particulare cu specializări acreditate sau autorizate pot să-şi continue studiile în Universitate, prin concurs de admitere, la aceeaşi specializare, în anii II-III(IV) de studiu (dacă există locuri libere în cadrul specializării conform numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi), în regim cu taxă, peste numărul de locuri stabilit pentru anul I, cu condiţia să aibă o medie de admitere mai mare sau cel puţin egală cu media ultimului admis pe locurile cu taxă la specializarea respectivă.

      a) Studenţii din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea perioadelor de  studii efectuate şi pot fi înmatriculaţi în regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor promovate şi recunoscute şi examenelor de diferenţă în limita numărului de locuri disponibile pentru anul de studiu respectiv.

      b) Studenţii declaraţi admişi pot trece din regimul cu taxă în regim de subvenţie de la bugetul de stat numai dacă în anul de studii în care urmează să fie înmatriculaţi, potrivit examenelor recunoscute şi examenelor de diferenţă, există locuri subvenţionate vacantate conform Legii nr. 224/11.07.2005 şi a altor prevederi legale în vigoare. Dacă există locuri vacante în regim de subvenţie, studenţii declaraţi admişi pot ocupa aceste locuri prin concurenţă cu studenţii cu taxă ai Universităţii, potrivit actelor normative în vigoare.

      (2) Studenţii Universităţii şi ai altor instituţii de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care decid să urmeze şi o a doua specializare în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi sunt declaraţi admişi la această nouă specializare, pot beneficia loc finanţat de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu subvenţionare de la buget la specializarea iniţială). Dacă prima specializare este parcursă cu achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi efectuată cu finanţare de la bugetul de stat, în urma reuşitei la concursul de admitere pe loc finanţat de la bugetul de stat.

 

 

 

 

 

 

III. CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE.

CONŢINUTUL DOSARULUI CANDIDATULUI LA ADMITERE

Art. 7 - (1) Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobândesc calitatea de candidaţi la admitere. Calitatea de admis, respectiv cea ulterioară de student, se dobândeşte pe baza procedurilor de selecţie, departajare, respectiv înmatriculare specificate în prezentul Regulament, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specializare şi formă de învăţământ.

      (2) Completarea şi semnarea Cererii de înscriere la concursul de admitere echivalează cu recunoaşterea, de către candidaţi, a faptului că au cunoştinţă despre prevederile prezentului Regulament şi se obligă să le respecte. Orice contestaţie ulterioară nu se poate raporta decât la aceste prevederi sau la criteriile generale aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 8 - (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

      - completarea fizică pe format hârtie şi depunerea la Comisia de admitere care îşi desfăşoară activitatea la sediul facultăţilor, a CERERII DE ÎNSCRIERE - Anexa nr. 1.1 la Prezentul Regulament (disponibilă pe site-ul instituţiei www.uab.ro secţiunea Admitere, unde poate fi consultată anterior înscrierii). Cererea completată în format hârtie la Comisia de admitere este verificată pe baza originalelor actelor de studii ale candidatului- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original şi foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original - de către un membru al Comisiei de admitere, care semnează Cererea de înscriere pentru conformitatea datelor candidatului cu actele de studii. În Cererea de înscriere, candidaţii vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise. După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

      - plata taxei de înscriere stabilită prin prezentul Regulament la casieria universităţii sau prezentarea documentelor doveditoare ale scutirii de taxă de admitere.

      Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

     (2) - Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;

- Pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

- Pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2018 organizat de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

      (3) Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament art. 4(1), vor anexa la Cererea de înscriere diploma de premiu, în original.

 

IV. TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE

Art. 9 - (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 RON, care se plăteşte la casieria admiterii. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (învăţământ cu frecvenţă - zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă.

      (2) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv certificatele de deces ale părinţilor în original. Comisia de admitere din facultate va păstra la dosarul candidatului o copie pe care o va viza pentru conformitatea cu originalul, conform procedurii interne a universităţii.

      (3) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi din Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv o adeverinţă în original de la centrul de plasament.

      (4) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii cu handicap. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare în original depuse de candidat în dosarul de înscriere şi din care să rezulte situaţia candidatului, respectiv persoană cu handicap. Comisia de admitere din facultate va păstra la dosarul candidatului o copie pe care o va viza pentru conformitatea cu originalul, conform procedurii interne a universităţii.

      (5) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate şi aceştia beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Beneficiază de aceste prevederi şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării admiterii.

      (6) Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

      (7) Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi, cu acordul Decanului facultăţii.

Art. 10 - (1) Candidaţii pot să-şi retragă cererea, în perioada de înscriere sau în timpul concursului, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Taxa de înscriere se returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere precizate în prezentul Regulament.

      (2) Comisiile de înscriere vor afişa zilnic, după verificare, tabelele nominale cu candidaţii ale căror cereri sunt respinse datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere, cu precizarea motivelor respingerii. Returnarea taxelor de înscriere se efectuează numai în baza acestor tabele.

      (3) Contestaţiile privind respingerea înscrierii la concurs se depun cel mai târziu în ultima zi a perioadei de înscriere şi se rezolvă cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii concursului de admitere.

 

V. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Art. 11 - (1) Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de licenţă se organizează pentru ocuparea următoarelor categorii de locuri:

      a) locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii;

      b) locuri în regim cu taxă.

      (2) Admiterea pe locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii se face strict în limita numărului de locuri aprobate prin Hotărâre de Guvern şi repartizate instituţiilor de învăţământ superior prin Ordin al ministrului educaţiei naţionale.

      (3) De locurile în regim cu taxă pot beneficia, la cerere, candidaţii care au o medie mai mică decât a ultimului admis pe locurile finanţate prin granturi de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere şi în limita numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la o anumită specializare. De locurile în regim cu taxă pot beneficia, la cerere, candidaţii care au optat pentru aceste tipuri de locuri în concursul de admitere.

      (4) Candidaţii care doresc să concureze numai la forma de învăţământ la distanţă, cărora nu le sunt alocate locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii, se pot înscrie numai la aceste forme de învăţământ, fără a mai fi clasificaţi pe listele pentru învăţământul de zi.

      (5) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidaţii admişi la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/adeverinţei de bacalaureat în original, la facultatea pe care doreste să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzut de lege, se suportă de către studenţi.     

      (6) Ocuparea locurilor finanţate prin granturi de studii şi a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu. În conformitate cu Legea nr. 224/11.07.2005, locurile finanţate de la bugetul statului se ocupă anual, în funcţie de punctele - credit acumulate de la începutul studiilor şi media generală la finele anului anterior.

 

V.1 Ierahizarea candidaţilor           

Art. 12 - (1) Ierarhizarea candidaţilor la concursul de admitere se face în funcţie de două criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:

     a) media generală de admitere, calculată potrivit prevederilor prezentului Regulament din cadrul secţiunii V.2 Probele de admitere;

     b) opţiunile candidaţilor, în ordinea în care acestea au fost menţionate în Cererea de înscriere în admitere.

      (2) Candidatul care nu a reuşit la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă nu reuşeşte nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

      (3) Pentru candidaţii care s-au înscris la specializarea Informatică, premianţi la concursul in4it-UAB şi care au optat pentru admitere pe baza notei la concurs, în ceea ce priveşte alte specializări din cadrul instituţiei la care se înscriu în admitere, criteriul general de admitere pentru celelalte specializări/programe de studiu este cel specific acestor programe menţionate, fără a fi influenţate de concursul in4it-UAB.

      (4) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

      (5) Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a documentelor comise de candidaţi.

      (6) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Cererea de înscriere. 

 

Art.13 - (1) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, fără a se depăşi capacitatea de şcolarizare aprobată de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi implicit,  fără a se depăşi numărul de locuri bugetate alocate. Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program de studiu.

      (2) În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

      (3) În toate cazurile în care, după aplicarea criteriilor de departajare, continuă să existe doi sau mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie pe ultimele locuri, depăşindu-se astfel cifra de şcolarizare, departajarea se face printr-o probă orală tip interviu la care au obligaţia să se prezinte toţi candidaţii în cauză. Rezultatele acestei probe sunt definitive.

 

Art.14 - (1) Candidaţii admişi pe locurile în regim cu taxă beneficiază de acelaşi program de studii, având aceleaşi drepturi şi obligaţii profesionale cu ale celorlalţi studenţi, conform prevederilor legale. Studenţii admişi în regim cu taxă pot să beneficieze de burse şi alte facilităţi sociale finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege.

      (2) Cuantumul taxei anuale de studii este stabilit de Senatul universitar, pe domenii de licenţă şi programe de studiu şi este adus la cunoştinţa candidaţilor prin prezentul regulament de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranşe egale, din care prima tranşă în termenul de înmatriculare. Celelalte trei tranşe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul de şcolarizare încheiat cu studenţii, pe care aceştia îl vor semna la înmatriculare.

 

V.2 Probele de admitere

Art. 15 - (1) Probele orale/scrise/vocaţionale/practice - pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive se susţin în faţa unei comisii de specialitate formată din trei cadre didactice şi un secretar tehnic. Dintre cele trei cadre didactice se desemnează un preşedinte, care are rolul de a conduce desfăşurarea probelor. Probele se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisiile de admitere, care se afişează cu o zi înainte de începerea fiecărei probe. La intrarea în sală candidaţii trebuie să prezinte buletinul de identitate şi legitimaţia de concurs. Modul concret de desfăşurare a probelor se stabileşte de către comisiile de concurs în funcţie de specificul disciplinelor şi al probelor practice. Candidaţii care nu s-au prezentat la aceste probe sunt excluşi din concursul de admitere pentru specializările care au prevăzute astfel de criterii.

      (2) Frauda dovedită se sancţionează cu eliminarea candidaţilor din concursul de admitere.

      (3) Pentru studiile universitare organizate în limba engleză, admiterea conţine o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Tematica este menţionată în Anexa nr. 5.

      (4) Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive sunt eliminatorii şi se notează cu admis/respins.

- Proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale pentru admiterea la domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar se notează cu admis/respins şi este prezentată în Anexa nr. 2.

- Proba eliminatorie pentru admiterea la specializarea Teologie ortodoxă pastorală se notează cu admis/respins şi este prezentată în Anexa nr. 3. Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă la specializarea Teologie ortodoxă pastorală sunt prezentate în Anexa nr. 3.

- Proba eliminatorie de aptitudini sportive pentru admiterea la domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la domeniul de licenţă Kinetoterapie, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială se notează cu admis/respins şi este prezentată în Anexa nr. 4.

- Proba eliminatorie de competenţă lingvistică pentru admiterea la programele de studii în limba engleză se notează cu admis/respins şi este prezentată în Anexa nr. 5.

- Tematica şi descrierea probelor pentru admiterea la programul de studiu Muzică religioasă sunt prezentate în Anexa nr. 6.

CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ an univ. 2018-2019

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

 

Traducere şi interpretare - AP

 

 

 

Arheologie (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor - A zi şi - A ID

 

 

 

 

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

Administrarea afacerilor - A zi şi - A ID

3 ani / 180 credite

Finanţe şi bănci - A

 

Contabilitate şi informatică de gestiune - A zi şi - A ID

 

Marketing - A

 

Administrarea afacerilor (în limba engleză)-AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat sau

Nota obţinută la concursul in4it-UAB 2018, în cazul în care s-a obţinut unul dintre premiile I,II, III sau menţiune1.

100%

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Informatică (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

 

Inginerie urbană şi dezvoltare regională*

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Sociologie - A

3 ani / 180 credite

Asistenţă socială - A 

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - A

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi AP ID

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini vocaţionale

100%

A/R

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive

100%

A/R

 

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

 

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Probă scrisă

Probă eliminatorie

50%

50%

A/R

Muzică religioasă - AP

3 ani / 180 credite

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%

A/R=Admis/Respins

1Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în anul şcolar 2017-2018, care au obţinut premii - I, II, III sau menţiune - la Concursul şcolar in4it-UAB 2018, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pot opta pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs.

*Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la specializarea Inginerie urbană şi dezvoltare regională se va face conform legii, după publicarea Hotărârii de Guvern în care specializarea va fi menţionată cu statut de specializare acreditată. 

 

 

(5) Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia stabileşte (conform cerinţelor Ordinul nr. 3.062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat) condiţiile privind admiterea pe locurile bugetate a absolvenţilor de licee situate în mediul rural, conform Anexei nr. 1.3.1. Admiterea pentru această categorie de candidaţi se face în ambele sesiuni de admitere.

 

V.3 Calendarul admiterii - prima sesiune. Afişarea rezultatelor. Contestaţii

Art.16 - Programul admiterii cuprinde următoarele acţiuni: înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă. Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 15 iulie - 23 august 2019 conform următorului calendar:

-       15 iulie - 25 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică  21 iulie);

-       26 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

-       27 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

-       27 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

-       29 iulie - 2 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget  prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă;

-          5 august - 23 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

 

V.4 Afişarea rezultatelor. Contestaţii

Art. 17 -  (1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcţie de categoria de locuri (finanţate prin granturi de studii sau cu taxă) şi de forma de învăţământ (cu frecvenţă zi, la distanţă) la care candidaţii au concurat.

      (2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/sediile facultăţilor şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa www.uab.ro. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere presupune generarea şi afişarea următoarelor categorii de liste:

 • Listele candidaţilor români admişi pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii şi forme de învăţământ
 • Listele candidaţilor de etnie romă admişi pe locurile special alocate
 • Lista candidaţilor admişi proveniţi din licee situate în mediu rural
 • Listele candidaţilor admişi pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii şi forme de învăţământ
 • Listele candidaţilor respinşi
 • Alte liste, după caz

      (3) Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

      (4) Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale.

      (5) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Comisia de admitere a facultăţii.

      (6) Nu se admit contestaţii la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

      (7) Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere.

      (8) Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă.

      (9) După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere.

      (10) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu poate fi modificat.

 

VI. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

Art.18 - (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face după soluţionarea eventualelor contestaţii, în perioadele stabilite prin prezentul Regulament. Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidaţi admişi.

      (2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget prin granturi de studii (cât şi cei care sunt admişi pe locuri fără taxă de şcolarizare, conform art. 3(8) şi 3(9)) au obligaţia ca, până la data de 31 iulie 2018 în prima sesiune de admitere, potrivit calendarului admiterii, să completeze Contractul de studii încheiat cu universitate, în vederea înmatriculării ca studenţi la domeniul de licenţă, specializarea/programul de studii şi facultatea la care au fost admişi şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 18 alin. (7).

      În cadrul primei sesiuni de admitere, locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii, rămase libere la o specializare de licenţă, deoarece candidaţii declaraţi admişi nu s-au înmatriculat, pot fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor libere disponibilizate, de către:

-       candidaţii care au optat doar pentru locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi nu au fost declaraţi iniţial admişi pe acest tip de locuri şi

-       candidaţii care s-au înmatriculat pe locurile cu taxă la programul respectiv şi au optat şi pentru locurile finanţate de la buget. 

      În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2018, vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget, în vederea ocupării acestora, candidaţii declaraţi admişi pe aceste locuri în cea de a doua sesiune de admitere, au obligaţia de a se înmatricula până la data de 28 septembrie 2018, în aceleaşi condiţii cu cele menţionate la prezentul aliniat şi valabile primei sesiuni de admitere.

      (3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă completează Contractul de studii în vederea înmatriculării şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 18 alin. (7), până la 24 august 2018 în prima sesiune de admitere şi până la data de 28 septembrie 2018 pentru cea de a doua sesiune de admitere, dar au şi obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii, respectiv a patra parte din aceasta, la data înmatriculării.

      (3) Candidaţii declaraţi admişi care nu se inmatriculează în termenele menţionate, respectiv nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la aliniatele 1 şi 2 în prima sesiune de admitere, pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concursul de admitere în sesiunea septembrie. La data de 24 august 2018 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată.

      (5) La înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă, trebuie să depună în dosarul personal la universitate diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017-2018 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverinţa-tip în original din care rezultă faptul că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, eliberată de către instituţia de învăţământ în cauză.

      (6) Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

     (7) Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă conţine următoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2017-2018);

- foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

- cartea de identitate în copie xerox;

- certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

- certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

- adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

- pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;

- pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

- pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2018 organizat de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

- foaia matricolă în original, corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

- 2 fotografii dimensiune 3/4;

- dosar tip plic.

- diploma de licenţă (copie xerox pentru studenţii care au absolvit anterior un program de licenţă)

- adeverinţă de la facultatea unde a absolvit un alt părogram de licenţă, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

      (8) Acei candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă şi care urmează în acelaşi timp un alt program de studiu pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi pe locul cu taxă în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia la care se află originalul diplomei de bacalaureat, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de bacalaureat se află la instituţia respectivă şi menţionarea faptului că studentul ocupă un loc un loc finanţat de la bugetul de stat la acea instituţie. O astfel de adeverinţă este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de bacalaureat se găseşte la o altă instituţie de învăţământ.

      (9) Pentru candidaţii de etnie romă, dosarul de înmatriculare al candidatului va cuprinde şi o Recomandare, în original, eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. Nu se vor accepta declaraţii de propria răspundere privind apartenenţa la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverinţe eliberate de alte instituţii/structuri etc. Candidaţii romi vor depune, în perioada de înscriere stabilită de universitate, o Cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (la secretarul şef al universităţii şi nu al facultăţii vizate) şi, în aceeaşi zi, un dosar de concurs, însoţit de adresa emisă în acest scop de către secretarul şef al instituţiei pentru facultatea la care candidaţii doresc să se înscrie, la Comisia de admitere a acesteia.

      (10) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului Universităţii. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

VII. COMISIA DE ADMITERE

Art. 19 - (1) Pentru organizarea şi conducerea admiterii pe ansamblul Universităţii, Senatul decide constituirea Comisiei centrale de admitere, care va asigura condiţiile materiale şi organizatorice necesare desfăşurării normale a admiterii, precum şi supravegherea respectării prevederilor Regulamentului. Din Comisia centrală fac parte:  rectorul, prorectorii, preşedinţii Comisiilor de admitere pe facultăţi, responsabilul Comisiei de informatică,  reprezentantul Comisiei de admitere pentru candidaţii străini, directorul CSUD, purtătorul de cuvânt, directorul general administrativ, consilierul juridic, preşedintele senatului şi un secretar. Preşedintele Comisiei centrale de admitere este Rectorul Universităţii. În cazuri excepţionale, rectorul poate fi înlocuit la preşedinţia Comisiei centrale de un prorector. La nivelul Universităţii funcţionează Comisia de informatică.

      (2) Organizarea şi desfăşurarea admiterii pe specializări sunt asigurate de Comisiile de admitere pe facultăţi.  Structura şi componenţa acestora se stabilesc de consiliile facultăţilor şi se aprobă de Senatul universitar. Acestea răspund de respectarea strictă a prevederilor prezentului Regulament şi a prevederilor legale în domeniu.

      (3) Preşedintele comisiei de admitere pe facultate răspunde de existenţa în dosarul de concurs a documentelor prevăzute la art. 18. Membrii comisiei care vor primi dosarele de la candidaţi, vor răspunde, în solidar cu preşedintele comisiei, de existenţa tuturor documentelor în dosar, conform art. 18.

       (4) În situaţia în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, preşedintele comisiei va anunţa de urgenţă conducerea universităţii, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

       (5) Pentru admiterea la studii universitare de licenţă a candidaţilor străini se constituie Comisia de admitere pentru candidaţii străini (români de pretutindeni şi cetăţeni străini ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cât şi din state terţe) în cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale.

 

VIII. Reguli de constituire a unei specializări

Art. 20 - (1) O specializare poate fi organizată numai dacă numărul candidaţilor admişi şi ulterior înmatriculaţi care au optat pentru specializarea respectivă permite constituirea unei formaţii de studiu cu cel puţin o grupă, respectiv 25 candidaţi. Excepţie fac programele de studiu unde numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, aprobat de ARACIS, este mai mic de 25, precum şi specializările de licenţă în limba engleză. De asemenea, fac excepţie programele de studii ale căror planuri de învăţământ pot fi compatibilizate integral, aşa încât formaţiile de studiu să nu implice costuri suplimentare.

      (2) Candidaţii admişi care au optat pentru o specializare ce nu poate fi organizată, ca efect al prevederii de la aliniatul precedent, pot să opteze pentru oricare altă specializare din Universitate, dintre cele care întrunesc condiţiile de a fi organizate şi la care condiţiile de admitere sunt identice, fără a se depăşi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la această specializare şi cu păstrarea regimului de studiu dobândit prin examenul de admitere.

      (3) La constituirea formaţiilor de studiu pe specializări nu se face distincţie între cele două categorii de candidaţi admişi şi înmatriculaţi, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă.

 

IX. Returnarea de taxe

Art. 21 - (1) Candidaţii admişi care au depus cerere de înscriere şi au fost înmatriculaţi ca studenţi în regim cu taxă, forma de învăţământ cu frecvenţă - achitând prima tranşă a taxei de studiu - şi care ulterior se retrag, au dreptul la returnarea taxei de studiu, în următoarele condiţii:

            (a) dacă se retrag anterior datei de 01.09 a anului în care s-au înscris, li se va returna un procent de 90% din taxa de studiu;

            (b) dacă se retrag în perioada 01.09 şi 01.10 a anului în care s-au înscris, li se va returna un procent de 50% din taxa de studiu;

(c) dacă se retrag ulterior datei de 01.10 a anului în care s-au înscris, nu li se va mai returna taxa de studiu;

(d) pentru candidaţii înmatriculaţi la învăţământul la distanţă ID se aplică prevederile contractului de studiu.

(2) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care achită integral taxa de studiu vor beneficia de o reducere de 5% din cuantumul taxei de şcolarizare.

 

X. Programul admiterii - a doua sesiune

Art.22 - (1) În cazul în care, după prima sesiune rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2018. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în a doua sesiune a concursului de admitere.

      (2) Admiterea se organizează în cea de a doua sesiune perioada 10 septembrie - 28 septembrie 2018 conform următorului calendar:

- 10-20 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică 16 septembrie);

- 21 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

- 22 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

- 22 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;

- 24-28 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă.

 

LISTA ANEXELOR CONŢINUTE DE PREZENTUL REGULAMENT

 

Anexa nr. 1.1 - CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Anexa 1.3 - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2018-2019

       Anexa 1.3.1 - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2018-2019 a absolvenţilor de licee situate în mediul rural

Anexa 1.4 - CALENDAR admitere studii universitare de licenţă 2018

Anexa nr. 2 - PROBA DE APTITUDINI VOCAŢIONALE (comunicare, dicţie, aptitudini muzicale şi plastice) pentru admiterea la domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Anexa nr. 3 - PROBA ELIMINATORIE pentru admiterea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C)

Anexa nr. 4 - PROBA de APTITUDINI SPORTIVE pentru admiterea la domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la domeniul de licenţă Kinetoterapie, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială

Anexa nr. 5 - PROBA de COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru admiterea la programe de studii în limba engleză

Anexa nr. 6 - PROBE de ADMITERE domeniul de licenţă Muzică, programul de studiu Muzică religioasă

Anexa nr. 7 - Fişa de consultaţii medicale pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate special

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţele Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 14.12.2017 şi 25.04.2018 şi este valabil pentru admiterea la studiile universitare de licenţă Ciclul I pentru anul universitar 2018-2019.

 

 

P R E Ş E D I N T E

Conf. univ. dr. Lucian Marina

                                       AVIZAT, Oficiul Juridic, Consilier juridic Claudia Rotar

 

 

 

 
De aici se poate descărca şi imprima CEREREA DE ÎNSCRIERE PENTRU FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE
 
De aici se poate descărca şi imprima CEREREA DE ÎNSCRIERE PENTRU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
 
De aici se poate descărca şi imprima CEREREA DE ÎNSCRIERE PENTRU FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI
 
De aici se poate descărca şi imprima CEREREA DE ÎNSCRIERE PENTRU FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
 
De aici se poate descărca şi imprima CEREREA DE ÎNSCRIERE PENTRU FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
 

Informare prelucrare date personale - declaraţie de consimţământ


 

Anexa nr. 1.2 - NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la Studiile universitare de

LICENŢĂ în anul universitar 2018 - 2019

 

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ -ID (cu taxă)

TOTAL LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care:

Finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic)

Finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

Finanţate de la bugetul de stat, destinate formării cadrelor didactice

TOTAL LOCURI Taxă

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

19

18

-

1

30

-

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

20

20

-

-

40

-

2.000 lei

Traducere şi interpretare

21

19

-

2

50

-

2.000 lei

Arheologie

(în limba engleză)

-

-

-

-

25

-

3.000 lei

TOTAL FACULTATE

60

57

-

3

145

-

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

31

31

-

-

40

75

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

27

27

-

-

45

75

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

25

25

-

-

45

-

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

36

36

-

-

60

75

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Marketing

28

28

-

-

20

-

2.200 lei

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

5

2

-

3

50

-

3.300 lei

TOTAL FACULTATE

152

149

-

3

260

225

 

 

-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

55

55

-

-

65

 

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

23

23

-

-

35

-

2.400 lei

Electronică aplicată

35

35

-

-

13

-

2.400 lei

Ingineria mediului

22

22

-

-

38

-

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

10

1

9

-

60

-

3.600 lei

Inginerie urbană şi dezvoltare regională*

20

-

20

-

10

-

2.400 lei

TOTAL FACULTATE

165

136

29

-

221

-

-

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

40

40

-

-

108

-

2.200 lei

Sociologie

22

22

-

-

27

-

2.200 lei

Asistenţă socială

18

18

-

-

56

-

2.200 lei

Administraţie publică

22

22

-

-

26

-

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

30

30

-

-

44

50

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

36

33

-

3

13

-

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

36

36

-

-

13

-

2.400 lei

Terapie ocupaţională

16

16

-

-

43

-

2.200 lei

TOTAL FACULTATE

220

217

-

3

330

50

-

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

36

33

-

3

50

-

2.000 lei

Muzică religioasă

24

24

-

-

6

-

2.500 lei

TOTAL FACULTATE

60

57

-

3

56

-

-

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU CANDIDAŢII DE ETNIE ROMĂ, PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE DE MAI SUS, CONFORM OPŢIUNII CANDIDATULUI

10 LOCURI

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ABSOLVENŢII DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL, PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE DE MAI SUS, CONFORM OPŢIUNII CANDIDATULUI

 23 LOCURI

TOTAL UNIVERSITATE

690

616

29

12

1012

275

-

 

 

* Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la specializarea Inginerie urbană şi dezvoltare regională se va face conform legii, după publicarea Hotărârii de Guvern în care specializarea va fi menţionată cu statut de specializare acreditată. 

 

Anexa 1.3 - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ an univ. 2018-2019

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

 

Traducere şi interpretare - AP

 

 

 

Arheologie (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor - A zi şi - A ID

 

 

 

 

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

Administrarea afacerilor - A zi şi - A ID

3 ani / 180 credite

Finanţe şi bănci - A

 

Contabilitate şi informatică de gestiune - A zi şi - A ID

 

Marketing - A

 

Administrarea afacerilor (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat sau

Nota obţinută la concursul in4it-UAB 2018, în cazul în care s-a obţinut unul dintre premiile I,II, III sau menţiune1.

100%

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Informatică (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

 

Inginerie urbană şi dezvoltare regională*

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Sociologie - A

3 ani / 180 credite

Asistenţă socială - A 

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - A

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi AP ID

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini vocaţionale

100%

A/R

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive

100%

A/R

 

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

 

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Probă scrisă

Probă eliminatorie

50%

50%

A/R

Muzică religioasă - AP

3 ani / 180 credite

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%

A/R=Admis/Respins

1Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în anul şcolar 2017-2018, care au obţinut premii - I, II, III sau menţiune - la Concursul şcolar in4it-UAB 2018, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pot opta pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs.

* Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la specializarea Inginerie urbană şi dezvoltare regională se va face conform legii, după publicarea Hotărârii de Guvern în care specializarea va fi menţionată cu statut de specializare acreditată. 

 

 

Anexa 1.3.1 - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ an univ.         2018-2019 a absolvenţilor de licee situate în mediul rural

 

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecţie a absolvenţilor de licee situate în mediul rural - MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

100%

Limba şi literatura română-

Limba şi literatura engleză - A

 

Traducere şi interpretare - AP

 

 

 

Arheologie (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor - A zi şi - A ID

 

 

 

 

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

Administrarea afacerilor - A zi şi - A ID

3 ani / 180 credite

Finanţe şi bănci - A

 

Contabilitate şi informatică de gestiune - A zi şi - A ID

 

Marketing - A

 

Administrarea afacerilor (în limba engleză)-AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

 

100%

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Informatică (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de competenţă lingvistică

100%

A/R

 

Inginerie urbană şi dezvoltare regională*

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

100%

Sociologie - A

3 ani / 180 credite

Asistenţă socială - A 

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - A

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi AP ID

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini vocaţionale

100%

A/R

Educaţie fizică şi sportivă - A

3 ani / 180 credite

Media la bacalaureat

Proba de aptitudini sportive

100%

A/R

 

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

 

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Media la bacalaureat

Probă scrisă

Probă eliminatorie

50%

50%

A/R

Muzică religioasă - AP

3 ani / 180 credite

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%

A/R=Admis/Respins

* Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la specializarea Inginerie urbană şi dezvoltare regională se va face conform legii, după publicarea Hotărârii de Guvern în care specializarea va fi menţionată cu statut de specializare acreditată. 

 

 

 

Anexa 1.4 - CALENDAR admitere studii universitare de licenţă 2018

 

 

 

 

CALENDAR ADMITERE 2018 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

- toate categoriile de candidaţi, inclusiv absolvenţii de licee situate în mediul rural -

Sesiunea IULIE 2018 -  10 iulie - 24 august


10 - 23 iulie  (cu excepţia

zilelor de duminică,

15 şi 22 iulie)

Înscrierea candidaţilor


24 iulie Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)


25 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie25 - 31 iulie Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă


1 - 24 august

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă

 


 

 

 

CALENDAR ADMITERE 2018 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

- toate categoriile de candidaţi, cu excepţia absolvenţilor de licee situate în mediul rural -

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 -  10 - 28 septembrie

10 - 20 septembrie

(cu excepţia zilei de duminică, 16 septembrie)

Înscrierea candidaţilor


21 septembrie Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)


22 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie24 - 28 septembrie

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă 


 

 

CALENDAR VALABIL DOAR PENTRU ABSOLVENŢII DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 -  10 - 14 septembrie

10 - 12 septembrie Înscrierea candidaţilor


13 septembrie Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)


13 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie14 septembrie Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă


 

 

Anexa nr. 2

 

 

PROBA DE APTITUDINI VOCAŢIONALE

(comunicare, dicţie, aptitudini muzicale şi plastice)

pentru admiterea la domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei,

specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

notată cu admis/respins

 

A) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:

- intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

B) Se cere să se execute: un desen după natură-culoare, cu două obiecte stabilite de comisie;

- scrierea de mână, cu cerneală, cu toc obişnuit sau stilou, a alfabetului limbii române, cu litere mici şi mari precum şi copierea unui text stabilit de comisie.

 

      C) Se investighează capacitatea de a comunica şi dicţia

- proba cu valenţe artistice în care candidaţii să demonstreze minime disponibilităţi imaginative: dramatizarea unui fragment în proză, recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie;

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

 

NOTĂ:

1.       Proba de aptitudini vocaţionale este o probă eliminatorie şi se notează cu admis/respins. Participarea candidaţilor la etapa de ierarhizare este condiţionată de obţinerea calificativului „admis", altfel sunt eliminaţi din concurs.

2.       Candidaţii care sunt: absolvenţi de Liceu Pedagogic - profil pedagogic şi absolvenţi ai Colegiului universitar de institutori (cu diplomă de învăţător/educator/institutor) sunt exceptaţi de la proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale. Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic susţin proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale.

 

Anexa nr. 3

 

PROBA ELIMINATORIE

pentru admiterea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C)

notată cu admis/respins

 

A) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:

- intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

      B) Se investighează capacitatea de a comunica şi dicţia prin

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

 

C) Se urmăreşte compatibilitatea    cu cerinţele specifice profesiei de preot printr-o probă psihologică. Se evaluează aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei.

 

 

TEMATICA pentru PROBA SCRISĂ

la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală

pondere 50% din media de admitere

 

1.       Sfânta Scriptură şi Sfânta tradiţie. Raportul dintre ele.

2.       Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme.

3.       Crearea lumii văzute. Crearea omului.

4.       Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.

5.       Unirea ipostatică şi consecinţele ei.

6.       Răscumpărarea şi aspectele ei.

7.       Mântuirea subiectivă.

8.       Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.

9.       Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.

10.     Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

 

Bibliografie:

1.      Pr. prof. dr. George Remete, Dogmatică Ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 1996 şi urm.

2.      Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zagrean, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile Teologice), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

                        

Anexa nr. 4

 

PROBA de APTITUDINI SPORTIVE

pentru admiterea la domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, specializarea Educaţie fizică şi sportivă

şi la domeniul de licenţă Kinetoterapie, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială

notată cu admis/respins

 

PROBA DE APTITUDINI SPORTIVE cuprinde următoarele teste:

A. - 50 m plat, cu start din picioare;

B. - alergare 800 m plat /fete şi alergare 1000 m plat/ băieţi

C. - Traseu aplicativ, cu notarea prin calificativul admis/respins.

DESCRIEREA PROBELOR:

A. - 50 m plat cu start de sus:

- se acordă o singură încercare;

- startul din picioare la semnal sonor;

- candidaţii vor alerga în serii de câte 2, în ordine alfabetică

B. - alergare 1000 m plat/ băieţi şi alergare 800 m/ fete

- se aleargă în serii a câte 10 concurenţi, în ordine alfabetică 

- start din picioare la semnal sonor;

- se acordă o singură încercare;

C. - Traseul aplicativ:  (vezi desenul).

PLECARE

1.   alergare;

2.   deplasare în echilibru:  se execută pe banca de gimnastică întoarsă - latura îngustă;

3.     sărituri succesive de pe un picior pe celălalt: în interiorul a patru cercuri, aşezate în zig - zag, cu diametrul de 1 m, situate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

4.   târâre cu tracţiune simultană: se execută din poziţia culcat facial pe  banca de gimnastică;

5.   rostogolire înainte:  se execută de pe capătul îndepărtat al băncii de gimnastică pe saltea;

6.   trecere pe sub obstacole:  se execută dintr-o poziţie cât mai joasă pe sub trei obstacole - ştachete - situate la o înălţime de 0,5 m, aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

7.   aruncări la ţintă fixă: aruncări libere cu 3 mingi de handbal;

8.   ridicare şi transport de greutăţi: se execută ridicarea şi transportul a două mingi umplute (medicinale) a câte 3kg fiecare - deplasare printre 4  jaloane aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

9.   escaladarea lăzii de gimnastică: se execută trecerea liberă peste lada de gimnastică;

10. alergare   de   viteză:  alergare   în   viteză   maximă   până   la   linia   de SOSIRE.

Penalizări:

 • cădere de pe bancă la deplasarea în echilibru - 2s;
 • sărituri în afara cercurilor - 1s;
 • atingerea cu mâna sau cu piciorul lateral în târâre - 2s;
 • doborârea ştachetelor - câte 1s;
 • lipsa contactului mingilor cu ţinta fixă - câte 1s;
 • pierderea mingilor umplute în deplasare - 2s;
 • lipsa escaladării - 2s.

Precizări privind executarea şi aprecierea parcursului aplicativ:

Candidaţii vor parcurge întregul parcurs aplicativ, 52 m (21/10/21m), o singură dată, trebuind să abordeze obligatoriu toate elementele componente în ordinea stabilită.

Parcursul aplicativ se cronometrează, cronometrul fiind pornit de la linia de  PLECARE,  liber, şi se opreşte odată cu trecerea candidatului în concurs a liniei de SOSIRE.

Criterii specifice pentru sportivii de mare performanţă:

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi, fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale,  în următoarele condiţii:

 

a. La specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut:

-       distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;

-       premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii.

 

b. La facultăţile de educaţie fizică şi sport, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut următoarele performanţe sportive:

-       locurile I la Campionatele Mondiale sau Olimpiade (concursuri recunoscute de către MEN) în unul din ultimii patru ani de studii;

-       locurile II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi locurile I, II şi III la Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) în unul din ultimii doi ani de studii;

-       sportivii calificaţi cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene.

 

c. La specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut: - premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de MEN, în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - Specializarea Educaţie Fizică şi Sport este autorizată să stabilească reguli de înscriere, fără susţinerea admiterii, pe locuri cu taxă şi pentru: locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori).

Notă:

Pentru susţinerea probelor practice (sportive) candidaţii au obligaţia să prezinte la înscriere, adeverinţă medicală cu specificaţia „Apt pentru efort fizic".

 

 

Anexa nr. 5

 

 PROBA de COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

pentru admiterea la programe de studii în limba engleză

notată cu admis/respins

 

English Language Test

 

Prior to admission to accredited study programmes in English, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia will organise an English language test.

 

Topics:

1.                   LIFE AND STUDY AT UNIVERSITY

2.                   WORK AND JOBS

3.                   TECHNOLOGY

4.                   PERSONALITY

5.                   MONEY

6.                   NATURAL DISASTERS

7.                   MEDIA AND ENTERTAINMENT

8.                   TOURISM AND THE ENVIRONMENT

9.                   TECHNOLOGY AND YOUNG PEOPLE

10.               THE ENVIRONMENT

11.               THE FAMILY

12.               RELATIONSHIPS

13.               MEDIA AND CURRENT AFFAIRS

14.               COMPUTERS AND CYBERSPACE

15.               HEALTH

 

Recommended bibliography:

Alexander L.G. : Longman Advanced Grammar, Longman, 1993.

Close, R.A.: Workbook (to A University Grammar of English), Longman, 1974.

Gethin, Hugh: Grammar in Context, Longman, 1992.

Graver, B.D.: Advanced English Practice, OUP.

Jordan, R.R. (1997/2005). English for Academic Purposes. Cambridge University Press.  

Leech, Geoffrey, An A_Z of English Grammar and Usage, Nelson, 1989.

Michael McCarthy & Felicity O"Dell. 2007. English Phrasal Verbs in Use: Advanced. Cambridge University Press

Miller, Jim. (2009). An introduction to English syntax (2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge UP, 1985

O"Connell, Sue, Advanced English - Revised and Updated, Longman.

Quirk R. et al.: A Grammar of Contemporary English, Longman, 1985.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Longman, 1973.

Sidney Greenbaum & Randolph Quirk. 1990. A Student"s Grammar of the English Language. Longman.

Storton, L. (2006). New English file. Intermediate test booklet. Oxford: Oxford University Press.

Swan, Michael: Practical English Usage, OUP.

Thompson A. J., Martinet A.V.: A Practical English Grammar, London, OUP, 1969.

Vince, Michael (1994). Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann ELT

Vince, Michael: Intermediate Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Oxford: Macmillan, 2003.

 

 

 

Anexa nr. 6

 

PROBE de ADMITERE

domeniul de licenţă Muzică,

programul de studiu Muzică religioasă

 

            a. Probe vocaţionale(orale): 60%

-         Repertoriu liber ales-vocal sau  instrumental;

-         Auz muzical: intonarea unor intervalelor simple. Reproducerea unor formule ritmice.

-         Solfegiu: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol - gama DO Major sau La minor.

b. Proba scrisă - Teoria muzicii bizantine şi lineare: 40%

-         Dictarea unor intervale muzicale.

-         Dictarea unui ritm.

-         Dictarea unei melodii.

Bibliografie:

1. Cântările Sfintei Liturghii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999.

2.  Victor Giuleanu, Victor Iuşceanu, Teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1962.

3. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Sisteme tonale, vol. I, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2001.

4. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Ritmul, vol. II, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002.

5. Jules Arnoud, Solfegii, vol. I, GRAFOART, Bucureşti, 2008. 

6. Constantin Rîpă, Adam Domin, Culegere de melodii, Cluj - Napoca, Ed. Meda Musica, 2016.

Anexa nr. 7

FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE

PENTRU ADMITERE: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

CICLUL DE LICENŢĂ

Ziua ________luna________anul________

A.      DATE DE IDENTITATE

 

Nume ________________________Prenume ___________________________________

 

sexul M/F. Născut (ă) în anul ______________ luna ________________ ziua __________

 

în oraşul/comuna ______________________________ judeţul _____________________

 

fiul/fiica lui ___________________________ şi al (a) _____________________________

 

domiciliat in judeţul ______________________, localitatea ________________________

str. _______________________________ nr._________

 

CNP_____________________________ , posesorul cărţii de identitate seria ______

 

nr.____________ eliberat de poliţia _____________________

 

 

B.      REZULTATELE EXAMINĂRII MEDICULUI DE FAMILIE

 

 • ANTECEDENTELE PERSONALE (se vor preciza boli cronice şi stări patologice ce contraindică efortul fizic sportiv)

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

C.      REZULTATELE EXAMENULUI CARDIOLOGIC (clinic de specialitate Şi EKG de efort)

 

Nr. fişei ______________________Data _____________________

 

 

Concluzii examen clinic _______________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 

Concluzii EKG de efort ________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

 

 

 

 

D.      CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE DE ADMITERE

 

APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului