Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Admitere
 
Documente pentru ÎNMATRICULARE

CONŢINUTUL DOSARULUI CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

(documentele necesare în format fizic, în etapa de ÎNMATRICULARE, după afişarea rezultatelor)Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi care se înmatriculează fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă va conţine următoarele documente:


Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original.  Adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, în original este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului şcolar 2020-2021);

 

Supliment la diplomă de licenţă (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);


- Diploma de bacalaureat (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

 

Cartea de identitate în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere; 

   

Certificatul de naştereîn copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 

  

-Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 


Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul medical al universităţii sau medicul de familie;

 

Binecuvântarea scrisă a ierarhului, în original, pentru candidaţii la specializările teologice;

 

 - 2 fotografii dimensiune 3/4;


Dosar tip plic.

SITUAŢII SPECIALE:

Diploma de master (copie xerox pentru studenţii care au mai absolvit o specializare de master)

Adeverinţa în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de masterat, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (IF, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

- Recomandare, în original, eliberată de o organizaţie a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizaţiei care a eliberat Recomandarea.

Certificatele de deces ale părinţilorîn copie, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială şi au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere: orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);       

- Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicapîn copiepentru candidaţii care menţionează situaţia specială şi au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere(originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);    

Adeverinţa, în original, emisă de o instituţie de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi, în original, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ,  în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

Adeverinţa eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaţilor al căror părinţi sunt angajaţii UAB , în original, în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

 

Candidaţi declaraţi admişi pe locurile cu taxă şi care urmează în acelaşi timp un alt program de studiu pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi pe locul cu taxă în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia la care se află originalul diplomei de Licenţă, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de Licenţă se află la instituţia respectivă şi menţionarea faptului că studentul ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat la acea instituţie. O astfel de adeverinţă este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de Licenţă se găseşte la o altă instituţie de învăţământ.