Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Conţinut dosar

Dosarele se transmit direct la UAB în format electronic, la adresa de email: relint@uab.ro, Centrul de Relaţii Internaţionale al UAB în perioada în perioada 01.07.2020 - 30.08.2020

 

Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini pe cont propriu valutar conţine următoarele documente:

 

 a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

 

 b) actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 

 c) paşaport;

 

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în ANEXA 2, completată la toate rubricile;

 

 e) traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 

 f) traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;

 

 g) foile matricole - traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 

 h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

 

J) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sanatoasa si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodata mentionate antecedentele personale legate de boli cronice si respectiv de SARS-COV2.