Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere români de pretutindeni - Conţinut dosar - LICENŢĂ

 

     Admitere români de pretutindeni - Conţinut dosar - LICENŢĂ - REPUBLICA MOLDOVA

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă

 

 

 

Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg ):

  1. Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);
  2. Certificatul de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă e cazul;
  3. Paşaportul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
  4. Certificatul de căsătorie, dacă e cazul;
  5. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal, în cazul absolvenţilor din anul curent;
  6. Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite;
  7.  Certificatul de botez în cazul candidaţilor la specializările teologice;
  8.  Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

 

 

 

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE A ROMANILOR DE PRETUTINDENI PE LOCURI CU TAXĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

(1)  Românii de pretutindeni pot fi admişi şi pe locuri cu taxă, cu plata taxei de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare aprobată, pentru toate programele de studii universitare de licenţă/masterat, doctorat.

(2) Admiterea pe locuri cu taxă se desfăşoară în aceleaşi condiţii stabilite pentru cetăţenii români şi conform regulamentelor de admitere în anul universitar 2020-2021, publicate pe site-ul Universităţii la adresa: http://admitere.uab.ro/.