Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Documente pentru înscriere

 

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ONLINE

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

 

Art. 8. (1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpg şi listate din aplicaţie)

 

a)   Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);

b)   Certificatul de naştere;

c)   Cartea de identitate;

d)   Certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă e cazul;

e)  Diploma de bacalaureat sau echivalentă. Pentru promoţia 2020-2021 este valabilă diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire;

f)   Foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia;

g)   Dovada plăţii taxei unice de înscriere (150 LEI);

h)   O fotografie (tip portret), format jpg

 

 

             Dosarul (electronic) de concurs va conţine şi alte documente obligatorii, după caz (format PDF sau JPG):


 Recomandarea preotului paroh în cazul candidaţilor la specializările teologice;

i) Diploma de licenţă sau echivalentă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă în cazul candidaţilor care au absolvit şi alte studii universitare de licenţă;

j) Adeverinţă privind regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz), în cazul candidaţilor care au absolvit un alt program de licenţă;

k)   Situaţia şcolară, corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii care provin din alte instituţii de învăţământ de stat sau particulare şi care se înscriu pentru continuarea studiilor în UAB;

l) Pentru candidaţii de etnie romă, care concurează pe locurile speciale destinate acestei categorii, dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde şi o Recomandare, eliberată de o organizaţie a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. Nu se vor accepta declaraţii de propria răspundere privind apartenenţa la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverinţe eliberate de alte instituţii/structuri etc. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizaţiei care a eliberat Recomandarea.

m) Adeverinţa care atestă că persoana provine din sistemul de protecţie socială, în cazul candidaţilor care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiţi de taxa de înscriere;

n)   Certificatele de deces ale părinţilor, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială : orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani;

o)   Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, pentru candidaţii scutiţi de taxa de înscriere.

p)   Adeverinţa emisă de o instituţie de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ,  în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

q)    Adeverinţa eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaţilor al căror părinţi sunt angajaţii UAB în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

r)    Diploma de acordare a premiului, în cazul absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.