Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere 2019
 
Criterii de admitere Licenta Artă sacră

 

 

Oferta educaţională 2018-2019

Studii universitare de licenţă

 

Nr.

crt.

Domeniul de licenţă

Specializare acreditată (AP)

Forma

de

învăţământ

IF/ID/FR

Număr

de

credite

Număr locuri disponibile septembrie 2018

Condiţii

de

admitere

Buget

IF

Taxă

IF

1

ARTE VIZUALE

Artă sacră (AP)

3 ani, IF

180

10

20

-      Probă practică de desen: 50%

-   Media la Bacalaureat: 50%

 

 

PROBA PRACTICĂ DE DESEN

 

 

Studiul desenului (practic): Realizarea unei naturi statice stabilite de comisie şi executate în tehnica creion sau cărbune, pe suport de hârtie albă cu dimensiunea 50/70 cm. Fiecare candidat va avea asupra lui următoarele materiale: creion, cărbune, gumă, ascuţitoare şi bandă adezivă.

 

 

Criteriile de evaluare:

-   Punerea în pagină, raport plin gol: 4 puncte

-    Justa proporţionare şi surprinderea elementelor caracteristice; Redarea prin valoraţie a luminii şi umbrei: 3 puncte

-   Modularea liniei, expresivitatea elementelor de limbaj plastic: 2 puncte

-   Oficiu: 1 punct.

 

CALENDAR ADMITERE 2018 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

- toate categoriile de candidaţi, cu excepţia absolvenţilor de licee situate în mediul rural -

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018:  10 - 28 septembrie


10 - 20 septembrie (cu excepţia zilei de duminică, 16 septembrie) Înscrierea candidaţilor

21 septembrie Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul) 

22 septembrie Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

24 - 28 septembrie Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

 

            ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ADMITERE - ARTĂ SACRĂ:

1.     Fişa de înscriere (se eliberează de la Secretariat);

2.      Diploma de Bacalaureat (în original) şi Foaia Matricolă (în original);

3.       Certificat de botez (copie);

4.       Carte de Identitate (copie);

5.       Binecuvântarea ierarhului de care aparţineţi (în original);

6.       Certificat de naştere (copie );

7.      Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2017-2018, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau echivalenta, în copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou domeniu de studiu;

8.      Adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele şcolare, dispensarele teritoriale sau medicul de familie, din care să reiasă că sunteţi apt pentru înscrierea la facultate şi nu sunteţi luat în evidenţă cu boli cronice. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr.428/1989.

9.            Două fotografii tip buletin;

10.       Un dosar plic;

11.       Chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 150 lei (se achită la comisia de înscriere).

Sunt scutiţi, o singură dată, de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi:

-       Copiii tuturor salariaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918"  din Alba Iulia;

-       Copiii personalului didactic de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ;

-       Candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.

Pentru toate categoriile de mai sus se vor aduce acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii sau de la Centrele de plasament, în cazul celor aflaţi în aceste situaţii; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Alba Iulia sau din alte instituţii de învăţământ, conform Statutului personalului didactic).

12.     Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă - 2500 lei/an (în 4 rate).

 

 

DECAN

 

Pr. Prof. univ. dr. habi. MIHAI HIMCINSCHI