Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Documente pentru ÎNMATRICULARE

 

CONŢINUTUL DOSARULUI CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI


(documentele necesare în format fizic, în etapa de ÎNMATRICULARE, după afişarea rezultatelor, când candidaţii se vor prezenta la Universitate pentru confirmarea locului obţinut prin concurs)EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022


 Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi care se înmatriculează fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă va conţine următoarele documente:


- Diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteiaîn original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2020-2021);


Foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;


- Cartea de identitate - în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;   

   

- Certificatul de naştere - în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 

  

- Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);           


 - Adeverinţă medicalăîn original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;


 - Fişa de consultaţii medicale - Anexa 8în original, pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială. Aceasta constituie document obligatoriu pentru  înmatricularea candidaţilor admişi la cele două specializări;


Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh, în originalpentru candidaţii la specializările teologice;


Situaţia şcolară corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, în original pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;


2 fotografii dimensiune 3/4;


Dosar tip plic.

 

 

ÎN SITUAŢII SPECIALE, dosarul va conţine şi:

Diploma de licenţă (copie, pentru studenţii care au absolvit anterior un program de licenţă)

Adeverinţa în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de licenţă, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

- Recomandare, în original, eliberată de o organizaţie a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizaţiei care a eliberat Recomandarea.

Adeverinţa care atestă că persoana provine din sistemul de protecţie socială, în originalîn cazul candidaţilor care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiţi de taxa de înscriere;

Certificatele de deces ale părinţilorîn copie, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială : orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);   

- Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicapîn copiepentru candidaţii care menţionează situaţia specială şi sunt scutiţi de taxa de înscriere(originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);   

Adeverinţa, în original, emisă de o instituţie de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi, în original, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ,  în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

Adeverinţa eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaţilor al căror părinţi sunt angajaţii UAB , în original, în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

Diploma de acordare a premiuluiîn copieîn cazul absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

 

Candidaţi declaraţi admişi pe locurile cu taxă şi care urmează în acelaşi timp un alt program de studiu pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi pe locul cu taxă în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia la care se află originalul diplomei de bacalaureat, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de bacalaureat se află la instituţia respectivă şi menţionarea faptului că studentul ocupă un loc un loc finanţat de la bugetul de stat la acea instituţie. O astfel de adeverinţă este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de bacalaureat se găseşte la o altă instituţie de învăţământ.