Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Prelucrare date cu caracter personal la înmatriculare

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

510009, Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen Nr. 5

Tel: +40 258 806130 • Fax: +40 258 812630 • E-mail: cond@uab.ro

 

Cabinet Rector

 

 

 

INFORMAREA STUDENŢILOR

- la înmatricularea în cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

 în anul universitar 2018-2019, în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

 

           

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR).

            "Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este înregistrată sub nr. 32125 în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

„Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

            Categorii de date personale ce sunt prelucrate de către Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:

 

1.      Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, data si locul nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, naţionalitate, cetăţenie, etnie, religie, date act identitate/paşaport (serie, număr, valabilitate, emitent), semnătură olografă, poză). Datele sunt necesare pentru derularea în mod valabil a contractului de studii şi derularea raportului contractual cu Operatorul; prelucrări statistice, raportări către  autorităţi şi instituţii ale statului, in bazele de date UMS si RMUR, poza este necesară pentru eliberarea actelor de studii, legitimaţii.

  1. Date cu caracter personal privind familia (starea civilă, nume şi prenume părinţi, domiciliu); datele sunt prelucrate în bazele de date UMS si RMUR şi statistic;
  2. Date cu caracter personal privind starea sociala specială: din grupuri dezavantajate/medii defavorizate; orfan (de un părinte); orfan (de ambii părinţi); provenit din familie monoparentală; provenit din case de copii/din plasament familial prelucrarea datelor se face in scopul acordării de facilităti financiare, burse, prelucrare în bazele de date UMS si RMUR, statistic.
  3. Date personale financiare (informatii legate de conturi bancare, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, venituri din alte surse); datele sunt necesare pentru acordarea de facilitati  sau alte drepturi stabilite prin lege, burse, în bazele de date UMS si RMUR.
  4. Date cu caracter personal privind educaţia date privind şcolaritatea studentului, date privind pregatirea anterioara a studentului (absolvent de liceu/facultate), date de tip administrativ, date privind absolventul, datele sunt prelucrate pentru a se cunoaşte parcursul educational in UMS, raportare Registrul Matricol Unic din Romania, statistic.
  5. Date cu caracter personal privind sănătatea; date privind starea de sănătate fizică şi psihică sau afecţiunile medicale declarate în adeverinţele/documentele medicale şi care rezultă din analizele medicale efectuate la accesul în sistemul de învăţământ superior, prelucrare în baza de date RMUR.
  6. Informaţii cu privire la locaţia, imaginea şi înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile operatorului, adresa IP captată la utilizarea website-urilor şi aplicaţiilor operatorului). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei şi protecţiei în locaţiile operatorului, a îmbunătăţirii serviciilor oferite, soluţionării reclamaţiilor precum şi în vederea asigurării funcţionalităţilor tehnice ale platformelor online utilizate de Operator).

Începând cu data de 25 mai 2018, ne-am aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor circulaţie, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, astfel te informăm cu privire la:

1.      Identitatea şi datele de contact ale operatorului: Universitatea "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr.5, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, reprezentată legal prin Rector - prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, cod fiscal 5665935, tel: +40 258 806130, fax: +40 258 812630, e-mail: cond@uab.ro

 

2.      Începând cu data de 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulţumiri te poţi adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, prin email la protectiadatelor@uab.ro.

 

3.      Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării:

 

Ø     

Ø    art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament - persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal

Ø    art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte

Ø    art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele realizate în baza prezentei o vom realiza numai după informarea şi consimţământul dumneavoastră

 

Prelucrarea este necesară în scopul executarii contractelor si raporturilor juridice specifice procesului de invatamant, raportare in bazele de date UMS, RMUR, pentru activitatile necesare in vederea indeplinirii scopului pentru care institutia a fost creata, fiind folosite si pentru analize, prelucrari statistice si arhivare, comunicări sau raportări către autorităţile, instituţiile sau agenţiile de stat abilitate, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului, soluţionarea petiţiilor, solicitărilor şi a potenţialelor litigii, în interesul legitim al Universităţii pentru recuperarea creanţelor, asigurarea măsurilor de securitate.

4.      Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal -  în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi contractuale, comunicăm aceste date către:

Ø      angajatii operatorului cu drept de acces;

Ø      autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale, organele statului competente în materie penală), Casa de Asigurari de Sanatate, ca urmare a unei obligaţii legale a Operatorului;

Ø      furnizorii /prestatorii implicaţi în mod direct/indirect (dezvoltatori de servicii IT, banci, servicii de medicina muncii, securitate si sanatate in munca);

Ø      Ministerului Educatiei Nationale ii sunt raportate datele nominal prin UEFISCDI;

Ø      instanţe judecătoreşti sau arbitrale, notari publici, avocaţi, executori judecătoreşti, alte servicii autorizate, experţi evaluatori.

5.      În desfăşurarea activităţii curente, UAB nu transferă date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. Orice solicitare de transmitere de informaţii care conţin date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea şi consimţământul studentului.

În plus faţă de informaţiile menţionate anterior, va comunicam că:

(a). perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este întreaga perioadă contractuală, până la expirarea obligaţiilor contractuale şi a termenelor de arhivare legale.

 

(b). Regulamentul menţionat conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: "Dreptul de acces", "Dreptul la rectificare" dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), "obligaţia operatorului de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal  "Dreptul la restricţionarea prelucrării", "dreptul la portabilitatea datelor",  "dreptul de a se opune", "persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri."

 

 

 

 

 

(c)

Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucrează numai în baza consimţământului acordat (Anexa Declaratie de Consimtamânt). Totodată, ai dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

 

(d)

Dacă eşti de părere că ţi-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

(e)

Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară în scopul executarii contractelor si raporturilor juridice specifice procesului de invatamant, pentru activitatile necesare in vederea indeplinirii scopului pentru care institutia a fost creata si în baza contractului de şcolarizare încheiat o obligaţie legală şi contractuală.  Studentul este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal în caz contrar, consecinţele nerespectării acestei obligaţii fiind imposibilitatea derulării contractului de şcolarizare.

(f) Nu utilizăm în cadrul Universităţii "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia, un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

 

Vom stabili măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea,  integritatea şi accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi vom preveni încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Informarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este însoţită de  Anexa 1 -    Declaraţie de consimţământ.

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a, (numele) ________________________________ (prenumele) __________________________ (numele anterior) ________________________ cu domiciliul în _______________ judeţul (sectorul) ______________ str. _____________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___,  posesor al ____________________seria __ nr. _____ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

în calitate de STUDENT  a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

       consimt în mod expres şi neechivoc

      nu consimt

că datele mele cu caracter personal menţionate în Informarea ce însoţeste prezenta declaraţie de consimţământ, să fie prelucrate, în conformitate cu legislaţia europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal) de către instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal, până la expirarea obligaţiilor contractuale şi a termenelor de arhivare legale.

 


Nume şi prenume:

 

Dată:                                                                                                           Semnătură: