Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Admitere români de pretutindeni - Conţinut dosar - LICENŢĂ

 

     Admitere români de pretutindeni - Conţinut dosar - LICENŢĂ - REPUBLICA MOLDOVA

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă

 

 

 

(3) La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de înscriere conţinând următoarele documente:

1. Cerere de înscriere conform formularului prevăzut în ANEXA 3A;  

2. Copia certificatului de naştere, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă e cazul;

3. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

4. Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul;

5. Copia Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal, în cazul absolvenţilor din anul curent;

6. Copia Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

7. Copie a recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic;

8. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

9. Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale, conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la cele două specializări.

10. Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie, cu excepţia candidaţilor la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi  Kinetoterapie şi motricitate specială.

 (4) Candidaţii care depun dosarul prin mijloacele prevăzute la art. 6, lit. a şi b  vor primi personal o confirmarea de primire a dosarului. Candidaţii care au optat pentru depunerea dosarului de înscriere conform art. 6 lit. c, d şi e vor primi o confirmare de primire a dosarului de înscriere prin e-mail, la adresa specificată în  cererea de înscriere.     

 

 

 

CAPITOLUL V

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE A ROMANILOR DE PRETUTINDENI PE LOCURI CU TAXĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

(1)  Românii de pretutindeni pot fi admişi şi pe locuri cu taxă, cu plata taxei de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare aprobată, pentru toate programele de studii universitare de licenţă/masterat, doctorat.

(2) La înscriere candidaţii vor completa o cerere de înscriere conform ANEXEI 3E (pentru studii universitare de licenţă) şi respectiv, ANEXEI 3F (pentru studii universitare de master).

(3) Admiterea pe locuri cu taxă se desfăşoară în aceleaşi condiţii stabilite pentru cetăţenii români şi conform regulamentelor de admitere în anul universitar 2018-2019, publicate pe site-ul Universităţii la adresa: http://admitere.uab.ro/.