Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Conţinut dosar

 

Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini pe cont propriu valutar conţine următoarele documente:

 

 a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

 

 b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 

 c) copie de pe paşaport;

 

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în ANEXA 2, completată la toate rubricile;

 

 e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 

 f) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;

 

 g) foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 

 h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

 

 j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.