Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Admitere LICENŢĂ 2020-2021
Admitere MASTERAT 2020-2021
Admitere DOCTORAT 2020-2021
Admitere români de pretutindeni
Admitere cetăţeni străini
Taxa de înscriere la admitere

 

INFORMAŢII UTILE PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE

Taxa unică de înscriere (150 lei) 

  • card bancar (plata online, direct pe platforma Admiterii - varianta recomandată!);

  • la orice bancă, prin ordin de plată, în contul :

BENEFICIAR:      UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA

COD FISCAL:       5665935

CONT IBAN:        RO80TREZ00220F330500XXXX

 

DETALII:           CNP CANDIDAT, NUME PRENUME CANDIDAT, cu precizarea:TAXA ADMITERE


  • plata la Casieria Universităţii (doar pentru situaţii speciale)

 

Documentul justificativ al plăţii se va încărca de către candidaţi în format .pdf  sau .jpg în platforma de înscriere online.

 

Art. 9 - (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 RON, care se plăteşte în condiţiile art.7, alin. (5), lit. g. din cadrul prezentului Regulament. În cadrul acestei taxe unice, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare, respectiv mai multe dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (învăţământ cu frecvenţă - zi, învăţământ la distanţă) de Universitate. Modalităţi de plată: card bancar; plata la casieria Universităţii; plată prin casieria bancara (OP)

(2) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare. (certificate de deces ale părinţilor, în format pdf sau jpeg), introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line.

(3) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line, respectiv o adeverinţă de la centrul de plasament. 

(4) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii cu handicap. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line şi din care să rezulte situaţia candidatului, respectiv persoană cu handicap.

(5) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate. Beneficiază de aceste prevederi şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare introduse de candidat în aplicaţia admitere on-line, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării admiterii.

         (6) Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în baza adeverinţei eliberată de Biroul Personal - Salarizare al UAB care atestă că părinţii candidatului sunt angajaţi ai UAB, încărcată în aplicaţia admiterea on-line;

         (7) Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere a facultăţilor, cu acordul Decanului facultăţii.

Art. 10 - (1) Candidaţii pot să-şi retragă cererea, în perioada de înscriere, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Taxa de înscriere se returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere precizate în prezentul Regulament.