Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Probele de aptitudini pentru admiterea la studii universitare de licenţă

 

ANEXA 8

Probele de aptitudini pentru admiterea la studii universitare de licenţă

(pentru specializările unde sunt necesare astfel de probe)

 

 

PROBA DE APTITUDINI VOCAŢIONALE

(comunicare, dicţie, aptitudini muzicale şi plastice)

pentru admiterea la domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei,

specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

notată cu admis/respins

 

A) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:

- intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

B) Se cere să se execute: un desen după natură-culoare, cu două obiecte stabilite de comisie;

- scrierea de mână, cu cerneală, cu toc obişnuit sau stilou, a alfabetului limbii române, cu litere mici şi mari precum şi copierea unui text stabilit de comisie.

 

      C) Se investighează capacitatea de a comunica şi dicţia

- proba cu valenţe artistice în care candidaţii să demonstreze minime disponibilităţi imaginative: dramatizarea unui fragment în proză, recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie;

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

 

NOTĂ:

1.       Proba de aptitudini vocaţionale este o probă eliminatorie şi se notează cu admis/respins. Participarea candidaţilor la etapa de ierarhizare este condiţionată de obţinerea calificativului „admis", altfel sunt eliminaţi din concurs.

2.       Candidaţii care sunt: absolvenţi de Liceu Pedagogic - profil pedagogic şi absolvenţi ai Colegiului universitar de institutori (cu diplomă de învăţător/educator/institutor) sunt exceptaţi de la proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale. Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic susţin proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale.

 

Anexa nr. 3

 

PROBA ELIMINATORIE

pentru admiterea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C)

notată cu admis/respins

 

A) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:

- intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

      B) Se investighează capacitatea de a comunica şi dicţia prin

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

 

C) Se urmăreşte compatibilitatea    cu cerinţele specifice profesiei de preot printr-o probă psihologică. Se evaluează aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei.

 

 

 

TEMATICA pentru PROBA SCRISĂ

la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală

pondere 50% din media de admitere

 

1.       Sfânta Scriptură şi Sfânta tradiţie. Raportul dintre ele.

2.       Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme.

3.       Crearea lumii văzute. Crearea omului.

4.       Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.

5.       Unirea ipostatică şi consecinţele ei.

6.       Răscumpărarea şi aspectele ei.

7.       Mântuirea subiectivă.

8.       Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.

9.       Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.

10.     Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

 

Bibliografie:

1.      Pr. prof. dr. George Remete, Dogmatică Ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 1996 şi urm.

2.      Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zagrean, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile Teologice), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

                        

 

PROBA de APTITUDINI SPORTIVE

pentru admiterea la domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, specializarea Educaţie fizică şi sportivă

şi la domeniul de licenţă Kinetoterapie, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială

notată cu admis/respins

 

PROBA DE APTITUDINI SPORTIVE cuprinde următoarele teste:

A. - 50 m plat, cu start din picioare;

B. - alergare 800 m plat /fete şi alergare 1000 m plat/ băieţi

C. - Traseu aplicativ, cu notarea prin calificativul admis/respins.

DESCRIEREA PROBELOR:

A. - 50 m plat cu start de sus:

- se acordă o singură încercare;

- startul din picioare la semnal sonor;

- candidaţii vor alerga în serii de câte 2, în ordine alfabetică

B. - alergare 1000 m plat/ băieţi şi alergare 800 m/ fete

- se aleargă în serii a câte 10 concurenţi, în ordine alfabetică 

- start din picioare la semnal sonor;

- se acordă o singură încercare;

C. - Traseul aplicativ:  (vezi desenul).

PLECARE

1.   alergare;

2.   deplasare în echilibru:  se execută pe banca de gimnastică întoarsă - latura îngustă;

3.     sărituri succesive de pe un picior pe celălalt: în interiorul a patru cercuri, aşezate în zig - zag, cu diametrul de 1 m, situate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

4.   târâre cu tracţiune simultană: se execută din poziţia culcat facial pe  banca de gimnastică;

5.   rostogolire înainte:  se execută de pe capătul îndepărtat al băncii de gimnastică pe saltea;

6.   trecere pe sub obstacole:  se execută dintr-o poziţie cât mai joasă pe sub trei obstacole - ştachete - situate la o înălţime de 0,5 m, aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

7.   aruncări la ţintă fixă: aruncări libere cu 3 mingi de handbal;

8.   ridicare şi transport de greutăţi: se execută ridicarea şi transportul a două mingi umplute (medicinale) a câte 3kg fiecare - deplasare printre 4  jaloane aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

9.   escaladarea lăzii de gimnastică: se execută trecerea liberă peste lada de gimnastică;

10. alergare   de   viteză:  alergare   în   viteză   maximă   până   la   linia   de SOSIRE.

Penalizări:

  • cădere de pe bancă la deplasarea în echilibru - 2s;
  • sărituri în afara cercurilor - 1s;
  • atingerea cu mâna sau cu piciorul lateral în târâre - 2s;
  • doborârea ştachetelor - câte 1s;
  • lipsa contactului mingilor cu ţinta fixă - câte 1s;
  • pierderea mingilor umplute în deplasare - 2s;
  • lipsa escaladării - 2s.

Precizări privind executarea şi aprecierea parcursului aplicativ:

Candidaţii vor parcurge întregul parcurs aplicativ, 52 m (21/10/21m), o singură dată, trebuind să abordeze obligatoriu toate elementele componente în ordinea stabilită.

Parcursul aplicativ se cronometrează, cronometrul fiind pornit de la linia de  PLECARE,  liber, şi se opreşte odată cu trecerea candidatului în concurs a liniei de SOSIRE.

Criterii specifice pentru sportivii de mare performanţă:

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi, fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale,  în următoarele condiţii:

 

a. La specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut:

-       distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;

-       premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii.

 

b. La facultăţile de educaţie fizică şi sport, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut următoarele performanţe sportive:

-       locurile I la Campionatele Mondiale sau Olimpiade (concursuri recunoscute de către MEN) în unul din ultimii patru ani de studii;

-       locurile II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi locurile I, II şi III la Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) în unul din ultimii doi ani de studii;

-       sportivii calificaţi cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene.

 

c. La specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut: - premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de MEN, în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - Specializarea Educaţie Fizică şi Sport este autorizată să stabilească reguli de înscriere, fără susţinerea admiterii, pe locuri cu taxă şi pentru: locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori).

Notă:

Pentru susţinerea probelor practice (sportive) candidaţii au obligaţia să prezinte la înscriere, adeverinţă medicală cu specificaţia „Apt pentru efort fizic".

 

 

PROBE de ADMITERE

domeniul de licenţă Muzică,

programul de studiu Muzică religioasă

 

            a. Probe vocaţionale(orale): 60%

-         Repertoriu liber ales-vocal sau  instrumental;

-         Auz muzical: intonarea unor intervalelor simple. Reproducerea unor formule ritmice.

-         Solfegiu: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol - gama DO Major sau La minor.

b. Proba scrisă - Teoria muzicii bizantine şi lineare: 40%

-         Dictarea unor intervale muzicale.

-         Dictarea unui ritm.

-         Dictarea unei melodii.

Bibliografie:

1. Cântările Sfintei Liturghii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999.

2.  Victor Giuleanu, Victor Iuşceanu, Teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1962.

3. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Sisteme tonale, vol. I, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2001.

4. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Ritmul, vol. II, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002.

5. Jules Arnoud, Solfegii, vol. I, GRAFOART, Bucureşti, 2008. 

6. Constantin Rîpă, Adam Domin, Culegere de melodii, Cluj - Napoca, Ed. Meda Musica, 2016.